Доника Маринова Доника Маринова Kreston BulMar - Управляващ съдружник финансов одит

Кратко CV : Магистър по Финанси. Управляващ съдружник финансов одит в Крестън БулМар. Експерт по МСС, ЗДДС, ЗКПО и осигуряване.

11.04.2016 в: Данъчни ЗакониДанък върху разходите – кои разходи и кога се облагат с този вид данък?
29.02.2016 в: Данъчни ЗакониПредоставянето на стипендии - данъчно облекчение за бизнеса
15.02.2016 в: Данъчни ЗакониГодишната данъчна декларация на Физически лица
07.04.2015 в: Данъчни ЗакониГодишната данъчна декларация за Физически лица се подава до края на април!
12.01.2015 в: Данъчни ЗакониПредоставянето на стипендии – възможност за данъчни облекчения
17.11.2014 в: Данъчни ЗакониАвансови вноски за корпоративен данък
09.09.2014 в: Данъчни ЗакониКакви възможности има управителят на дружество за получаване на доходи?
12.08.2014 в: Данъчни ЗакониПризнаване на разходи за Застраховка "Живот"
10.06.2014 в: Данъчни ЗакониЛизинг – видове, счетоводно и данъчно третиране
13.05.2014 в: Практическо СчетоводствоПубликуване на годишни отчети в Търговския регистър
09.04.2014 в: Данъчни ЗакониФизическите лица декларират доходите си до края на април
10.03.2014 в: Практическо СчетоводствоГодишно приключване на 2013 г.
03.02.2014 в: Данъчни ЗакониПромените от данъчното законодателство от 01.01.2014г.
04.11.2013 в: Данъчни ЗакониДългоочаквано съдебно решение от самоосигуряващите се лица
05.10.2013 в: Данъчни ЗакониФинансов одит – същност, цели, ползи
10.09.2013 в: Данъчни ЗакониУсловия и процедура за регистрация по ЗДДС
09.08.2013 в: Данъчни ЗакониПатентен данък
17.06.2013 в: Данъчни ЗакониКомандировки в страната и в чужбина
07.10.2011 в: Практическо Счетоводство4.3.3. Осчетоводяване на Производствен Процес
06.10.2011 в: Практическо Счетоводство4.3.2. Пример за Калкулация на Себестойност в Производство
06.10.2011 в: Практическо Счетоводство4.3.1. Общи Правила за Отчитане на Производство
11.03.2011 в: Данъчни ЗакониПолзване на данъчно облекчение за намалена трудоспособност от лице на трудов договор. Размер на облекчението и деклариране на ползването му.
11.03.2011 в: Данъчни ЗакониРаботодател не може да задължи служител в предизвестие да използва платен годишен отпуск от предходна година без основание.
11.03.2011 в: Данъчни ЗакониПолзване на основен платен годишен отпуск по чл. 319 от КТ от лица с намалена работоспособност в годината на настъпване на инвалидизирането.
11.03.2011 в: Данъчни ЗакониПравото на командировки в страната. Признаване на разходи за път и престой от града на местоработата до града на местоживеенето на лице, наето по трудов договор.
11.03.2011 в: Данъчни ЗакониСчетоводно и данъчно третиране на разходите за билети от градския транспорт, за придвижване на служители от местоработата до местоживеенето.
11.03.2011 в: Данъчни ЗакониПродължителност на ревизия по ДОПК. Възможности за удължаване и спиране на ревизията.
