Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

6.09. Главна Книга

Публикувано на: 22.10.2010

АЛФА ЕООД

ГЛАВНА  КНИГА

за периода от: 01.01.2010 до: 31.03.2010


ДЕБИТ

101

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

 5 000.00

ДТ 101

0.00

КТ

0.00

ДТ

0.00

КТ 101

0.00

сума оборот:

0.00

сума оборот:

0.00

0.00

крайно салдо

5 000.00


ДЕБИТ

4011

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

61 548.27

ДТ 4011

53 447.61

КТ 5011

727,92

ДТ 3041

55 004.14

КТ 4011

75 473.68

КТ 5031

52 719.69

ДТ 4021

5 328.00

ДТ 4531

12 521.39

ДТ 601

345.35

ДТ 602

1 686.64

ДТ 609

588.16

сума оборот:

53 447.61

сума оборот:

75 473.68

0.00

крайно салдо

83  574.34


ДЕБИТ

4111

КРЕДИТ

0.00

начално салдо

4 986.52

ДТ 4111 

65 737.02

КТ 4532

10 956.17

ДТ 5011

20 672.70

КТ 4111 

54 431.80

КТ 7021

54 780.85

ДТ 5031

33 759.10

сума оборот:

65 737.02

сума оборот:

54 431.80

6 318.70

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

5011

КРЕДИТ

26 310.86

начално салдо

0.00

ДТ 5011

20 672.70

КТ 4111

20 672.70

ДТ 4011

727.92

КТ 5011

18 004.52

ДТ 422

2 376.60

ДТ 5031

13 400.00

ДТ 602

1 500.00

сума оборот:

20 672.70

сума оборот:

18 004.52

28 979.04

крайно салдо

0.00


ДЕБИТ

5031

КРЕДИТ

23 644.07

начално салдо

0.00

ДТ 5031

47 159.10

КТ 4111

33 759.10

ДТ 4011

52 719.69

КТ 5031 

54 756.31

КТ 4111

13 400.00

ДТ 4539

1 461.52

ДТ 454

126.92

ДТ 4611

306.78

ДТ 4631

115.50

ДТ 629

25.90

сума оборот:

47 159.10

сума оборот:

54 756.31

16 046.86

крайно салдо

0.00ОБЩО  ОБОРОТИ


ДЕБИТ

202 666.31

202 666.31

КРЕДИТ 1. Формиране и Предназначение 


Главната Книга е вторичен счетоводен документ, в който са отразени началните и крайните салда, и сумарните дебитни и кредитни обороти за всяка синтетична сметка в кореспонденция със всички други сметки (и оборотите със всяка от тях по отделно), с които през избрания период са участвали в счетоводна операция/запис. Сумарните обороти по синтетична сметка в Главната Книга включват всички счетоводни записи, в които сметката е участвала през избрания период. В този смисъл може да се каже, че Главната Книга съдържа информация за оборотите от всички счетоводни операции/записи за избрания период.

Главната Книга се представя в табличен вид, в който за всяка отделна синтетична сметка се представя информация за нейните начални и крайни салда, както и за нейните сумарни обороти в кореспонденция със всички други сметки (и оборотите със всяка от тях по отделно), с които през избрания период са участвали в счетоводна операция/запис. 

Основното предимство на Главната Книга пред другите счетоводни справки е, че представя обобщено оборотите на една сметка в кореспонденция с кои други сметки е формиран. Това дава възможност да се проследят и съпоставят оборотите между различните синтетични сметки и дава отговор как е формиран оборота на генерално ниво.

Чрез Главната Книга потребителят на счетоводната информация може не само да получи обобщена информация за оборотите по всички сметки, но и да направи подробен анализ на финансовото състояние на предприятието.

Главната Книга се използва за анализ на Оборотната Ведомост, в случай на съмнения или на неясни салда и обороти по сметки, преди да бъдат използвани други по-задълбочени счетоводни справки.

Например: Ако имаме продажби на стоки/материали/суровини/продукти, то в Главната Книга можем да проверим има ли изписвания на тези материални запаси, кореспондира ли си дебита по сметка от група 70„Приходи от продажби” с кредита по сметка от група 30 „Суровини, материали и стоки”.

Главната Книга се използва и за изготвянето на Отчета за Паричния Поток по прекия метод. За неговото съставяне се използват кореспонденциите на сметките от група 50. От там ясно се вижда каква е стойността на сумите кореспондиращи с клиенти, доставчици, финансови разходи, финансови приходи и други.


 2. ПРЕГЛЕД – правила, чести грешки/проблеми и техните решения


За Главната Книга отново важи основното правило, че салдата на активни сметки са дебитни (а не кредитни), а салдата на пасивни сметки са кредитни (а не дебитни). В случай на некоректно салдо, трябва да се проследят оборотите по съответната сметка, както и с кореспондиращите й сметки, да се открие грешката и да се поправи.Коментари

-->