Лора Константинова Лора Константинова Потребител

Грешно осчетоводено кредитно известиеЗдравейте,
През 2013г. на фирмата е било издадено кредитно известие от доставчик по една от фактурите му. Това кредитно известие обаче, е въведено като фактура в дневника за покупки, т.е. със знак плюс. Как следва да се коригира грешката към настоящият момент по отношение на ДДС-то? Как би следвало да се направи корекция на ГДД за 2013г?Отговори

  • Здравейте,

    при открита грешка в дневниците по ЗДДС за минал период, съгласно чл.126 от ЗДДС - следва да извършите корекция на двата дневника, като на основание чл.126, ал.3, т.2 следва да уведомите компетентната ТД на НАП, като предоставите коригираните документи на хартиен и магнитен носител, ведно с молба във свободен текст, в която да обясните естеството на грешката, която се съставя на основание отново чл. 126 от ЗДДС. Имайте предвид, че погрешното отразяване или неотразяването на документ в регистрите и СД по ЗДДС се наказва с лихва за забава от органите на НАП.
    От гледна точка на корпоративното облагане и ЗКПО, корекции за минали периоди се извършват съгласно приложимите счетоводни стандарти и по- специално МСС/НСФОМСП 8. В § 7.1 е даден препоръчителен метод за корекция на база неразпределената печалба от минали години. Стандартът дава и алтернативен (допустим) метод, при които откритата грешка се осчетоводява текущо като приход или разход, в зависимост от естеството й, който за данъчни цели не е признат и следва да се отрази като постоянна данъчна разлика в ГДД за годината. При корекция на ГДД отново следва да сигнализирате в ТД на НАП.

    Поздрави,
    Станислав Колев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->