Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar - директор счетоводство

Кратко CV : Бакалавър по Счетоводство и Контрол. Директор счетоводно обслужване в Крестън БулМар 2006-2012. Експерт по МСС, ЗДДС, ЗКПО и осигуряване.

08.09.2011 в: Практическо Счетоводство4.2.3. Осчетоводяване на Стопански Операции със Стоково-Материални Запаси
08.09.2011 в: Практическо Счетоводство4.2.2. Пример за Изписване на Стоково-Материални Запаси
08.09.2011 в: Практическо Счетоводство4.2.1. Общи Правила за Отчитане на Стоково-Материални Запаси
18.03.2011 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на търговска отстъпка при покупка на стоки, приспадната от общата стойност
18.03.2011 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на издадена фактура, платена в две различни години
18.03.2011 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на данък МПС на автомобил на лизинг
18.03.2011 в: Данъчни ЗакониПриспадане на аванс в последващи фактури
18.03.2011 в: Данъчни ЗакониДанъчно третиране на разходите за автомобили – паркинг, ремонт, горива. Необходима документална обоснованост на тези разходи.
18.03.2011 в: Данъчни ЗакониДанъчно признат размер на направените разходи за нощувка при командировка в страната
20.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.18.11. Начисляване на Такса Битови Отпадъци
20.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.18.10. Начисляване на Данък Сгради
20.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.18.9. Начисляване на Данък за МПС
20.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.18.8. Начисляване на ДДС при Безвъзмездна Сделка
20.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.18.7. Начисляване на ДДС за Липсващи (Бракувани) Стоки
20.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.18.6. Начисляване на Данък Дивидент на Физически Лица
20.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.18.5. Начисляване на Данък Върху Социалните Разходи
20.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.18.4. Начисляване на Данък за Представителни Разходи
20.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.18.3. Начисляване на Патентен Данък
20.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.18.2. Начисляване на Авансова Вноска за Корпоративен Данък
20.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.18.1. Начисляване на Корпоративен Данък
20.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.17.6. Връщане на Платен Гаранционен Депозит за Участие в Търг
20.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.17.5. Плащане на Гаранционен Депозит за Участие в Търг
20.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.17.4. Връщане на Платен Депозит по Договор за Наем
20.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.17.3. Връщане на Получен Депозит по Договор за Наем
20.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.17.2. Получен Депозит по Договор за Наем
20.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.17.1. Платен Депозит по Договор за Наем
20.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.16.10. Безвъзмездна Сделка
20.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.16.9. Арбитражно Решение по Търговски Спор
20.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.16.8. Съдебно Решение по Търговски Спор
20.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.16.7. Съдебно Решение за Отмяна на Данъчен Ревизионен Акт
20.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.16.6. Данъчен Ревизионен Акт
20.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.16.5. Решение за Допълнителни Парични Вноски
20.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.16.4. Решение за Увеличаване на Капитал
20.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.16.3. Решение за Покриване на Загуба
20.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.16.2. Решение за Разпределение на Печалба – вариант 2
20.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.16.1. Решение за Разпределение на Печалба – вариант 1
18.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.15.2. Приключвателни Операции при Годишно Приключване
18.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.15.1. Приключвателни Операции по ДДС
18.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.14.15. Справка за Продадени Стоки на Дребно
18.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.14.14. Изразходвани Суровини за Собствени Нужди
18.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.14.13. Липса на Активи
18.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.14.12. Липси и Излишъци на Пари в Каса
18.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.14.11. Липси и Излишъци на Стоки
18.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.14.10. Обезценка на Стокови Наличности
