Мария Иванова Мария Иванова Потребител

Договор за стаж със студентЗдравейте,
Бихме искали да сключим договор за стаж със студент, който да спазва всички нормативни изисквания. Желанието ни, както и възможността за посещаване на стажът от студента са, той да бъде с продължителност 3 месеца и дневна ангажираност 4 часа. Моля, за експертно мнение или съвет от практиката.

Препрочитайки, няколко пъти КТ, и чл. 233б, според който "Работодателят може да сключи трудов договор с условие за стажуване с лице на възраст до 29 години, завършило средно или висше училище и без трудов стаж или професионален опит по придобитата от него професия или специалност". Видно е, че не може да бъде сключен такъв договор със студент, поради факта че все още не е придобил специалност.

Следващият възможен вариант според КТ е чл. 230 на чието основание може да се сключи договор с условие за обучение по време на работа:

• На основание чл. 230, ал. 2 в договорът се определя и срока му, който не може да бъде по дълъг от 6 месеца.
• На основание чл. 230, ал. 4 в договорът се определя срока през който работникът или служителят се задължава да работи при работодателя, който не може да бъде по дълъг от 3 години.
• На основание чл. 230, ал. 5 през време на обучението работникът или служителят получава трудово възнаграждение според извършената работа, но не по-малко от 90 на сто от минималната работна заплата, установена за страната.


Във връзка с тълкуването на тези извадки ми възникват няколко въпроса.

1. Договорът с условие за обучение по време на работа със студент на основание чл. 230 от КТ, може ли да бъде сключен за 2 месеца при непълен работен ден от 4 часа?

2. Как се обявява този договор в НАП, има ли специфики (както е с този по чл. 233б от КТ)?

3. При условие, че на основание чл. 230, ал. 4 работника се задължава да работи при работодателя, как се процедира при преминаването от един вид договор на друг?

4. Прекратява ли се този по чл. 230 от КТ (при условие че е изтекъл) и след което се назначава на друго основание или това се прави с допълнително споразумение?

5. Във връзка с изискването на чл. 230, ал. 4 от КТ, договорът, който ще бъде сключен с работодателят на какво основание следва да бъде (срочен или безсрочен)?

6. След прекратяването на договора по чл. 230 от КТ, дължи ли се обезщетение на работникът за неизползван платен годишен отпуск?

7. Необходимо ли е сключване на друг договор или изготвяне на допълнително споразумение с лице определено за наставник?Отговори

 • Във връзка с написаното по-горе ми възникнаха още няколко въпроса:
  8. На каква длъжност трябва да се назначи обучаващият (при положение, че той все още не е придобил специалност)?
  9. Например, ако това е студент по право и ще бъде обучаван в тази сфера, следва ли да бъде назначен на позиция "юрисконсулт"?

  Благодаря!
 • Здравейте,

  Въпросите, които поставяте са много, поради което ще се опитам да дам отговор на всички, без да претендирам за изчерпателност и категорична приложимост към вашия конкретен случай.
  1. По мое мнение договорът за обучение по време на работа е по своята същност срочен трудов договор и следва да бъде прекратен с изтичането му. Изтичането на срока следва да бъде успешното или неуспешно полагане на предвидените изпити. От момента на прекратяване на договора за обучение би следвало да намерят приложение и предвидените в КТ неустойки за двете страни. Що се отнася до работното време - съгласно чл. 233 от КТ за отношенията по договора за обучение по време на работа се прилага действащото трудово законодателство. Което означава, че няма пречка срочен трудов договор за обучение да бъде сключен при условията на непълно работно време.
  2.За договорът за обучение си има предвиден код при подаване на уведомление по чл. 62 от КТ
  3. Отношенията за продължаване на работата, по мое мнение, следва да се установят съответно със срочно или безсрочно трудово правоотношение в следствие на успешно завършеното обучение. Тоест да се прекрати договора за обучение и да се сключи нов трудов договор - срочен или безсрочен.
  4. Вижте отговори 1 и 3
  5. В зависимост от желанието и споразумението между двете страни - виж отговор 3.
  6. Тъй като по отношение на договора за обучение по време на работата се прилага действащото трудово законодателство, моето мнение е, че да, в случай че лицето е натрупало неизползван платен годишен отпуск, той следва да бъде заплатен под формата на обезщетение по реда на чл. 224 от КТ при прекратяване на договора.
  7. Наставник би имало при договор за стажуване, дейността по който се извършва под наставничество. При договора за обучение следва да има одобрен план за обучение и според мен не е необходимо да има наставник.
  8. В уведомлението следва да изберете точно наименование и код на длъжност. в договора разбира се ще определите точно, че лицето ще се обучава за придобиване на съответната специалност или професия.
  9. Договора за обучение обикновено се свързва с придобиването на право на упражняване на професия или специалност. Що се отнася до юридически стаж, не съм компетентен по въпроса и ви съветвам да се обърнете към адвокат.

  Поздрави,
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->