Благовест Христов Благовест Христов Управител

Извършена услуга между български дружества на територията на друга държава, членка на ЕСБългарско дружество, регистрирано по ДДС в България извършва услуга - СМР на друго Българско дружество, също регистрирано по ДДС в България, като обекта (местоположението) на извършената услуга е на територията на Република Франция (район на Париж). Дружеството към което е отправена фактурата за извършената услуга се явява подизпълнител и от своя страна има сключен договор с Френско дружество, също регистрирано по ДДС в Република Франция.

Необходимо ли е начисляване на ДДС при издаване на фактура от едното българско дружество към другото българско дружество, при условие, че фактически услугата се извършва на територията на друга страна членка на ЕС?

При положение, че не е необходимо, по кой член трябва да бъде отнесена фактурата в дневника за продажби (вероятно чл.69, ал.2 от ЗДДС, колона 23)? От друга страна дружеството, придобиващо услугата без ДДС къде трябва да отрази съответната покупка в дневника за Покупки (вероятно по чл. 82, ал.2-5 от ЗДДС, колона 9 в дневника за покупките)?

Според мен не е необходимо да се съставя VIES декларация по дадения казус, но все пак Ви моля за Вашето компетентно мнение.Отговори

  • Здравйте,
    Във връзка с поставения въпрос следва да имате в предвид, че обект на облагане с ДДС е всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга. Облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго /чл. 12, ал. 1 от ЗДДС/. На основание чл. 21, ал. 4 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуа е мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот.
    Видно от горното мястото на изпълнение при доставката на услуга /СМР/ на неджим имот находящ се във Франция е Франция. Тази доставка не попада в обхвата на ЗДДС /не са изпълнени изискванията на чл. 12/. В този случай дружеството формира оборот за регистрация във Франция и следва да издаде фактура, която отговаря на френското законодателство.
    По отношение на отрязаването на доставката в дневник продажби, фактурата следва да се отрази в колона 23, съответно получателя по доставката трябва да я посочи в колона 9.
    По отношение на подаването на VIES декларация, такава не се подава.

  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->