Минка Петкова Минка Петкова Потребител

Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2010 гЗдравейте!


Собственик съм на ЕООД и единствен работещ в него. Осигурявам се на 420 лв. без да получавам възнаграждение за труда, който полагам в дружеството. Единствените ми доходи от дружеството са разпределените дивиденти. Нямам сключен договор за управление и контрол с дружеството. При попълване на справките по годишния финансов отчет не съм сигурна коя клетка трябва да посоча в Отчета за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд. Може би Работещи собственици с код на реда 1600?Отговори

  • На код 1600 се посочва броят на работещите собственици, които участват пряко в дейността на фирмата. Не се посочват съдружниците, които само получават дивиденти за дялово участие.
    Средният брой през годината на лицата, посочени на кодове 1400,1500,1530 и 1600 кол. 1 и 2, се изчислява чрез сумиране на техния брой за всеки месец и полученият сбор се раздели на 12.
  • в моят случай собственикът е работещ и участва пряко в дейността на фирмата, но не получава възнаграждение за това. Като дохох от дейността му е единствено разпределения дивидент.
    Отново ли накод 1600 трябва да го посоча?
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->