Lili Kirilova Lili Kirilova Потребител

Уволнение по чл.331 или чл.328, ал.1, т.4В момента съм в болнични. Казаха ми, че ще ни уволняват от 01.04.2016г. по чл.331 или по чл.328, ал.1, т.4. По кой от двата члена мога да се уволня така, че да седя по-дълго в бюрото по труда с 60% от заплатата? Имам над 25г. трудов стаж. Могат ли да ме уволнят докато съм в болничен или трябва болничният ми да мине и тогава?Отговори

 • Здравейте.
  Тъй като става въпрос за пари, предлагам прекратяването на ТД да стане на основание чл.331 - Чл. 331. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) (1) Работодателят може да предложи по своя инициатива на работника или служителя прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение. Ако работникът или служителят не се произнесе писмено по предложението в 7-дневен срок, се смята, че то не е прието.
  (2) Ако работникът или служителят приеме предложението по ал. 1, работодате-лят му дължи обезщетение в размер на не по-малко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение, освен ако страни-те са уговорили по-голям размер на обезщетението.
  (3) Ако обезщетението по ал. 2 не бъде платено в едномесечен срок от датата на прекратяване на трудовия договор, основанието за неговото прекратяване се смята за отпаднало.
  При чл.328,ал.1,т.4 от КТ обезщетението може да е 2 месеца - 1 за неотработено предизвестие по чл.220 от КТ и 1 за оставане без работа по чл.222 от КТ.
  Обезщетението от Бюрото по труда и при двете основания е с еднаква продължителност!
  Докато сте в болнични, работодателят не може да прекрати договора без да поиска и получи съгласието на Инспекцията по труда по местоположение-чл.333 от КТ.
  kazimirc4
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->