Penka Tsvetkova Penka Tsvetkova счетоводител

Закупиване на ДА от ЕСЗакупуваме ДА (сървър) от Белгия и ще бъде поставен в наето помещение в Германия. Фактура си е на наше име и ДА ще бъде заприходен в ДА на дружеството. Транспортът на ДА ще е от Белгия директно в Германия. Това ВОП ли е? След като ще имаме наето помещение в Германия, но дейността на дружеството е в България и в Германия няма да има наши служители и сървъра ще се дава под наем на клиенти в и извън ЕС, имаме ли МСД в Германия? От Германия ще получаваме фактури за наем и това вече е ВОП. Има ли някава особенност?Отговори

 • Здравейте,

  Във връзка с поставените въпроси мога да изразя следното мнение:
  По първия въпрос, за да е налице ВОП трябва доставчикът да е регистриран по ДДС в Белгия, съответно вие също трябва да сте регистрирани в България.
  На основание чл. 62, ал. 2 от ЗДДС, мястото на изпълнение на вътреобщностното придобиване е на територията на страната, когато лицето, което придобива стоките, е регистрирано по този закон и е осъществило придобиването им под идентификационен номер, издаден в страната, т.е. независимо, че стоката ще бъде транспортирана в Германия мястото на изпълнение е на територията на страната. Цитираната разпоредба на ал. 2 няма да намери приложение ако разполагате с доказателства, че вътреобщностното придобиване на стоките е обложено в държавата членка, където стоките са пристигнали или е завършил превозът им /ал.3 чл. 62 от ЗДДС/. Тук обръщам внимание, че прагът за регистрация при ВОП в Герамания е 12 500 евро /актуално към м. Април 2015 г./

  По отношение на втория въпрос, от една страна съгласно § 1 т. 10 от ДР на ЗДДС, "Постоянен обект" е търговско представителство, клон, офис, кантора, ателие, завод, работилница (фабрика), магазин, склад за търговия, сервиз, монтажен обект, строителна площадка, мина, кариера, сонда, петролен или газов кладенец, извор или други подобни, целящи извличане на природни ресурси, определено помещение (собствено, наето или ползвано на друго основание) или друго място, чрез което едно лице извършва цялостно или частично икономическа дейност на територията на една страна.

  От друга страна според чл. 11 на Регламент 282/2011/ЕС
  "постоянен обект" е всеки обект, различен от мястото, където е установена стопанската дейност на данъчно задълженото лице, който се характеризира с достатъчно равнище на постоянство и има подходяща структура от гледна точка на човешките и техническите ресурси, за да може да получава и ползва услугите, доставени за собствените нужди на този обект (т. 1 на чл. 11) и/или, за да може да доставя услугите, които престира (т. 2 на същия член).

  От горното може да се стигне до извода, че съгласно правилата на Регламент 282/2011/ЕС, за да бъде квалифициран като постоянен даден обект, намиращ се на място, различно от мястото, където се изпълняват функциите на централната администрация на стопанската дейност на данъчно задълженото лице, следва да са изпълнени определени изисквания за постоянност, размер и наличност на необходимите за изпълнението на съответната дейност човешки и технически ресурси.
  Видно има разлика между регламента и закона. Вие споменавате, че нямате нает персонал, което ако се следва регламента би трябвало да означава, че мястото, където се съхранява сървърът, не покрива изискванията за постоянен обект.
  На следващо място споменавате, че отдавате сървърът под наем на лица във и извън ЕС, без да уточнявате какъв е статута на лицата.
  Чл. 21 ал. 1 регламентира, че мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получател е данъчно незадължено лице, е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност, но когато тези услуги се предоставят от постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Съответно съгласно ал. 2 на същия член, мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност.
  Видно ако попаднете в хипотезата на ал. 1 трябва да прецените как ще третирате понятието постоянен обект дали ще се позовете на регламента или ще приемете дефиницията в закона. Ако се придържате към регламент то липсата на човешки ресурс означава, че не покривате изискването за постоянен обект и тогава мястото на изпълнение ще е България, но ако приемете дефиницията на закона тогава излиза, че мястото на изпълнение е в Германия.

  Все пак това не е официално становище и най – добре за Вас би било да отправите и писмено запитване до НАП.

 • По отношение на фактурите за наем, които ще Ви издават това не е ВОП, а е доставка на услуга и мястото на изпълнение е Германия, тъй като обекта, който сте наели се намира в Германия, съответно немския доставчик ще начислява немско ДДС.
 • Здравейте, моля да поясните при този ВОП , ако сървъра дойде първо в България и ние издадем протокол по чл. 117 и го включим в дневниците за покупки и продажби , след това при заминаване за Германия трябва да си начислим ДДС само в дневник продажби, тоест да си платим ДДС.
  Нашите клиенти са дружества регистрирани по ДДС и услугата която предлагаме е обработка на данни като комплексна услуга от офис в България и фактурите ще бъдат издавани от България и служителите ли ни са в България. Възможно ли е становището на немската страна да е различно от българското по отношение МСД, като имаме предвид подписаното СИДДО с Германия.
 • Здравейте,

  Във връзка с поставените въпроси:
  1. Ако приемем, че нямате ДДС регистрация в Германия тогава действително при изпращане на сървъра от Б-я до Г-я ще трябва да начислите ДДС и да го отразите в дневник продажби.
  2. Не бих се ангажирал с това дали немската страна може да има различно становище от българското.
  Единствено мога да се позова на цитирания по - горе регламент.
  По отношение на СИДДО, същото визира, че терминът "място на стопанска дейност" означава определено място на дейност, чрез което се извършва цялостно или частично стопанската дейност на едно предприятие. Този термин включва по-специално:
  а) място на управление;
  б) клон;
  в) офис;
  г) фабрика;
  д) работилница; и
  е) мина, нефтен или газов кладенец, кариера или всяко друго място за добиване на природни богатства.

  Освен изброените по-горе, терминът „място на стопанска дейност” включва още:

  а) строителна площадка, строителен или монтажен обект, само когато продължават за повече от девет месеца, и

  б) инсталация или съоръжение, използвани за изследване на природни богатства, или сонда или кораб, използвани за изследване на природни богатства, само когато това използване продължи повече от девет месеца.

  В разпоредбите на спогодбата не е визирана хипотеза подобна на тази, която Вие описвате. Поради тази причина не може да се твърди еднозначно, че дружеството има място на стопанска дейност в Германия.
  Видно от вашите обяснения, офисът на дружеството и персоналът, който е ангажиран с осъществяване на доставките се намират на територията на страната.

  Поздрави!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->