18.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.14.9. Преоценка на Активи Съгласно МСС – вариант 2
18.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.14.9. Преоценка на Активи Съгласно МСС – вариант 1
18.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.14.8. Брак на Активи
18.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.14.7. Брак на Суровини
18.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.14.6. Отчитане на Фира
18.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.14.5. Брак на Готова Продукция
18.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.14.4. Отчет за Вложени Суровини
18.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.14.3. Заприхождаване на Произведена Продукция
18.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.14.2. Отпускане на Суровини за Производство
18.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.14.1. Приемане на Стока със Складова Разписка
13.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.13.5. Протокол за Брак на Активи
13.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.13.4. Протокол за Резултата от Ликвидация на Активи
13.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.13.3. Начисляване на Амортизация Формирана на База Производствени Цикли
13.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.13.2. Начисляване на Амортизации по Амортизационен План
13.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.13.1. Протокол за Заприхождаване на Актив
13.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.12.1. Начисляване на Заплати по Ведомост и Рекапитулация
13.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.11.3. Цесия – Продажба на Вземане
13.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.11.2. Насрещно Прихващане на Вземания
13.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.11.1. Бартер на Услуги
12.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.10.3. Договор за Безвъзмездно Финансиране на Услуга
12.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.10.2. Договор за Безвъзмездно Финансиране на Дълготрайни Материални Активи (ДМА)
12.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.10.1. Договор за Банков Кредит
12.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.9.12. Продадена Валута в Брой
12.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.9.11. Разписка за Неплатена Неустойка
12.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.9.10. Платено в Брой Вземане по Фактура
12.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.9.9. Платено в Брой Задължение по Фактура
12.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.9.8. Внесени Пари по Банкова Сметка на Доставчик
12.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.9.7. Изплащане на Командировъчни Разходи за Чужбина
12.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.9.6. Изплащане на Командировъчни Разходи за Страната
12.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.9.5. Отчетен Служебен Аванс за Покупка на Материали
12.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.9.4. Даден Служебен Аванс за Покупка на Материали
12.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.9.3. Платено Възнаграждение на Служител от Каса
12.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.9.2. Изтеглени Пари от Банкова Сметка и Внесени в Каса
12.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.9.1. Изтеглени Пари от Каса и Внесени по Банкова Сметка
12.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.8.2. Банково Извлечение във Валута
12.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.8.1. Банково Извлечение в Лева
11.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.7.11. Дебитно Известие по Доставена Услуга Извън ЕС
11.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.7.10. Кредитно Известие по Доставена Услуга Извън ЕС
11.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.7.9. Доставена Услуга Извън ЕС
11.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.7.8. Дебитно Известие по Доставена Услуга в ЕС
11.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.7.7. Кредитно Известие по Доставена Услуга в ЕС
11.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.7.6. Доставена Услуга в ЕС
11.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.7.5. Протокол за Анулиран Приход от Услуга
11.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.7.4. Дебитно Известие по Приход от Услуга
11.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.7.3. Кредитно Известие по Приход от Услуга
11.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.7.2. Приход от Услуга
11.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.7.1. Приход от Наем
11.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.6.12. Продажба на Автомобил чрез Оперативен Лизинг с Опция за Придобиване
11.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.6.11. Продажба на Автомобил чрез Финансов Лизинг
