Stanislava Kostova Stanislava Kostova счетоводител

Осигурявяне по граждански договор на лице с ТЕЛКЗдравейте!
Имаме сключен граждански договор с лице с намалена работоспособност над 50%, което получава пенсия за инвалидност и в същото време работи и на трудов договор. Трябва ли да му бъдат начислени осигуровки и данък?Отговори

 • Здравейте,

  На първо място трябва да поискате от лицето декларация дали е осигурено на друго основание. Лицата , които са пенсионери и полагат труд без трудово правоотношение, за което получават възнаграждение, не подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт. Желание да се осигуряват за посочените осигурителни рискове трябва да бъде изрично заявено от тях. Относно здравноосигурителните вноски, ако полученото от тях възнаграждение за месеца е равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната след намаляването му с нормативно признатите разходи от 25%, се внасят здравни осигуровки до максимума от 2600 лева през 2018г. За лицата, които получават пенсия и полагат труд по граждански договор не се дължат осигурителни вноски, ако са изпълнени едновременно следните условия:
  1.Размерът на полученото възнаграждение за месеца е по-малко от минималната работна заплата след намаляването му с нормативно признатите разходи.
  2.Лицето не е осигурена на друго основание, например по трудов договор.
  В зависимост от това дали има осигуровки /а това зависи от размера на полученото възнаграждение и дали са осигурени на друго основание/, ще се дължат до 25 число на месеца следващ месеца, за който се отнасят.
  Данък се дължи във всички случаи и трябва да бъде подаден с декларация по чл.55 за удържане на данъка е месеца следващ тримесечието, в които е изплатен дохода.

  Поздрави,
  Виктория Йотова
 • Здравейте,

  В допълнение следва да отбележим, че върху хонорара на въпросния пенсионер, споменат в началото, нежелаещ да се осигурява допълнително във фондовете на ДОО (ДЗПО) и с валидно решение на ТЕЛК (с 50% и над 50% намалена работоспособност) ще се удържат само здравно осигурителни вноски . Причината за това е, че в Закона за Здравното Осигуряване няма разпоредба подобна на тази в чл.4 ал.6 от КСО, която да дава право на избор на лицата, на които е отпусната пенсия да се осигуряват по свое желание.

  Поздрави,
  Виктория Йотова


 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->