Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

6.10. Счетоводен Запис

Публикувано на: 22.10.2010

АЛФА ЕООД

СПРАВКА  ЗА  СЧЕТОВОДЕН  ЗАПИС

Вид Документ: Фактура / № 0125445692 / От дата: 01.03.2010 / Контрагент: ДЕЛТА ЕООД / ЕИК 123456789

Папка:05.00 / ID на документа: 100000100 / Дата на осчетоводяване: 01.03.2010 16:10:18


Статия №1 от 1 / Оператор име: Иван Иванов / Вид статия: сложна

Счетоводна Операция: (402) Аванс по доставка от доставчик

Коментар:

Дневник Покупки / Отложен / Данъчен Период: март 2010 / Данъчен Кредит

Данъчна Основа: 10 000,00 / Вид стока или услуга: Аванс


ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

4022

Доставчици по аванси във валута

10 000

4012

Доставчици във валута

12 000

аналит. 

Делта

колич:5 112,92; мярка: евро; ед. цена:1,95583

10 000

аналит.

Делта

колич:5 112,92; мярка: евро; ед. цена:1,95583

12 000

парт.

Ф-ра 0125445692/01.03.2010

колич:5 112,92; мярка: евро; ед. цена:1,95583

10 000

парт.

Ф-ра 0125445692/01.03.2010

колич:5 112,92; мярка: евро; ед. цена:1,95583

12 000

4531

Начислен данък върху покупките

2 000
ОБЩО

12 000

ОБЩО

12 000


 1. Формиране и Предназначение


Справка за Счетоводен Запис е вторичен счетоводен документ, в който е отразена цялата информация за една определена счетоводна операция.

Справката за Счетоводен Запис се представя в структуриран и табличен вид, от който може да се разбере:

• Всичко за осчетоводения документ: вид на документа; номер на документа; дата на документа; контрагент по документа (клиент или доставчик); ЕИК на контрагента.

• Къде и кога е осчетоводен документ: в коя Счетоводна Папка е класиран; кое е неговото ID в счетоводната електронна система; датата и точния час (до секунда) на осчетоводяване.

• Кой и как е осчетоводил документа: колко и коя е показаната статия към този документ; лицето, което е осчетоводило документа; вида на статията (проста или сложна); наименованието на операцията; коментар към операцията (ако осчетоводяващия е преценил да остави); в кой дневник е отнесена операцията (на покупките или продажбите); отложена ли е за деклариране или не (тъй като ЗДДС позволява Фактура по покупките да се декларира до 12 месеца, след месеца на нейното издаване); в кой данъчен период е осчетоводен документа; ползва ли се данъчен кредит по него; каква е данъчната основа; описание на вида стока или услуга в документа.

• Самата счетоводна статия: сметките в дебита и кредита; аналитичностите по тях и партидата, в която се отчита самият документ.

Справката Счетоводен Запис се ползва за детайлен преглед на конкретно осчетоводен документ или специфични счетоводни операции, които много често се правят, без да се съставя първичен счетоводен документ (като Счетоводна Справка), като например: начисляване на амортизации; начисляване на авансова вноска за корпоративен данък; начисляване на корпоративен данък; начисляване на алтернативни данъци; начисляване на заплати и осигуровки; прехвърляне на финансов резултат от минали години; отписване на вземания и задължения; приключвателни операции по ДДС; приключвателни операции при годишно приключване; изписване на стоково-материални запаси; прихващане на вземания и задължения; признаване на разходи и приходи за бъдещи периоди за текущи разходи и приходи; разчети със собственика; преоценки и други.

Често хартиеното копие на Справката за Счетоводен Запис се използва вместо първичния счетоводен документ Счетоводна Справка, за да се илюстрира как са осчетоводени изброените в предходното изречение счетоводни операции.


 2. ПРЕГЛЕД – правила, чести грешки/проблеми и техните решения


В таблицата на Справката за Счетоводен Запис общо сумата по дебита трябва да е равна на общо сумата по кредита. Обикновено софтуерите не допускат подобен запис, но не е изключен при токов удар или повреда в базите данни.

Статиите, в които участва сметка 4531 ”Данък върху Добавената Стойност за покупките” трябва да са отразени в дневника за покупките, с право на данъчен кредит.

Статиите, в които участва сметка 4532 ”Данък върху Добавената Стойност върху продажбите” трябва да са отразени в дневник за продажбите.

Липсата на Счетоводна Справка или хартиеното копие на Справката за Счетоводен Запис в съответната Счетоводна Папка (например за амортизации) означава, че е много вероятно съответната операция (начисляване на амортизации) да не е осчетоводена в дадения месец. Затова е желателно след всяко осчетоводяване на операция, за която няма друг хартиен документ (например Счетоводна Справка), да се принтира Справка за Счетоводен Запис и да се постави в съответната Счетоводна Папка, за да се създаде още едно доказателство, че конкретната операция е осчетоводена в определения месец.Коментари

-->