11.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.6.10. Продажба на Дялове
11.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.6.9. Продажба на Софтуер
11.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.6.8. Износ на Офис-Обзавеждане
11.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.6.7. Вътре-Общностна Доставка (ВОД) на Автомобил
11.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.6.6. Продажба на Съоръжение
11.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.6.5. Продажба на Машина
11.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.6.4. Продажба на Стара Сграда с УПИ
11.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.6.3. Продажба на Нов Апартамент
11.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.6.2. Продажба на Земеделска Земя
11.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.6.1. Продажба на Урегулиран Поземлен Имот (УПИ)
10.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.5.16. Получен Аванс за Продажба на Материали
10.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.5.15. Получен Аванс за Продажба на Суровини
10.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.5.14. Получен Аванс за Продажба на Продукция
10.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.5.13. Получен Аванс за Продажба на Стока
10.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.5.12. Касов Отчет за Продажба Стоки на Дребно
10.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.5.11. Износ на Стока
10.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.5.10. Дебитно Известие при ВОД на Стока
10.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.5.9. Кредитно Известие при ВОД на Стока
10.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.5.8. Вътре-Общностна Доставка (ВОД) на Стока
10.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.5.7. Анулирана Продажба на Стока
10.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.5.6. Дебитно Известие за Продадена Стока
10.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.5.5. Кредитно Известие за Продадени Суровини
10.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.5.4. Продажба на Материали
10.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.5.3. Продажба на Суровини
10.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.5.2. Продажба на Продукция
10.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.5.1. Продажба на Стока
06.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.4.16. Разход за Автомобил при Оперативен Лизинг
06.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.4.15. Разход за Транспорт, Който Влиза в Стойността на Стоката
06.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.4.14. Кредитно Известие за Получено Маркетингово Проучване от Трета Страна
06.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.4.13. Дебитно Известие за Получено Маркетингово Проучване от Трета Страна
06.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.4.12. Кредитно Известие за Получена Адвокатска Услуга от ЕС
06.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.4.11. Дебитно Известие за Получена Адвокатска Услуга от ЕС
06.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.4.10. Разход за Наем
06.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.4.9. Получено Маркетингово Проучване от Трета Страна
06.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.4.8. Получена Адвокатска Услуга от ЕС
06.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.4.7. Анулиране на Разход за Услуга – Данъчна Консултация
06.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.4.6. Дебитно Известие за Строителна Услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице
06.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.4.5. Дебитно Известие за Доставка на Вода и Електроенергия
06.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.4.4. Кредитно Известие за Ремонтна Услуга - от нерегистрирано по ЗДДС лице
06.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.4.3. Кредитно Известие за Ремонтна Услуга
05.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.4.2. Разход за Куриерска Услуга - от нерегистрирано по ЗДДС лице
05.01.2011 в: Практическо Счетоводство5.4.1. Разход за Счетоводно Обслужване
22.12.2010 в: Практическо Счетоводство5.3.12. Внос на Рекламни Материали – Каталози
22.12.2010 в: Практическо Счетоводство5.3.11. Дебитно Известие при ВОП на Рекламни Материали – Чадъри
22.12.2010 в: Практическо Счетоводство5.3.10. Кредитно Известие при ВОП на Рекламни Материали – Химикалки
22.12.2010 в: Практическо Счетоводство5.3.9. Вътре-Общностно Придобиване (ВОП) на Рекламни Материали – Каталози
22.12.2010 в: Практическо Счетоводство5.3.8. Анулиране на Разход за Копирна Хартия
22.12.2010 в: Практическо Счетоводство5.3.7. Дебитно Известие за Химикалки – от нерегистрирано по ЗДДС лице
