Весела Сиракова Весела Сиракова Потребител

Финансиране за ДМАПолучено е финансиране за ДМА. Амортизацията е начислена на стойност, намалена с остатъчната стойност на ДМА. Тоест се получава, че полученото финансиране не съответства процентно на начислената амортизация.

Правилно ли е това и ако е така, то ще се получи ли остатък от полученото финансиране?Отговори

 • Здравейте,

  Остатъчната стойност се определя като очакваната сума, която предприятието ще получи при освобождаването от актива, след приспадане на очакваните разходи за освобождаване от него. Когато обаче остатъчната стойност е незначителна по размер или процентно спрямо отчетната му стойност, тя може да се пренебрегне. Амортизируемата стойност на актива в тези случаи е равна на отчетната му стойност. Степента на значителност се определя от предприятието и се оповестява в счетоводната му политика.
  Остатъчната стойност трябва най-малко веднъж годишно да се преразглежда.

  Закупуването на актив и отчитането на приходи от финансиране зависят от възприетата счетоводна база.
  За предприятията, изготвящи финансовите отчети на база НСС е приложим СС 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ. Те имат една възможност - да представят получените безвъзмездни средства като приход в текущия период, пропорционално на начислените за съответния период амортизации на активи, придобити в резултат на дарението.

  За предприятията, изготвящи своите финансови отчети на база МСФО е приложим МСС 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата и оповестяване на държавна помощ. Съгласно този стандарт имате две възможности за представяне на безвъзмездните средства, свързани с амортизируеми активи. Първата възможност е като тази по НСС. При втората възможност, с размера на полученито финансиране трябва да се намали балансовата стойност на актива, а размерът на получените безвъзмездни средства ще се признае в печалбата или загубата през целия живот на ДМА под формата на намален амортизационен разход.

  Не трябва да имате притеснения, че счетоводните приходи от финансирането ще са малко по-високи от счетоводните разходи за амортизация, които няма да включват остатъчната стойност. Важно е да се признават пропорционално на полезния срок на използването на актива.

  За данъчни цели, съгласно ЗКПО, активът се води в данъчния амортизационен план с амортизируема стойност , която е намалена със стойността на финансирането (както е при втория подход по МСС), независимо от прилаганата счетоводна база. Така данъчно задължените лица винаги ще признават един и същ размер на данъчни разходи. Ако прилагате подхода, който е приложим и по двата стандарта, то тогава в ГДД ще трябва да намалявате финансовия си резултат със стойността на отчетените приходи от финансирания. Счетоводните разходи за амортизации са в увеличение, а данъчните - в намаление на финансовия резултат.

  Поздрави,
  Величка Павлова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->