11.03.2011 в: Данъчни ЗакониНамаляване на авансови вноски за корпоративен данък, деклариране на намаляване и увеличаване на авансовите вноски
01.12.2010 в: Практическо Счетоводство7.6.6. Легенда на Съкращенията, Използвани за Формулите в Отчетите по НСС
01.12.2010 в: Практическо Счетоводство7.6.5. Справка за Дълготрайните Активи по НСС с Формули за Изчисляване
01.12.2010 в: Практическо Счетоводство7.6.4. Отчет за Паричните Потоци по НСС с Формули за Изчисляване
01.12.2010 в: Практическо Счетоводство7.6.3. Отчет за Собствения Капитал по НСС с Формули за Изчисляване
01.12.2010 в: Практическо Счетоводство7.6.2. ОПР по НСС с Формули за Изчисляване
01.12.2010 в: Практическо Счетоводство7.6.1. Баланс по НСС с Формули за Изчисляване
21.11.2010 в: Практическо Счетоводство7.2.16. Справка за Дълготрайните Активи по НСС в хил. лева
21.11.2010 в: Практическо Счетоводство7.2.15. Отчет за Паричните Потоци по НСС в хил. лева
21.11.2010 в: Практическо Счетоводство7.2.14. Отчет за Паричните Потоци по НСС в лева
21.11.2010 в: Практическо Счетоводство7.2.13. Отчет за Собствения Капитал по НСС в хил. лева
21.11.2010 в: Практическо Счетоводство7.1.2. Осчетоводявания при Счетоводно Приключване
21.11.2010 в: Практическо Счетоводство7.1.1. Стъпки при Съставяне на Финансов Отчет
21.11.2010 в: Практическо Счетоводство7.2.12. Отчет за Собствения Капитал по НСС в лева
21.11.2010 в: Практическо Счетоводство7.2.11. ОПР по НСС двустранен в хил. лева
21.11.2010 в: Практическо Счетоводство7.2.10. ОПР по НСС двустранен в лева
21.11.2010 в: Практическо Счетоводство7.2.9. Баланс по НСС в хил. лева
21.11.2010 в: Практическо Счетоводство7.2.8. Баланс по НСС в лева
21.11.2010 в: Практическо Счетоводство7.2.7. Главна Книга
21.11.2010 в: Практическо Счетоводство7.2.6. Аналитична Оборотна Ведомост – След Приключване и След Данък
21.11.2010 в: Практическо Счетоводство7.2.5. Оборотна Ведомост – След Приключване и След Данък
21.11.2010 в: Практическо Счетоводство7.2.4. Аналитична Оборотна Ведомост – След Приключване и Преди Данък
21.11.2010 в: Практическо Счетоводство7.2.3. Оборотна Ведомост – След Приключване и Преди Данък
21.11.2010 в: Практическо Счетоводство7.2.2. Аналитична Оборотна Ведомост – Преди Приключване
21.11.2010 в: Практическо Счетоводство7.2.1. Оборотна Ведомост – Преди Приключване
21.11.2010 в: Практическо Счетоводство7.1.2. Осчетоводявания при Счетоводно Приключване
20.11.2010 в: Практическо Счетоводство7.1.1. Съставяне на Финансови Отчети
20.10.2010 в: Практическо Счетоводство4.1.3. Осчетоводяване на Амортизациите от Амортизационен План
17.12.2010 в: Практическо Счетоводство 4.1.2. Пример за Съставяне на Амортизационен План
23.12.2010 в: Практическо Счетоводство4.1.1. Общи Правила за Отчитане на Активи и Амортизации

06.03.2019 в: Практически ЗаплатиВлиянието на Анекс от 13.09.2017 г. към КТД от 2016 г. при освободен педагогически специалист
04.03.2019 в: Данъчни ЗакониТЕЛК
04.03.2019 в: Данъчни ЗакониНеобходим стаж за борса
04.03.2019 в: Данъчни ЗакониНеактивен съдружник във фирма и обезщетение за безработица
28.01.2019 в: Данъчни ЗакониПреизчисляване на инвалидна пенсия
28.01.2019 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на ДМА под минималния праг на същественост
28.01.2019 в: Практическо СчетоводствоДоговор за залог
26.12.2018 в: Данъчни ЗакониКакъв размер пенсия за общо заболяване ще получа
26.12.2018 в: Практическо СчетоводствоВъзстановена сума по РА на НАП
