Потребител

Един работодател - няколко осигурителиЗдравейте,
Община е първостепенен разпоредител с бюджет и е регистрирана с БУЛСТАТ 000111222. Тази община има отделни второстепенни разпоредители с бюджет, които са с допълнени БУЛСТАТ-ти (примерно 0001112223333, 0001112224444 - още четири цифри). ИН по ДДС за всички е един: BG000111222.

В този случай ако трябва да се сключи договор по чл.110 от КТ (втори трудов договор) със служител на второстепенния разпоредител, той какъв ще се явява за Общината? И може ли Общината директно да сключи договор по чл.110 със служителя по нейния булстат (9-разряден), въпреки, че основният му договор е по булстата на второстепенния разпоредител (13-разряден)?Отговори

 • Здравейте,
  Съгласно НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА
  Чл. 5. (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г.)

  Уведомлението (приложение № 1) съдържа:
  1. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) данни за работодателя - ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на осигурителя;
  2. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) данни за работника или служителя - трите имена и единен граждански номер (личен номер на чужденец), служебен номер, издаден от НАП;
  3. данни за условията по трудовия договор:
  а) основание за сключване на трудовия договор съгласно Кодекса на труда;
  б) номер на договора, ако работодателят води регистър на трудовите договори;
  в) дата на сключване;
  г) срок на договора, ако договорът е сключен за определен срок;
  д) размер на основното трудово възнаграждение;
  е) длъжностно наименование;
  ж) дата на прекратяване на договора;
  4. други данни:
  а) (изм. - ДВ, бр. 25 от 2006 г., в сила от 24.03.2006 г.) код по Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД), към която се отнася длъжността на лицето при изпращане на уведомлението;
  б) (изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) наименование и код на икономическата дейност по Класификация на икономическите дейности (КИД-2008), в която е заето лицето при изпращане на уведомлението;
  в) (изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) служебен код за лицата, заети в спомагателни дейности на осигурителя, когато той извършва повече от една икономическа дейност, съгласно КИД-2.

  Договора със служител на Бюджетно предприятие с 13-разряден код ще е основен за лицето . В случай, че със същото лице се сключи втори трудов договор с Общината то той следва да се сключи въз осново на чл. 111 от КТ - код 04 .
  Под различните ЕИК ще се подават и образците на лицето съответно с код 01 за основния и код 04- за допълнителния трудов договор.

  Поздрави,
  В.Дадова

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->