Денчо Бояджиев Денчо Бояджиев Потребител

Условия при прекратяване на правоотношенията при придобиване право на пенсияЛице упражнява трудова дейност едновременно по две правоотношения: по трудов договор на пълно работно време по КТ и по сключено рамково споразумение за разнасяне на рекламни вестници по чл. 280 от ЗЗД. Възнаграждението, което получава за извършване на тази дейност, е в рамките на 30 - 40 лв. на месец и е без определено работно време.


На 28.11.2008 г. е освободено от работа по основното правоотношение, поради придобиване право на пенсия за ОСВ (осигурителен стаж и възраст). От 01.12.2008 г. отново започва работа по трудов договор.


Изпълнено ли е условието за прекратяване на осигуряването, с оглед отпускане на лична пенсия за ОСВ?Отговори

  • Рамковото споразумение за разносна дейност, сключено на основание чл. 280 от ЗЗД е вид граждански договор, т.е. към 27.11.2008 г. лицето упражнява трудова дейност по чл. 4, ал. 3, т. 6 от КСО, подлежаща на осигуряване по смисъла на чл. 10 от КСО.


    С прекратяване на осигуряването по основното трудово правоотношение от 28.11.2008 г. не отпада основанието за осигуряване, заложено в разпоредбата на чл. 4, ал. 3, т. 6 от КСО, съгласно която на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт подлежат лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание през съответния месец, независимо от полученото възнаграждение. При прилагане на цитираната разпоредба е без значение обстоятелството за колко дни през съответния месец лицето е осигурено на другото основание – за 1 или за повече работни дни.


    Лицето е било осигурено на друго основание през месец ноември и независимо, че осигуряването по това правоотношение е прекратено от 28.11.2008 г., за този месец не отпада основанието за осигуряване за работата без трудово правоотношение.


    В тази връзка, условието за прекратяване на осигуряването по чл. 94 от КСО не е изпълнено, тъй като лицето отново е започнало работа по трудово правоотношение и подлежи на осигуряване от 01.12.2008 г. Само в случай, че гражданският договор също е прекратен от 28.11.2008 г., ще е изпълнено условието на чл. 94, ал. 1 от КСО за прекратяване на осигуряването.

  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->