Пепа  Иванова Пепа Иванова Потребител

Разликата между МСС 41 и НСС 41 по отношение на амортизациятаКаква е разликата между МСС 41 и НСС 41 по отношение на амортизацията?Отговори

  • Здравейте,

    Между МСС 41 и НСС 41 няма разлика по отношение на третиране на амортизацията. И в двата стандарта постановките за първоначална оценка на биологични активи е еднаква. Биологичните активи се оценяват при първоначално признаване и към датата на всеки баланс по справедлива стойност, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба. Биологичните активи оценявани по справедлива стойност не се амортизират. Печалбите и загубите, възникнали при първоначално им признаване и при тяхната оценка в края на отчетния период по справедлива стойност, намалена с предварително начислените разходи при продажбата, следва да бъдат включени в печалбата или загубата за периода, в който са възникнали. Когато е невъзможно надеждно да се определи справедлива стойност (в случаи, когато за биологичните активи няма пазарно определени цени и за които не са неприложими алтернативните изчисления за справедлива стойност), то биологичните активи се оценяват по цена на придобиване (себестойност) и се амортизират по реда на МСС 16 или НСС 16 ДМА. Когато справедливата стойност на тези активи стане надеждно оценима, предприятието следва да ги оценява по справедлива стойност намалена с предварително начислени разходи при продажба.

    Поздрави,
    Албена Попова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->