Венелин Узунов Венелин Узунов Потребител

Заповед за освобождаване при придобиване на право на пенсияЛице е освободено от работа на 25.08.2008 г. и подава заявление за отпускане на лична пенсия за ОСВ /осигурителен стаж и възраст/. Към заявлението, освен документите за осигурителния стаж и доход до 25.08.2008 г., са приложени и справка от регистъра на трудовите договори, в която е отразена датата на прекратяване на трудовия договор; придружително писмо от 28.08.2008 г. за подадено уведомление по чл. 62, ал. 4 от КТ за прекратяване на трудовия договор на лицето и справка на НАП от 28.08.2008 г. за приетото уведомление. В персоналния регистър на оси-гурените лица за месец август е подадена информация за отработени дни с внесени осигурителни вноски за осигури-телен доход до 24.08.2008 г. включително. За времето след 25.08.2008 г. в Персоналния регистър не е подавана ин-формация от осигурителя за осигурителен стаж и осигурителен доход. Със заявлението не е представена единствено заповед за прекратяване на осигуряването, тъй като работодателят отказва да я издаде. Изпълнено ли е условието по чл. 94, ал. 1 от КСО във връзка с отпускане на пенсия за ОСВ, след като в 3-месечния срок по чл. 1, ал. 5 от НПОС не е представена заповед за освобождаване от работа, която задължително се изисква по чл. 2, т. 1 от НПОС?


Отговори

  • След като е изяснено, че е налице прекратяване на осигуряването по смисъла на чл. 10 от КСО, фактът, че не е издадена писмена заповед за уволнение (на хартиен носител), не отменя обстоятелството, че от 25.08.2008 г. лицето не упражнява трудова дейност, подлежаща на осигуряване по КСО. Ако заявлението за отпускане на пенсия е подадено в 6-месечния срок по чл. 94, ал. 1 от КСО, личната пенсия за ОСВ /осигурителен стаж и възраст/ следва да се отпусне от 25.08.2008 г., независимо, че не е представена заповед за освобождаване от работа.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->