10.12.2018 в: Практически ЗаплатиНеизплатени командировки и заплата при напускане
10.12.2018 в: Данъчни ЗакониНалични СМЗ на фирма, прекратила дейност
28.11.2018 в: Данъчни ЗакониВъзнаграждение на вещо лице
28.11.2018 в: Счетоводни СтандартиСъвместна дейност на СНЦ и ЕООД
28.11.2018 в: Данъчни ЗакониОтчитане на училищно настоятелство
28.11.2018 в: Данъчни ЗакониДеклариране на доход от продажба на мед
01.08.2018 в: Данъчни ЗакониПопълване на декларация по чл. 92 от ЗКПО
01.08.2018 в: Данъчни ЗакониПродажба на апартамент
01.08.2018 в: Практически ЗаплатиПраво на пенсия
19.07.2018 в: Данъчни ЗакониОтписване по давност на данък за автомобил
19.07.2018 в: Практическо СчетоводствоОбезщетение при пенсиониране
19.07.2018 в: Данъчни ЗакониПолзване на здравни услуги при бременност от здравно неосигурено лице
19.07.2018 в: Данъчни ЗакониПрекратяване на дейност по време на майчинство
19.07.2018 в: Практическо СчетоводствоИзчисляване на пенсия по ТЕЛК
19.07.2018 в: Данъчни ЗакониДДС за наем
19.06.2018 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учителите и възпитателите
19.06.2018 в: Данъчни ЗакониОблекчения при ТЕЛК
19.06.2018 в: Данъчни ЗакониСредства на собственика
01.06.2018 в: Практическо СчетоводствоТЕЛК и прекратяване на Трудов Договор с некоректен работодател
01.06.2018 в: Счетоводни СтандартиКорекция на финансов отчет
13.04.2018 в: Данъчни ЗакониОбновяване на ТЕЛК
13.04.2018 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при пенсиониране с ТЕЛК
13.04.2018 в: Данъчни ЗакониТЕЛК решение
13.04.2018 в: Практически ЗаплатиСлужебен отпуск за учителите при извънредни ваканции
11.04.2018 в: Данъчни ЗакониКупоини за храна в училищен стол
06.03.2018 в: Практическо СчетоводствоФактура за продажба за стар период
06.03.2018 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.222, ал.1
06.03.2018 в: Практически ЗаплатиОбезщетение по чл.222, ал.3 от КТ
06.03.2018 в: Практически ЗаплатиРазмер на обезщетение при пенсиониране
12.02.2018 в: Данъчни ЗакониДоговор с член на Одитен комитет.
12.02.2018 в: Практическо СчетоводствоНепризнати разходи
12.02.2018 в: Данъчни ЗакониУчителска пенсия
11.02.2018 в: Данъчни ЗакониПенсиониране без необходим стаж
11.02.2018 в: Практическо СчетоводствоУдръжка за открадната стока
11.02.2018 в: Данъчни ЗакониОблагане на ЕТ
11.02.2018 в: Данъчни ЗакониПредизвестие при пенсиониране
11.02.2018 в: Практически ЗаплатиОсвобождаване на управител на постоянен трудов договор
04.02.2018 в: Данъчни ЗакониИнвалидна пенсия и осигуровки
04.02.2018 в: Практическо СчетоводствоВинетката като разход
03.01.2018 в: Практически ЗаплатиОсигуряване на самоосигуряващо се лице, собственик на две дружества
03.01.2018 в: Данъчни ЗакониКомандировка на чуждестранно лице, собственик на ЕООД
03.01.2018 в: Данъчни ЗакониПрилагане на СИДДО между България и Турция
02.01.2018 в: Практическо СчетоводствоПриключване на сметка 125
02.01.2018 в: Практически ЗаплатиПлатен годишен отпуск
02.01.2018 в: Данъчни ЗакониЗА ПЕНСИЯ
30.11.2017 в: Практически ЗаплатиИзплащане на процент за прослужено време със задна дата
30.11.2017 в: Практически ЗаплатиНазначаване на трудов договор за определено време
30.11.2017 в: Практически ЗаплатиНапускане на работа
30.11.2017 в: Данъчни ЗакониДопълнителни отговорности на учител
30.11.2017 в: Практически ЗаплатиОпределяне на основен и удължен отпуск
31.08.2017 в: Практически ЗаплатиБрутни заплати при пенсиониране на учители
