ИВАН  ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВ ФорКом ПРЕЛЕЗОПАЗАЧ

Съкръщение преди предстоящо пенсиониранеПрез последните 11 год. и 3 мес. работих като прелезопазач в ,,Агрополихим,, Девня. През месец август 2016 год. ми предстои пенсиониране. На 07 януари 2016 год. бях съкратен по чл. 328, ал.1, т.2. /съкръщение на щата/, а на моето место бе назначен нов човек. Съкръщението бе извършено, защото не приех условията на новата фирма, която пое охраната на завода.

Има ли право работодателят да ме съкрати няколко месеца преди пенсиониране и трябва ли да ми бъде изплатено някакво обезщетение, освен това по чл.220, ал.1 от КТ - една брутна работна заплата?Отговори

 • Здравейте,

  Освен обезщетението за неспазения срок на предизвестието при уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия срок.
  Сумата на обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение, получено от работника или служителя за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.
  Обезщетението не се изплаща към датата на прекратяване на ТД, тогава служителя все още няма право на него. То не се посочва като дължимо в заповедта за уволнение. Най-малко 30 календарни дни след прекратяването на трудовото правоотношение, служителя може да се яви при бившия си работодател, за да получи обезщетението. Важно е да се знае, че обезщетението се изплаща при поискване от служителя, и работодателя не е длъжен да го потърси, за да му го изплати.
  При прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, и за неизползвания отпуск, правото за който не е погасено по давност. Ако смятате, че уволнението Ви е неправомерно може да се обърнете към специалист от правен отдел, за да потърсите правата си.

  За справка: чл.222 ал.1; чл.224 ал.1

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Виктория Йотова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->