Krasimira Vasileva Krasimira Vasileva Потребител

Неплатен отпуск по чл.167аЗдравейте!
Наша служителка подаде молба за ползване на неплатен отпуск по чл. 167а в размер на 180 календарни дни. Какви документи трябва да бъдат оформени във фирмата във връзка с ползването на този отпуск? Трябва ли да бъде представен някакъв документ пред НОИ?Отговори

 • Здравейте,
  Документиte, които се представят пред работодателя за ползване на отпуск по чл. 167а КТ са:
  Общите изискуеми документи са указани в чл. 49 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските и са следните:
  1. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НЕПЛАТЕН ОТПУСК ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО 8-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ по чл. 49, ал. 1 НРВПО.
  Заявлението е писмено и в него задължително се посочва датата, от която правоимащото лице желае да ползва неплатения отпуск по чл. 167а КТ, като се спазва 10-дневният срок, предхождащ началото на отпуска. В чл. 49, ал. 1 НРВПО е предвидено в заявлението да се декларира, че детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка, но няма пречка такава декларация да се попълни отделно и да се приложи към заявлението. Съгласно чл. 49, ал. 2 НРВПО отпускът се заявява и ползва в календарни дни.
  Когато отпускът се ползва за първи път, в заявлението се декларира, че такъв отпуск не е ползван от никое от лицата, които имат право на него (чл. 49, ал. 3 НРВПО);
  2. Акт за раждане на детето. Във всички случаи, когато се иска отпуск за отглеждане на дете, се представя и актът му за раждане. Обикновено при работодателя остава за съхранение фотокопие от акта за раждане, а оригиналът се представя за сверяване;
  3. Когато отпускът по чл. 167а КТ се ползва за първи път, работодателят, въз основа на представено копие от акта за раждане на детето, издава УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОТПУСК по чл. 167а КТ по образец съгласно Приложение № 4 към НРВПО (чл. 49, ал. 6 НРВПО). Удостоверението служи за ползване на отпуска по чл. 167а КТ, докато детето навърши 8 години. Удостоверението се представя пред всеки работодател, при когото се иска отпуск по чл. 167а КТ. Удостоверението се предава задължително на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение или когато е необходимо да се ползва отпуск по чл. 167а КТ от някое друго от правоимащите лица. Предоставянето на удостоверението на работника или служителя се отбелязва в специалната книга по чл. 49, ал. 9 НРВПО (чл. 49а НРВПО).
  Забележка: В случаите когато един от родителите (осиновителите) желае да ползва част от отпуска за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а, ал. 1 КТ в размер до 5 месеца, към заявлението се прилага и писменото съгласие на другия родител (чл. 49, ал. 5 НРВПО).

  Актове на работодателя във връзка с отпуска по чл. 167а КТ: Когато са налице условията за ползване на отпуск по чл. 167а КТ и са спазени нормативно установените изисквания за това – заявлението е подадено своевременно и са приложени всички необходими документи с оглед конкретния случай, работодателят следва да издаде ЗАПОВЕД за ползване на този вид отпуск.
  Разпоредбата на чл. 49, ал. 9 НРВПО задължава работодателите да отчитат използвания отпуск по чл. 167а КТ в специална книга. Нормативно не е установено съдържанието на посочената книга, така че всеки работодател и длъжностните лица при него могат да предвидят в книгата подходящите колони за съответните вписвания.

  Поздрави,
  Соня Чобанова
 • Благодаря за помощта!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->