Ивелина Георгиева Ивелина Георгиева - асистент одитор

Кратко CV : Магистър по Счетоводство и Oдит.

11.01.2015 в: Практически ЗаплатиДоговор за съвместителство
11.01.2015 в: Практически ЗаплатиГрешка при изчисляването на платен годишен отпуск
11.01.2015 в: Практическо СчетоводствоАналитична структура на безсрочен влог
11.01.2015 в: Практическо СчетоводствоОтчет за всеобхватния доход
17.11.2014 в: Данъчни ЗакониСъкращение поради намаляване на работата в предприятието
17.11.2014 в: Практическо СчетоводствоКредитно салдо на сметка 493 и неизравнен баланс
17.11.2014 в: Данъчни ЗакониЗагуба от минала година
17.11.2014 в: Практическо Счетоводство Отчет за всеобхватния доход
22.09.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на фактура за закупени лекарства
22.09.2014 в: Данъчни ЗакониИзплащане на платени отпуски
22.09.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на последна заплата
08.09.2014 в: Данъчни ЗакониОтпуск след гледане на дете до 2 години
08.09.2014 в: Практически ЗаплатиДопълнително споразумение към ТД при промяна на възнаграждение
08.09.2014 в: Данъчни ЗакониПенсиониране на служител
08.09.2014 в: Практически ЗаплатиСрочен ТД по чл. 68
01.09.2014 в: Практическо СчетоводствоРанно пенсиониране на учители
27.05.2014 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на срочен трудов договор по заместване
26.05.2014 в: Данъчни ЗакониОсигуряване
14.05.2014 в: Данъчни ЗакониБрак изтекъл срок на годност
14.05.2014 в: Данъчни ЗакониКак да се преброи размера на отпуск по 171, ал. 2 КТ
14.05.2014 в: Практически ЗаплатиПлатена борса
14.05.2014 в: Данъчни ЗакониСъдебен спор
13.05.2014 в: Практическо СчетоводствоЕООД без дейност и отчет за собствен капитал
12.05.2014 в: Практическо СчетоводствоФактура за аванс
06.05.2014 в: Практическо СчетоводствоПубликуване на ГФО
27.04.2014 в: Практическо СчетоводствоКорекция на грешно начислена амортизация на автомобил
22.04.2014 в: Данъчни ЗакониНазначаване
15.03.2014 в: Счетоводни СтандартиСравнителен анализ на стандарти
12.03.2014 в: Данъчни ЗакониДДС за гориво и ремонти на нает автомобил
12.03.2014 в: Практически ЗаплатиРазлика в работната заплата за еднакви длъжности
12.03.2014 в: Практическо СчетоводствоОповестяване на счетоводна политика
12.03.2014 в: Счетоводни СтандартиСравнителен анализ на стандарти
28.02.2014 в: Данъчни ЗакониЗаплащане при командироване
27.01.2014 в: Счетоводни СтандартиРазлики между НСС 18 и МСС 18
19.01.2014 в: Практическо СчетоводствоАмортизация на дълготрайни активи
06.01.2014 в: Практическо СчетоводствоИзтекъл давностен срок на вземане
06.01.2014 в: Практическо СчетоводствоНесъбираеми вземания
16.12.2013 в: Данъчни ЗакониКомандировъчни пари
16.12.2013 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране
09.12.2013 в: Практически ЗаплатиРанно пенсиониране
09.12.2013 в: Практическо СчетоводствоДизайн на офис
23.11.2013 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учител
20.11.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор от страна на служителя
18.11.2013 в: Данъчни ЗакониПраво на данъчен кредит за гориво на автомобил
17.11.2013 в: Практически ЗаплатиУтвърждаване на длъжностна характеристика
17.11.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на митническа декларация
02.11.2013 в: Данъчни ЗакониРазходи за обект под наем
02.11.2013 в: Данъчни ЗакониДекларация за месечни авансови вноски на корпоративен данък
12.10.2013 в: Данъчни ЗакониКомандировка на строителни работници
12.10.2013 в: Практическо СчетоводствоПътен лист при командировка
12.10.2013 в: Практическо СчетоводствоПътен лист при командировка
19.09.2013 в: Данъчни ЗакониРегламентиран отпуск по КТ за задочно обучение
17.09.2013 в: Данъчни ЗакониРегламентиран отпуск по КТ за задочно обучение
17.09.2013 в: Практическо СчетоводствоНереализирана продукция
17.09.2013 в: Данъчни ЗакониВключване активи и пасиви на ЗП в ЕТ
17.09.2013 в: Практическо СчетоводствоКомисия при инвентаризация
16.09.2013 в: Практически ЗаплатиОтчитане на стаж при неплатен отпуск
16.09.2013 в: Данъчни ЗакониПродажба на автомобил на трета страна
16.09.2013 в: Практически ЗаплатиЗаплащане на извънреден труд
06.09.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчен амортизационен план
30.08.2013 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на фактура за продажба на МПС
30.08.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчни амортизируеми активи
