Krasimira Petrova Krasimira Petrova Потребител

Дарение към физическо лицеФирма е направила дарение към болно дете, директно към разплащателната сметка на физическото лице. Болни физически лица не попадат в обхвата посочен в чл.31 от ЗКПО. Има ли начин да е данъчно признат този разход?Отговори

 • Здравейте,

  Чл. 31 от ЗКПО гласи следното:
  (1) За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на:
  1) здравни и лечебни заведения;
  2) специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на фонд "Социална закрила" към министъра на труда и социалната политика;
  3) специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и домове за медико-социални грижи за деца съгласно Закона за лечебните заведения;
  4) детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии;
  5) бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството;
  6) регистрирани в страната вероизповедания;
  7) специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания;
  8) хора с увреждания, както и за технически помощни средства за тях;
  9) лица, пострадали при бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия, или на семействата им;
  10) Българския Червен кръст;
  11) социално слаби лица;
  12) деца с увреждания или без родители;
  13) културни институти или за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна;
  14) юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството;
  16) Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници";
  17) комуни за лечение на наркозависими, както и на наркозависими лица за тяхното лечение;
  18) детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).
  (2) За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 50 на сто от счетоводната печалба, когато разходите за дарения са направени в полза на Център "Фонд за лечение на деца" и Център "Фонд за асистирана репродукция".
  (3) За данъчни цели се признава безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството в размер до 15 на сто от счетоводната печалба.
  (4) За данъчни цели се признават разходите за дарения на компютри и периферни устройства за тях, които са произведени до една година преди датата на дарението, направени в полза на български училища, включително висши училища.
  (5) Общият размер на разходите за дарения, признати за данъчни цели по ал. 1 - 4, не може да превишава 65 на сто от счетоводната печалба.
  (6) Не се признава за данъчни цели целият разход за дарение, когато с дарението се облагодетелстват пряко или косвено ръководителите, които го отпускат, или тези, които се разпореждат с него, или са налице доказателства, че предметът на дарението не е получен.
  (7) Алинеи 1 - 6 се прилагат и за дарения, направени в полза на идентични или сходни на изброените в ал. 1 - 4 лица, установени в или граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, когато лицето, направило дарението, притежава официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението, издаден или заверен от компетентен орган на съответната чужда държава, и неговия превод на български език, извършен от заклет преводач.

  Даренията към физически лица се регламентират от ал. 1 т. 8, 9, 11, 12. Обърнете внимание на т. 12 - признават се разходите за дарения, направени в полза на деца с увреждания. От така зададения от Вас въпрос не е ясно, каква е болестта на детето и дали тя може да се брои за увреждане (защото е очевидно, че болестите като грип или ангина не се считат за увреждания). В случая въпросът, дали разходът е признат или непризнат, зависи именно от нея.

  Също така искам да отбележа още веднъж, че за данъчни цели се признават разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от счетоводната печалба на дружеството, така че може да се получи ситуацията, че дарението е признато, но то надвишава регламентирания размер, тогава една част от разхода ще бъде призната за данъчни цели, а другата - не.

  Поздрави,
  Игор Жеков
 • Детето е болно от рак.
  Това мисля, че не се счита за "увреждане".
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->