Нели Консулт ЕООД Нели Консулт ЕООД

Справка за окончат.р-р на осигур.доход на самоосигуряващо се лицеСъдружник в ООД се е осигурявал през 2010 г. авансово върху 420 лева за всички месеци от януари до декември. За месеците от август до декември има изплатени по 500 лева /брутна сума/ за услуги с личен труд в дружеството. Необходимо ли е да прави изравняване на осигуровки за тези месеци върху разликата /500-420/? Общата сума на начисления доход се разпределя по равно през всичките 12 месеца или се посочва само срещу месеца, през който реално има изплатен доход?/колона 5.2 от справката/Общата сума в колона 7 се получава при всички случаи по-малка от общата сума на кол.6 и според справката не излиза разлика за довнасяне.Отговори

 • Здравейте,

  Според указанията за попълване на справката за окончателен размер на осигурителния доход (Таблици 1 и 2), осигурителният доход се определя така:

  "5.2. Тази колона се попълва от собствениците или съдружниците в търговски дружества, както и от физическите лица-членове на неперсонифицирани дружества, които декларират доходи от извършване на услуги с личен труд в тези дружества. Те формират годишния си осигурителен доход за тази дейност като на ред 13, колона 5.2 от Таблица 1 вписват съответната част от облагаемия доход, получен от извършването на услуги с личен труд само в тези дружества, деклариран в Приложение 1, част І, с вписан код 09 в редове 5-7 (и/или в Приложение 1а част І, с вписан код 09 в редове 5-7 в случай, че за лицето е определено като приложимо българското законодателство по реда на Регламент 1408/71 или Регламент 883/2004).
  Месечният осигурителен доход се определя като тази сума се разделя на броя на месеците, през които е упражнявана дейността."

  От указанията е видно, че общата сума на осигурителният доход се разпределя на всички месеци, през които упражнявана дейността.

  Поздрави!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->