31.08.2017 в: Практически ЗаплатиОтпуск на учител в детска градина
31.08.2017 в: Практически ЗаплатиИзплащане на 10 заплати при пенсиониране на учител
31.08.2017 в: Практически ЗаплатиПенсиониране на учител
31.08.2017 в: Практически ЗаплатиПенсиониране на учител
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониОбещетение при пенсиониране на учител
31.08.2017 в: Практически ЗаплатиОбезщетение при пенсиониране на учител
31.08.2017 в: Практически ЗаплатиПридобиване право на пенсия
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониПостановление за пенсиониране на учители
31.08.2017 в: Практически ЗаплатиПенсиониране на учител навършил 57 годишна възраст
31.08.2017 в: Практически ЗаплатиЕлементи на брутното трудово възнаграждение при изплащане на обезщетение при пенсиониране на учител
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учител
31.08.2017 в: Данъчни ЗакониРанно учителско пенсиониране
31.08.2017 в: Практически ЗаплатиУчителски пенсионен фонд и платен отпуск
02.08.2017 в: Практически ЗаплатиРанно пенсиониране
02.08.2017 в: Данъчни ЗакониПраво на пенсиониране без подадено заявление до работодателя
02.08.2017 в: Практически ЗаплатиОбещетение при пенсиониране на учител
02.08.2017 в: Практически ЗаплатиПраво на заплати при пенсиониране
02.08.2017 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при пенсиониране
02.08.2017 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при пенсиониране на учител
02.08.2017 в: Практическо СчетоводствоPенсия от починал съпруг
02.08.2017 в: Практически ЗаплатиПенсиониране на учител
02.08.2017 в: Данъчни ЗакониИзплащане на обезщетение при пенсиониране
02.08.2017 в: Практически ЗаплатиРазмер на обезщетение при пенсиониране
02.08.2017 в: Данъчни ЗакониЗадължение за обявяване на свободните работни места
01.08.2017 в: Данъчни ЗакониЗастраховка
10.06.2017 в: Практическо СчетоводствоДДС възстановено от ЕС
10.06.2017 в: Практически ЗаплатиНачисляване на платен отпуск
24.10.2016 в: Данъчни ЗакониПенсиониране
24.10.2016 в: Практически ЗаплатиПарично обезщетение при пенсиониране на учител
24.10.2016 в: Данъчни ЗакониРанно пенсиониране на учители
24.10.2016 в: Практически ЗаплатиНеплатен отпуск и обезщетение при ранно пенсиониране
24.10.2016 в: Данъчни ЗакониРабота след пенсиониране
24.10.2016 в: Практически ЗаплатиПродължителен неплатен отпуск и ранно пенсиониране
21.10.2016 в: Данъчни ЗакониКорекция на ДДС основа при внос
21.10.2016 в: Данъчни ЗакониПенсиониране
21.10.2016 в: Данъчни ЗакониСчетоводна грешка
21.10.2016 в: Данъчни ЗакониПенсиониране
19.08.2016 в: Практически ЗаплатиНазначаване на управител
19.08.2016 в: Данъчни ЗакониЗакриване на позиция по време на майчиство
19.08.2016 в: Практически ЗаплатиТрудов стаж за майчинство
19.08.2016 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск при 4-часов работен ден
19.08.2016 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск при 4-часов работен ден
19.08.2016 в: Данъчни ЗакониПопълване на Декларация по чл.55 ал,1 от ЗДДФЛ
19.08.2016 в: Практически ЗаплатиУдължен редовен платен годишен отпуск при 4 часов работен ден
05.05.2016 в: Практическо СчетоводствоАктиви под 700лв., отписани от САП
19.03.2016 в: Счетоводни СтандартиАктуален ли е МОС 700
19.03.2016 в: Данъчни ЗакониЗа учителският стаж
19.03.2016 в: Данъчни ЗакониОтлагане на отпуск
19.03.2016 в: Практически ЗаплатиРанно пенсиониране
19.03.2016 в: Данъчни ЗакониИзчисляване на болнични
