Джуние Иланска Джуние Иланска учител

Ползване на платен годишен отпускЗдравейте,
Аз съм учител в детска градина и съм член на Синдиката на българките учители. Започнах работа в детската градина на 01.07.2015г. През месец август бях 5 дни платен отпуск, а останалите дни неплатен отпуск защото детската градина не работеше.

Колко дни платен отпуск ми се полагат? Колко мога да прехвърля и да използвам ппрез 2016г. и до кога трябва да ги използвам?Отговори

 • Здравейте,

  Всеки работник или служител има право на платен годишен отпуск, като при постъпване на работа за първи път, работникът или служителят може да ползва платения си годишен отпуск, когато придобие най-малко 8 месеца трудов стаж.
  Размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни.

  При условие, че има най-малко 8 месеца трудов стаж, работникът или служителят има право на допълнителен платен годишен отпуск:
  - за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки - не по-малко от 5 работни дни;
  - за работа при ненормиран работен ден - не по-малко от 5 работни дни.
  Видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск, се определят с наредба на Министерския съвет.

  За осъществяване на синдикална дейност нещатните членове на централни, отраслови и териториални ръководства на синдикалните организации, както и нещатните председатели на синдикалните ръководства в предприятията имат право на платен отпуск в размери, установени в колективния трудов договор, но не по-малко от 25 часа за една календарна година.
  Този отпускът се заплаща съгласно чл. 177 от КТ и не може да се компенсира с парично обезщетение.
  Времето на ползуване на този отпуск се определя от съответния синдикален деец, за което той своевременно уведомява работодателя. Този отпуск не може да бъде отлаган за следваща календарна година.

  Отлагане на ползването
  Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година от:
  1. работодателя - поради важни производствени причини при условието на чл. 173, ал. 5, изречение трето от КТ;
  2. работника или служителя - когато ползва друг вид отпуск или по негово искане със съгласието на работодателя.
  Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от 6 месеца, считано от края на календарната година, за която се полага.
  Когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска в случаите и в сроковете цитирани по-горе, работникът или служителят има право сам да определи времето на ползването му, като уведоми за това писмено работодателя най-малко 14 дни предварително.

  Погасяване на правото на ползване
  Когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност.
  Когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 1 от КТ, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му.


 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->