27.08.2013 в: Практически ЗаплатиСлужител в майчинство при закриване на предприятие
20.08.2013 в: Данъчни ЗакониКнига за извънреден труд
12.08.2013 в: Данъчни ЗакониСамоосигуряващи се лица или ДУК след промяната на чл.4 в КСО
12.08.2013 в: Данъчни ЗакониНормативно признати разходи за получени субсидии от фонд Земеделие
12.08.2013 в: Данъчни ЗакониЗемеделски производител регистриран във фонд Земеделие без дейност
11.08.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск при временен договор
09.08.2013 в: Практически ЗаплатиРевизия от НОИ и давност
09.08.2013 в: Практически ЗаплатиУвеличение на заплата по време на майчински
09.08.2013 в: Данъчни ЗакониДДС за услуга в ЕС към физическо лице
09.08.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуряване при гледане на инвалид 100%
09.08.2013 в: Данъчни ЗакониПопълване на Декларация по чл.55 ал,1 от ЗДДФЛ
09.08.2013 в: Счетоводни СтандартиФинансов лизинг
09.08.2013 в: Практическо СчетоводствоПрефактуриране на ремонт на автомобил
08.08.2013 в: Счетоводни СтандартиОсчетоводяване на ВОД
07.08.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредит на горивото на нает лек автомобил
06.08.2013 в: Практически ЗаплатиБолничен по време на платен годишен отпуск
06.08.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчна основа по ЗДДС при сделка с недвижим имот
24.07.2013 в: Практически ЗаплатиНапускане при изтичане на срочен трудов договор
07.07.2013 в: Практическо СчетоводствоПреход от едностранно към двустранно счетоводство
07.07.2013 в: Практическо СчетоводствоПриблизителна счетоводна оценка
07.07.2013 в: Данъчни ЗакониРазпределение на неразпределена печалба от минали години
26.06.2013 в: Практическо СчетоводствоРазлика между счетоводна и данъчна амортизация
23.06.2013 в: Данъчни ЗакониОповестяване на ГФО на ЕТ в Търговския регистър
21.06.2013 в: Практическо СчетоводствоОбявяване на протокол от ОС на ООД за разпределение на печалбата в ТР
21.06.2013 в: Счетоводни СтандартиСтруктура на МЗ във ФО
21.06.2013 в: Счетоводни СтандартиСтруктура на МЗ във ФО
20.06.2013 в: Данъчни ЗакониФинансов резултат по ЗКПО
17.06.2013 в: Практически ЗаплатиПраво на платен отпуск след смяна на работното място
09.06.2013 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск по болест
09.06.2013 в: Практически ЗаплатиДопълнителен платен отпуск за студенти задочно обучение
09.06.2013 в: Практически ЗаплатиНазначаване на пенсионер
29.05.2013 в: Практическо СчетоводствоИзплащане на дневни при командировка в страната
20.05.2013 в: Практическо СчетоводствоСлужебен аванс
20.05.2013 в: Данъчни ЗакониЗащита от съкращение
20.05.2013 в: Счетоводни СтандартиОтчитане на активи по прага за ДМА
26.04.2013 в: Практически ЗаплатиДавност на полагаем платен годишен отпуск
22.04.2013 в: Данъчни ЗакониЗаплащане на платен отпуск
15.04.2013 в: Данъчни ЗакониРегистрация по ЗДДС
07.04.2013 в: Практически ЗаплатиПродължителност на работно време
07.04.2013 в: Данъчни ЗакониВнос на товарен автомобил
03.04.2013 в: Практическо СчетоводствоОтразяване в ОПР за НСИ на компенсируемите отпуски
27.03.2013 в: Практическо СчетоводствоПровизии за неползван годишен платен отпуск
27.03.2013 в: Счетоводни СтандартиОповестяване на приходи съгласно СС 18
25.03.2013 в: Данъчни ЗакониФинансово наказание на служител
25.03.2013 в: Данъчни ЗакониГДД по чл.252 от ЗКПО
13.03.2013 в: Практическо СчетоводствоФормули за приключване
12.03.2013 в: Данъчни ЗакониВъзстановяване на данъчен кредит след връщане на стока
12.03.2013 в: Данъчни ЗакониБракуване на материали
12.03.2013 в: Данъчни ЗакониРазпределяне на дивидент от дъщерно дружество от ЕИО
10.03.2013 в: Практически ЗаплатиРаботно време над 40 часа седмично
10.03.2013 в: Практически ЗаплатиСрок за издаване на заповед за отпуск след постъпила молба
10.03.2013 в: Данъчни ЗакониНапускане без предизвестие
10.03.2013 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване от работа поради отказ за преместване в друг клон на фирмата
24.02.2013 в: Данъчни ЗакониДавност за неплатени здравни осигуровки
24.02.2013 в: Данъчни ЗакониПодава ли се декларация за ползване на майчинство
24.02.2013 в: Практически ЗаплатиПодава ли се заявление за връщане на работа след майчинство
24.02.2013 в: Практическо СчетоводствоУвеличаване стойността на ДМА
27.01.2013 в: Практически ЗаплатиПрофилактични прегледи в/извън работно време
27.01.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск на много частиИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->