Гергана Петрова Гергана Петрова Счетоводител

Отчитане на лотарийни билетиМаркирана сума от продажба на лотарийни билети на касов апарат в група "А" включва ли се в Дневника за продажби? И какво се случва с тази сума от месечния отчет?Отговори

 • Колегата Методи Христов вече е отговарял на въпроси свързани с тази тема.

  Ето неговия отговор:

  Здравейте,

  по отношение на Вашия въпрос мога изкажа следното:

  По ЗДДС
  Съгласно чл.26, ал.2 от ЗДДС данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. С оглед на така даденото определение и постоянната практика на Съда на ЕС, за да представлява възнаграждение по доставка получена от доставчика сума, е необходимо да е налице пряка връзка между предоставената услуга и полученото за нея (насрещната престация), т.е. да има реципрочно изпълнение, полученото заплащане от доставчика на услугата, да съставлява стойност, дадена в замяна за услуга, доставена на получателя.
  Когато лице действа от чуждо име и за чужда сметка, за целите на ЗДДС, са налице две доставки:
  - между доверителя и третото лице,
  - между посредника (довереника) и доверителя.
  В тази ситуация сумата, която заплаща третото лице на дистрибутора (посредника/довереника) за продажбата на лотарийните билети, не е възнаграждение по доставка, извършена от същия. Тази сума е дължима за доставка, по която доставчик е организатора на хазартната игра (доверителя), в конкретния случай дружество А. В тази връзка, дистрибуторът не следва да издава данъчен документ за извършената продажба на лотарийни билети и съответно доставката не се отразява в дневника за продажбите и справка-декларацията на същия. Поради това, продажбата на лотарийни билети не представлява извършена от дистрибутора към третото лице доставка и тъй като не е част от оборота на дистрибутора, не влияе при определяне на коефициента по чл.73 от ЗДДС.
  Между дистрибутора (посредника/довереника) и организатора на хазартната игра (доверителя, в случая дружество А) е налице доставка на услуга, по която изпълнител е дистрибутора, а получател – организатора на хазартната игра.

  Съгласно чл.26, ал.2 от ЗДДС данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. С оглед на така даденото определение и постоянната практика на Съда на ЕС, за да представлява възнаграждение по доставка получена от доставчика сума, е необходимо да е налице пряка връзка между предоставената услуга и полученото за нея (насрещната престация), т.е. да има реципрочно изпълнение, полученото заплащане от доставчика на услугата, да съставлява стойност, дадена в замяна за услуга, доставена на получателя.
  Когато лице действа от чуждо име и за чужда сметка, за целите на ЗДДС, са налице две доставки:
  - между доверителя и третото лице,
  - между посредника (довереника) и доверителя.
  В тази ситуация сумата, която заплаща третото лице на дистрибутора (посредника/довереника) за продажбата на лотарийните билети, не е възнаграждение по доставка, извършена от същия. Тази сума е дължима за доставка, по която доставчик е организатора на хазартната игра (доверителя), в конкретния случай дружество А. В тази връзка, дистрибуторът не следва да издава данъчен документ за извършената продажба на лотарийни билети и съответно доставката не се отразява в дневника за продажбите и справка-декларацията на същия. Поради това, продажбата на лотарийни билети не представлява извършена от дистрибутора към третото лице доставка и тъй като не е част от оборота на дистрибутора, не влияе при определяне на коефициента по чл.73 от ЗДДС.
  Между дистрибутора (посредника/довереника) и организатора на хазартната игра (доверителя, в случая дружество А) е налице доставка на услуга, по която изпълнител е дистрибутора, а получател – организатора на хазартната игра.

  По силата на чл. 48 от ЗДДС освободена доставка е организирането на хазартни игри по смисъла на ЗХ. Видно от запитването, доверителят (дружество А) ще организира извършването на хазартната игра, предвид което доставката между доверителя и третото лице е освободена доставка по смисъла на чл. 48 от ЗДДС.

  По силата на чл. 48 от ЗДДС освободена доставка е организирането на хазартни игри по смисъла на ЗХ. Видно от запитването, доверителят (дружество А) ще организира извършването на хазартната игра, предвид което доставката между доверителя и третото лице е освободена доставка по смисъла на чл. 48 от ЗДДС.

  По отношение на ЗКПО форирате приходи от комисионни, за които си въжат общите правила на закона.

  По отношение отразяването на продажбите по мое мнение същите следва да са отразени в група А с 0%
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->