23.09.2015 в: Данъчни ЗакониСрочен трудов договор
23.09.2015 в: Данъчни ЗакониДоговор за преотстъпване на авторски права
12.09.2015 в: Практически ЗаплатиИзтичане на майчинство
12.09.2015 в: Данъчни ЗакониПенсионер - застраховател
10.08.2015 в: Данъчни ЗакониДисциплинарно уволнение
06.07.2015 в: Практическо СчетоводствоДопълнителен резерв
03.07.2015 в: Практическо СчетоводствоДопълнителен резерв
23.04.2015 в: Практическо СчетоводствоОценяване и отчитане на готовата селскостопанска продукция
23.04.2015 в: Данъчни ЗакониПризнаване на субсидия за приход
23.04.2015 в: Практически ЗаплатиОсигуряване управител на ЕООД
23.04.2015 в: Данъчни ЗакониОбезщетение от Бюрото по Труда
23.04.2015 в: Практическо СчетоводствоТРЗ
23.04.2015 в: Данъчни ЗакониОтказ за ползване на платен отпуск
17.04.2015 в: Данъчни ЗакониСрок за изплащане на обезщетение при пенсиониране
17.04.2015 в: Практически ЗаплатиПолзване на борса след болнични
17.04.2015 в: Практическо СчетоводствоДокументиране на такса за обслужване при самолетни билети
17.04.2015 в: Данъчни ЗакониОспорване на наказание - "Предупреждение за уволнение"
16.03.2015 в: Практически ЗаплатиНеизплатени разходи и възнаграждение по командировка
16.03.2015 в: Данъчни ЗакониВъзстановяване на ДДС от фирма в Монако
16.03.2015 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на билети за транспорт
16.03.2015 в: Данъчни ЗакониПродажба на стока на фирма от ЕС
28.01.2015 в: Данъчни ЗакониИзплащане на обезщетения при напускане
28.01.2015 в: Данъчни ЗакониРегистрация на ЕООД на безработен
28.01.2015 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на трудов договор
28.12.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на самолетни билети
28.12.2014 в: Счетоводни СтандартиОсчетоводяване на апорт на парични заеми
02.10.2014 в: Данъчни ЗакониДокументиране на разходи за експлоатация на фирмен автомобил
12.09.2014 в: Практическо СчетоводствоПриключване на приходна сметка
04.09.2014 в: Практическо СчетоводствоОтпадни продукти
04.09.2014 в: Данъчни ЗакониДанъчно облагане на българин в Грузия
04.09.2014 в: Данъчни ЗакониСтаж в областта на счетоводството
04.09.2014 в: Данъчни ЗакониДДС лек автомобил
04.09.2014 в: Данъчни ЗакониСоциални придобивки при болничен
04.09.2014 в: Практически ЗаплатиНазначаване на работник с решение на ТЕЛК
03.09.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на депозит срещу предоставяне на карта за достъп
03.09.2014 в: Данъчни ЗакониДеклариране на дивиденти
03.09.2014 в: Данъчни ЗакониПраво на ДК при внос на стоки от фирма, която не е собственик на стоките
03.09.2014 в: Практическо СчетоводствоИздаване на фактури за износ
03.09.2014 в: Практически ЗаплатиПътни по време на платен годишен отпуск
03.09.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на разход за кафе
03.09.2014 в: Данъчни ЗакониТретиране на фактури за нощувки в чужбина
03.09.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на разход за кафе
03.09.2014 в: Данъчни ЗакониИзисквания за счетоводна кантора
12.08.2014 в: Практически ЗаплатиИзплащане на дневни и квартирни пари съгласно чл. 29, ал. 3 от НСКСЧ
12.08.2014 в: Практическо СчетоводствоДМА
30.05.2014 в: Данъчни ЗакониДата на данъчно събитие и фактуриране на услуга
20.05.2014 в: Практическо СчетоводствоХвърчащо спонсорство
19.05.2014 в: Данъчни ЗакониОткраднат ДМА на лизинг
19.05.2014 в: Данъчни ЗакониСъдружник и управител в ООД - основна дейност и самоосигуряване
