Maria Todorova Maria Todorova Счетоводство счетоводител

Предоставяне на услуги към лица в и извън ЕСЗдравейте!
Регистрирано ЕООД по ДДС с дейност - Консултантска дейност по информационни технологии; Проектиране, създаване, поддръжка и продажба на софтуерни продукти; Изграждане и поддръжка на компютърни мрежи;

Клиентите, които ще ползват услугите и продуктите ни, са преобладаващи физически лица и от страни, извън ЕС. Какви фактури следва да издавам на физическите лица от ЕС и извън ЕС? Tрябва ли да начислявам ДДС във фактурите?Отговори

  • Здравейте,

    съгласно чл. 21 от ЗДДС Ако получателят е данъчно незадължено лице (напр: фондация или физическо лице, което не извършва стопанска дейност), то мястото на изпълнение на услугата е в държавата на доставчика на услугата (така наречените „бизнес към потребител доставки”). Ако услугата се извършва от постоянен обект, разположен извън държавата, в която доставчикът е основно установен, то мястото на изпълнение ще бъде в държавата на постоянния обект. В тези случаи доставчикът начислява ДДС по ставката на държавата, в която е установен (или има постоянен обект), т.е. за получателят няма задължение за самоначисляване на ДДС в неговата си държава. Обърнете внимание и на факта, че от 1 януари 2015 г. влезе в сила съществена промяна на правилата за облагане с ДДС на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, както и за услуги, извършвани по електронен път между различни държави членки. Считано от тази дата, регистрираните по ДДС лица предоставящи такива услуги на нерегистрирани за целите на ДДС крайни потребители в други държави членки, следва да начисляват ДДС според правилата и ставките в съответната държава членка, където са установени тези потребители (държава членка на потребление). С цел намаляване на административната тежест на европейските доставчици на далекосъобщителни услуги, услуги по радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица по отношение задълженията им за деклариране и внасяне на данъка е предвиден специален режим за облагане на ДДС (режим в Съюза). Ползването на специалният режим не е задължително, но дава възможност на данъчно задължените лица да се регистрират, да отчитат и заплащат данъка само в една държава членка – там където са установени и са регистрирани за целите на ДДС, наречена държава членка по идентификация. Регистрацията на желаещите да ползват режима лица, подаването на декларации, отчитането на данъка и обменът на информация между приходните администрации на държите членки се осъществява чрез специализираната информационна система MOSS („mini-One-Stop-Shop“ или съкратено обслужване на едно гише). MOSS може да се използва от данъчно задължени лица, които са установени в ЕС (режим в Съюза), както и от данъчно задължени лица, които не са установени в ЕС (режим извън Съюза). Без регистрация по MOSS и ползване на режим в Съюза или режим извън Съюза доставчикът на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път трябва да се регистрира за целите на ДДС във всяка държава членка, в която доставя услуги на клиенти - данъчно незадължени лица. Ако последното е приложимо за Вас можете да намерите повече информация на сайта на НАП или в чл. 152 на ЗДДС.
    Изключение от правило за облагането на услуги, предоставяне на ФЛ са случаите, когато получателят – данъчно незадължено лице е установен извън ЕС и получаваните услуги са от т.нар. интелектуално естество (напр: консултантски, рекламни услуги, прехвърляне на права, патенти, лицензи, изработка на софтуер, обработка на данни и др.). В този случай мястото на изпълнение е в държавата на получателя, т.е. доставчикът не следва да начислява ДДС, а получателят ще се самообложи, ако местното законодателство изисква това.

    Поздрави,
    Станислав Колев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->