Petq Rysinova Petq Rysinova Потребител

Ползване на отпуск по бащинствоЗдравейте,
Интересува ме 15-те дни след раждане на детето. Този отпуск от работодателя ли се плаща или от НОИ на някакъв процент от заплатата и какъв е този процент?

Какви са необходимите документи и тези документи на работодателя ли се дават, той да ги отнесе до съответните институции или бащата сам трябва да си ги отнесе? Този отпуск точно от датата на изписването на детето ли трябва да се ползва или може и по-късно? Някаква особеност при близнаци има ли?Отговори

 • Здравейте,

  Отпускът от 15 календарни дни за раждане на дете, който се полага на бащата се заплаща от НОИ. Изчислява се средно дневното брутно възнаграждение и се заплаща 90% от него, като то не може да е повече от среднодневното нетно възнаграждение.
  Документите необходими за подаване пред работодателя са:
  1. Документ от болницата за изписване на детето.
  2. Приложение №3 попълнено от бащата.
  3. Работодателя издава заповед за разрешаване на отпуска.
  4. Попълнена декларация от бащата с валидна банкова сметка за превод на обезщетението.

  Работодателя подава чрез електронен подпис приложение №10 в НОИ, в което се съдържат данните от по-горе описаните документи. А останалите документи се съхраняват в личното досие на работника при проверка.
  При подаване на място в НОИ работодателят прилага и придружителни писма.

  Отпускът започва да тече от датата на изписване на детето /децата/. Отпускът е един независимо, че децата се близнаци.

  Нормативна уредба / Наредба за паричните обезщетения и помощи от ДОО от 01.01.2016/

  Поздрави,
  Адриана Ноева

 • Здравейте,

  Отпускът по бащинство се регламентира в следните нормативни актове:

  Кодекс на труда
  чл. 163 … (7) Когато майката и бащата се намират в брак или живеят в едно домакинство, бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на дете от датата на изписване на детето от лечебното заведение.
  (10) През време на отпуска по ал. 1 - 9 на лицата се изплаща парично обезщетение при условия и в размери, определени в отделен закон. Времето, през което се ползва отпускът, се признава за трудов стаж.

  Наредба за работното време, почивките и отпуските
  Чл. 45а (1) Отпускът при раждане на дете по чл. 163, ал. 7 КТ се ползва въз основа на писмено заявление на бащата. Към заявлението се прилагат копие от акт за сключен граждански брак или декларация от бащата и майката, че бащата е припознал детето и те живеят в едно домакинство, както и документ от лечебното заведение, удостоверяващ датата на изписване на детето. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако бащата няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си.
  (2) Отпускът по ал. 1 се заявява и ползва в календарни дни.
  (3) Бащата е длъжен незабавно да уведоми предприятието, ако по време на ползването на отпуска по ал. 1:
  1. бракът бъде прекратен с влязло в сила съдебно решение;
  2. бащата престане да живее в едно домакинство с майката на детето;
  3. детето бъде дадено за осиновяване;
  4. детето бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
  5. детето бъде настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
  6. детето почине.
  (4) При наличие на обстоятелствата по ал. 3 отпускът по ал. 1 се прекратява.
  (5) Бащата може да прекрати ползването на отпуска с писмено заявление до предприятието, в което работи.

  Кодекс за социално осигуряване
  Чл. 48а Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.
  Чл. 49 (1) Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната, и се определя по реда на чл. 41, ал. 2 - 5.
  Чл. 50 (6) Осигуреният за общо заболяване и майчинство баща има право на парично обезщетение при раждане на дете в размера, определен по реда на чл. 49, за срок до 15 календарни дни, през време на отпуска по чл. 163, ал. 7 от Кодекса на труда, ако отговаря на условията по чл. 48а.

  Необходимите документи са:
  1. Писмено заявление на бащата по чл. 45а, ал. 1 от НРВПО - това е заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете
  на основание чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни (Приложение № 3 към чл. 4, т. 2);
  2. Копие от акт за сключен граждански брак или декларация от бащата и майката, че бащата е припознал детето и те живеят в едно домакинство;
  3. Документ от лечебното заведение, удостоверяващ датата на изписване на детето.

  Документите се предоставят на работодател и той ги подава в НОИ по електронен път с помощта на специализиран софтуер, който може да се свали от сайта на НОИ.

  Когато децата са близнаци данните в Декларацията (Приложение № 3 към чл. 4, т. 2) се попълват за всяко дете.

  Искам да добавя, че този отпуск е със специално предназначение, той може да се ползва само в рамките на 15-те календарни дни от датата на изписване на детето от родилния дом и не може да се отлага за по-късен период. В този смисъл отпускът може да се ползва отчасти, но не и на части. Така например бащата може да поиска в заявлението до работодателя да му разреши отпуск при раждане на дете, считано не от следващия, а примерно от третия ден след датата, на която детето е изписано. Но в такъв случай той ще може да ползва най-много само останалите 13 календарни дни до изтичане на 15-дневния срок – толкова дни, колкото посочи в заявлението. Няма пречка също така след като веднъж е поискал отпуска, бащата да прекъсне ползването му, да се върне на работа, след което отново да подаде заявление, придружено с документите посочени в чл. 45а, ал. 1 от НРВПО и да продължи ползването на отпуска до изтичане на срока от 15 календарни дни.

  Поздрави,
  Игор Жеков
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->