22.12.2010 в: Практическо Счетоводство5.3.6. Кредитно Известие за Химикалки – от нерегистрирано по ЗДДС лице
22.12.2010 в: Практическо Счетоводство5.3.5. Дебитно Известие за Инвентар – Бюро
22.12.2010 в: Практическо Счетоводство5.3.4. Кредитно Известие за Инвентар – Монитор
22.12.2010 в: Практическо Счетоводство5.3.3. Разход за Инвентар – Монитори
22.12.2010 в: Практическо Счетоводство5.3.2. Разход за Копирна Хартия – от нерегистрирано по ЗДДС лице
17.12.2010 в: Практическо Счетоводство5.3.1. Разход за Химикалки
06.12.2010 в: Практическо Счетоводство5.2.14. Покупка на Машина с Разходи за Доставка и Монтаж
06.12.2010 в: Практическо Счетоводство5.2.13. Закупен Актив – Камион – Преди Регистрация по ЗДДС
06.12.2010 в: Практическо Счетоводство5.2.12. Покупка на Автомобил чрез Оперативен Лизинг с Опция за Придобиване
06.12.2010 в: Практическо Счетоводство5.2.11. Покупка на Автомобил чрез Финансов Лизинг
06.12.2010 в: Практическо Счетоводство5.2.10. Покупка на Дялове
06.12.2010 в: Практическо Счетоводство5.2.9. Покупка на Софтуер
06.12.2010 в: Практическо Счетоводство5.2.8. Внос на Офис Техника
05.12.2010 в: Практическо Счетоводство5.2.7. Вътре-Общностно Придобиване (ВОП) на Автомобил
05.12.2010 в: Практическо Счетоводство5.2.6. Покупка на Съоръжение – от нерегистрирано по ЗДДС лице
05.12.2010 в: Практическо Счетоводство5.2.5. Покупка на Машина
24.12.2010 в: Практическо Счетоводство5.2.4. Покупка на Стара Сграда с УПИ
05.12.2010 в: Практическо Счетоводство5.2.3. Покупка на Нов Апартамент
05.12.2010 в: Практическо Счетоводство5.2.2. Покупка на Земеделска Земя
04.12.2010 в: Практическо Счетоводство5.2.1. Покупка на Урегулиран Поземлен Имот (УПИ)
30.11.2010 в: Практическо Счетоводство5.1.13. Внос на Суровини
30.11.2010 в: Практическо Счетоводство5.1.12. Кредитно Известие при ВОП на Стоки
30.11.2010 в: Практическо Счетоводство5.1.11. Дебитно Известие при ВОП на Стоки
30.11.2010 в: Практическо Счетоводство5.1.10. Вътре-Общностно Придобиване (ВОП) на Стоки
30.11.2010 в: Практическо Счетоводство5.1.9. Протокол за Анулиране на Фактура за Закупени Стоки
30.11.2010 в: Практическо Счетоводство5.1.8. Кредитно Известие за Закупени Суровини - от нерегистрирано по ЗДДС лице
30.11.2010 в: Практическо Счетоводство5.1.7. Дебитно Известие за Закупени Стоки - от нерегистрирано по ЗДДС лице
30.11.2010 в: Практическо Счетоводство5.1.6. Дебитно Известие за Закупени Стоки
30.11.2010 в: Практическо Счетоводство5.1.5. Кредитно Известие за Закупени Стоки
30.11.2010 в: Практическо Счетоводство5.1.4. Покупка на Стоки от нерегистрирано по ЗДДС лице
30.11.2010 в: Практическо Счетоводство5.1.3. Покупка на Стоки
30.11.2010 в: Практическо Счетоводство5.1.2. Покупка на Суровини
30.11.2010 в: Практическо Счетоводство5.1.1. Аванс за Покупка на Стоки
22.10.2010 в: Практическо Счетоводство6.10. Счетоводен Запис
22.10.2010 в: Практическо Счетоводство6.09. Главна Книга
22.10.2010 в: Практическо Счетоводство6.08. Състояние на Сметка
22.10.2010 в: Практическо Счетоводство6.07. Хронология на Сметка
22.10.2010 в: Практическо Счетоводство6.06. Кореспонденция на Сметки
22.10.2010 в: Практическо Счетоводство6.05. Състояние на Партиди по Сметка (на Аналитичност по Сметка)
22.10.2010 в: Практическо Счетоводство6.04. Аналитични Обороти по Сметка
22.10.2010 в: Практическо Счетоводство6.03. Аналитична Оборотна Ведомост с Начални Обороти
22.10.2010 в: Практическо Счетоводство6.02. Оборотна Ведомост с Начални Обороти
16.12.2010 в: Практическо Счетоводство 6.01. Оборотна Ведомост

07.01.2012 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредит за покупка на лизинг
07.01.2012 в: Данъчни ЗакониДДС за продажба в страна извън ЕС
07.01.2012 в: Практическо СчетоводствоБрак на стари стоки
07.01.2012 в: Данъчни ЗакониОтстъпка съгласно чл.92,ал.5 от ЗКПО
30.12.2011 в: Практическо СчетоводствоРемонт на нает офис
05.07.2011 в: Практическо СчетоводствоДатата на фактурата
24.03.2011 в: Данъчни ЗакониДневни пари за командировка в чужбина
01.03.2011 в: Практическо СчетоводствоНачисляване на пътен данък
25.02.2011 в: Практическо СчетоводствоОборотна Ведомост
25.02.2011 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на талон за кратковременно паркиране
22.02.2011 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на банково извлечение в лева
17.02.2011 в: Практическо СчетоводствоКомандировъчни
17.02.2011 в: Данъчни ЗакониОсчетоводяване на Търговска отстъпка при покупка на стоки от чужбина
17.02.2011 в: Данъчни ЗакониПриспадане на аванс при окончателно фактуриране
02.02.2011 в: Практическо СчетоводствоКъде се отразява в баланса салдото по сметка 452
04.01.2011 в: Данъчни ЗакониВ какъв размер са признати разходите за нощувка при командировка в страната?
04.01.2011 в: Данъчни ЗакониПризнава ли се за разход специалното работно облекло?Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->