РИЛКА ПОПОВА РИЛКА ПОПОВА СЧЕТОВОДИТЕЛ

Облагане на ЕТФизическо лице се осигурява през ООД, където е управител. ЕТ е действащо. При приключване на дейността на ЕТ за 2016 год., следва ли да се приспадат осигуровките, направени през ООД преди да се начисли данъка?Отговори

  • Здравейте, г-жо Попова,
    съгласно Чл. 28. ал.1 от ЗДДФЛ Годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се определя, като облагаемият доход по чл. 26 за данъчната година се намалява с вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и на Закона за здравното осигуряване, както и с внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице.
    Следователно, независимо, че физическото лице внася осигурителните си вноски през ООД, в което е управител, тези осигурителни вноски са за негова сметка и следва да ги приспадне при определяне на годишната си данъчна основа като ЕТ.

    Поздрави,
    Доника Маринова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->