Денчо Бояджиев Денчо Бояджиев Потребител

Осигурителен стаж за времето в обезщетение по чл 222 ал 1 от КТЛице е получавало обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ за м. 10.1991 г., м. 11.1995 г. и м. 02.2000 г.

Кои месеци следва да се зачетат за осигурителен стаж и на какво основание?


Отговори

  • На основание § 9, ал. 1 от ПЗР на КСО времето, което се зачита за трудов стаж и за трудов стаж при пенсиониране, положен до 31.12.1999 г. съгласно действащите дотогава разпоредби, се признава за осигурителен стаж по този кодекс. Времето, през което работниците и служителите са получавали обезщетения и помощи като безработни, но не повече от 6 месеца, освен ако с нормативен акт не е предвидено друго, се зачита за трудов стаж от трета категория при пенсиониране, считано от 21.05.1991 г., съгласно изменението на чл. 79 от отм. ППЗП, направено с ПМС № 83/10.05.1991 г. (обн. ДВ, бр. 40 от 21.05.1991 г.). Тази разпоредба не е изменяна или отменяна до 31.12.1999 г.


    По силата на цитираните разпоредби за месеците 10.1991 г. и 11.1995 г., за които е изплатено обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ, следва да се зачете осигурителен стаж. От 08.08.2000 г. времето, през което лице е останало без работа по Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона за висшето образование, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за Министерството на вътрешните работи се зачита за осигурителен стаж на основание новосъздадената т. 10, в чл. 10, ал. 2 от КСО (ЗИДКЗОО, обн. ДВ, бр. 64 / 04.08.2000 г., сегашна редакция – чл. 9, ал. 3 т. 5 от КСО). В тази връзка за обезщетението по чл. 222, ал. 1 от КТ, изплатено за м. 02.2000 г., не следва да се зачете осигурителен стаж.


    Времето, през което е изплащано обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ, в периода 01.01.2000 г. – 08.08.2000 г. не се зачита за осигурителен стаж. Разпорежданията по аналогични казуси, постановени в друг смисъл до получаване на настоящите указания, не следва да се преразглеждат.

  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->