15.04.2014 в: Данъчни ЗакониСофтуер за онлайн залози
15.04.2014 в: Данъчни ЗакониПредоставен заем от Заложна къща
11.04.2014 в: Практическо СчетоводствоГДД за ООД, което е преобразувано в ЕООД
11.04.2014 в: Данъчни ЗакониДанъчно третиране на разходи за обучение
10.04.2014 в: Данъчни ЗакониСофтуер за онлайн залози
27.02.2014 в: Данъчни ЗакониПолзване на хостинг от ЕС
13.02.2014 в: Данъчни ЗакониПолзване на хостинг от ЕС
13.02.2014 в: Данъчни ЗакониФактуриране на ликвидационни дялове
13.02.2014 в: Данъчни ЗакониФактура при ВОД
13.02.2014 в: Практическо СчетоводствоОтстъпка от такса
12.02.2014 в: Практическо СчетоводствоОтписване на ДМА
12.02.2014 в: Практическо СчетоводствоОсчетоводяване на дарение
12.02.2014 в: Практическо СчетоводствоОтписване на ДМА
12.02.2014 в: Данъчни ЗакониКасови апарати и дистанционна връзка с НАП на вендинг автомати
12.02.2014 в: Практически ЗаплатиРазходи за възнаграждения по проект
12.02.2014 в: Практическо СчетоводствоОтстъпка от такса
11.02.2014 в: Практическо СчетоводствоИзчисляване на ПГО
11.02.2014 в: Практическо СчетоводствоИзнос
11.02.2014 в: Данъчни ЗакониФактура при ВОД
11.02.2014 в: Данъчни ЗакониОтчитане на средства за лечение (операция) на работник
07.11.2013 в: Практическо СчетоводствоПризнаване на разходи за командировка в страната и документи за разходите
06.11.2013 в: Данъчни ЗакониКорекция на ДДС
06.11.2013 в: Практическо СчетоводствоОтносно сметкоплана
05.11.2013 в: Практическо СчетоводствоПризнаване на разходи за командировка в страната и документи за разходите
05.11.2013 в: Практически ЗаплатиНеплатени осигуровки по време на майчинство
01.11.2013 в: Данъчни ЗакониПлащания от каса
17.09.2013 в: Данъчни ЗакониДанъчен кредит за гориво на лек автомобил за транспорт на работници до месторабота
12.08.2013 в: Данъчни ЗакониДанък МПС за задържан от МВР автомобил
12.08.2013 в: Данъчни ЗакониДокументиране на разходи за експлоатация на фирмен автомобил
12.08.2013 в: Практически ЗаплатиРаботещ пенсионер с ТЕЛК
08.08.2013 в: Практическо СчетоводствоГФО за консорциум
08.08.2013 в: Практическо СчетоводствоОтчитане на разходи за гориво и поддръжка на лек автомобил отписан от ДАП
08.08.2013 в: Данъчни ЗакониТрябва ли да се самоначисли ДДС
08.08.2013 в: Практическо СчетоводствоНапускане на съдружник от ООД
08.08.2013 в: Данъчни ЗакониПрехвърляне на майчинство
08.08.2013 в: Данъчни ЗакониПрефактуриране на такса битови отпадъци
08.08.2013 в: Данъчни ЗакониКомандировка на СОЛ в ЕООД
08.08.2013 в: Данъчни ЗакониВнос на стоки от трета страна и последващо предоставяне на мостри на територията на България
08.08.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратен трудов договор
08.08.2013 в: Практическо СчетоводствоВаучери за храна за минали месеци
08.08.2013 в: Практически ЗаплатиВтори трудов договор
08.08.2013 в: Данъчни ЗакониОбезщетение при безработица
09.07.2013 в: Данъчни ЗакониПътен лист за транспорт до Румъния
09.07.2013 в: Данъчни ЗакониОтдаване на помещение под наем от ЕТ
25.04.2013 в: Данъчни ЗакониПреизчисляване на ДДС
22.04.2013 в: Практически ЗаплатиПлатен отпуск при 4-часов работен ден
18.04.2013 в: Практически ЗаплатиПолзване на платен годишен отпуск от 2010-та
17.04.2013 в: Данъчни ЗакониОсигуряване на собственик на ЕООД
17.04.2013 в: Данъчни ЗакониПредоставен заем от Заложна къща
17.04.2013 в: Данъчни ЗакониДекларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2012г.
