Maria Koleva Maria Koleva Потребител

Подаване Декларация 1 на собственик на ЕООДПодава ли се декларация образец 1 от собственик на ЕООД, който е СОЛ при положение, че същия е управител на друго ЕООД осигурен като ДУК на максималния осигурителен доход?

Подава ли осигурителя декларация образец 1 за лице, наето по извънтрудово възнаграждение, осигурено на друго основание на максимален осигурителен доход? И на лице наето също на договор за извънтрудови възнаграждения с хонорар под МРЗ след приспадане на НПР, неосигуряващи се на друго основание, при положение че осигурителя не дължи осигурителни вноски?Отговори

 • Здравийте,
  НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
  чл. 3 ал .(9) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г., в сила от 07.08.2015 г.) За лицата, осигурени на повече от едно основание по чл. 4 КСО, се подават декларации обр. № 1 и в случаите, в които на едно от основанията осигурителните вноски са внесени върху максималния месечен осигурителен доход.
  (10) (*) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Алинея 9 не се прилага за лицата, които са осигурени на основание чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за пълен месец върху максималния месечен размер на осигурителния доход и са:
  1. получили възнаграждение за работа без трудово правоотношение за същия месец или;
  2. самоосигуряващи се лица, упражняващи трудова дейност, и са избрали да се осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт.

  Поздрави,
  В.Дадова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->