Кирил Йорданов Кирил Йорданов Потребител

Прекратяване на правоотношението поради придобиване право на пенсияСчита ли се, че е изпълнено условието на чл. 94, ал. 1 от КСО за прекратяване на осигуряването на лице, подало заявление за отпускане на пенсия за ОСВ /осигурителен стаж и възраст/, което декларира, че работи в страна, с която Република България няма сключен договор в областта на социалното осигуряване и не е член на Европейския съюз?


Отговори

  • Кодексът за социално осигуряване има действия по отношение на правоотношенията, възникнали и прекратени на територията на Република България. Съгласно чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България, влезлите в сила за Република България международни договори са част от вътрешното право на страната. Договорите в областта на социалното осигуряване, по които Република България е страна, включително и Регламент 1408/71 на Европейския съюз се прилагат и по отношение на прекратяване на осигуряването при отпускане на пенсия за ОСВ, когато лицето работи на територията на някоя от страните, с която Република България има сключен договор.
    При отпускане на пенсия за ОСВ на лице с осигурителен стаж в страна, която не е членка на ЕС и няма договор в об-ластта на социалното осигуряване с Република България, е без значение обстоятелството дали същото продължава да работи и не е прекратило осигуряването си в тази страна.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->