17.04.2013 в: Данъчни ЗакониСъкращение по време на болничен в изпитателен срок при бременност
15.04.2013 в: Практически ЗаплатиПрекратяване на договор на служител по майчинство
15.04.2013 в: Данъчни ЗакониДопълнително осигуряване
15.04.2013 в: Практическо СчетоводствоРазплащания с Paypal
10.04.2013 в: Практическо СчетоводствоПрихващане
04.04.2013 в: Данъчни ЗакониПреобразуване на ЕТ в ЕООД
05.02.2013 в: Практическо СчетоводствоГрешно осчетоводена фактура
05.02.2013 в: Данъчни ЗакониФизическо лице и ЕТ
05.02.2013 в: Данъчни ЗакониПроверка на физическо лице
05.02.2013 в: Данъчни ЗакониНеправомерно получени обезщетения за майчинство
05.02.2013 в: Практическо СчетоводствоПререгистрация на фирма от ООД в ЕООД
25.01.2013 в: Данъчни ЗакониНаложена командировка
25.01.2013 в: Практически ЗаплатиРабота в ден за референдум
25.01.2013 в: Данъчни ЗакониДанък върху дивидент
25.01.2013 в: Данъчни ЗакониИНТРАСТАТ
24.01.2013 в: Данъчни ЗакониНеправомерно пускане в отпуск
24.01.2013 в: Практически ЗаплатиПреназначаване на променено работно време
23.01.2013 в: Практически ЗаплатиОтносно изплащане на годишен отпуск
23.01.2013 в: Практическо СчетоводствоИзбор и освобождаване на член на Съвет на директорите на АД
18.01.2013 в: Практическо СчетоводствоДанък сгради
08.01.2013 в: Практическо СчетоводствоПубликуване на ГФО в ТР
28.09.2012 в: Практическо СчетоводствоПокупка на МПС без/с фактура
27.09.2012 в: Практическо СчетоводствоВъв връзка с ГФО
27.09.2012 в: Практическо СчетоводствоКой подава ГФО
26.09.2012 в: Практическо СчетоводствоКасов бон и фактура - разлика в датите
26.09.2012 в: Практическо СчетоводствоПътен лист за международен автомобилен превоз на товари
24.09.2012 в: Практическо СчетоводствоКомандировка в чужбина
21.09.2012 в: Данъчни ЗакониПодаване на празна данъчна декларация
04.01.2012 в: Практически ЗаплатиОтпуск при пенсиониране
04.01.2012 в: Практическо СчетоводствоЗадължителен ли е Пътния лист за международен транспорт
18.03.2011 в: Данъчни ЗакониЗП-ФЛ, Субсидии, Данък
18.03.2011 в: Данъчни ЗакониРазходите за транспорт признат разход ли са?
18.03.2011 в: Данъчни ЗакониТакса за битови отпадъци
18.03.2011 в: Данъчни ЗакониПлащане в брой при услуга в ЕС
07.03.2011 в: Данъчни ЗакониДанъчно Облекчение за Намалена Трудоспособност
07.03.2011 в: Практическо СчетоводствоОПР
18.02.2011 в: Данъчни ЗакониЗаповед за ползване на платен годишен отпуск от 2010 година.
18.02.2011 в: Данъчни ЗакониПраво на основен платен годишен отпуск по чл.319 от КТ
08.02.2011 в: Данъчни ЗакониОтносно правото на командировки в страната
27.01.2011 в: Данъчни ЗакониРазход на билети от градския транспорт
04.01.2011 в: Данъчни ЗакониКолко време продължава ревизията и как може да се спре?
30.12.2010 в: Данъчни ЗакониКак могат да се намалят дължими авансови вноски?Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->