Резултати от търсене за "попълване на командировъчно"

в: Практическо Счетоводство 15.09.2014 Промяна в командировъчно след допусната грешка
Има ли проблем ако на заповедта на командировъчното накрая, където е отчета и се сумират направените разходи (дневни, пътни, квартирни) е леко подправен? Примерно ако пише дневни 20 лв, пътни 40 лв квартирни 40 лв и вместо 100 лв да е написано грешно 110 и след това е леко подправено, че да стане на 100?
в: Данъчни Закони 03.01.2011 Попълване на УП-2
Писмо № 92-1058-1 от 11.05.2009 г. ОТНОСНО: Лекар-ординатор е работил при нас от 01.04.1996 г. до 30.06.2001 г. Работил е на 4 часа, като е получавал по години ... лв. доход. За януари 2001 г. има 22 работни дни неплатен отпуск, за февруари 2001 г. има 8 работни дни неплатен отпуск и ... лв. доход за 12 работни дни, за март 2001 г. - ... лв. доход. От 01.04.2001 г. до 30.06.2001 г. работи на 2 часа и има ... лв. доход. Как следва да се изчисли доходът, който се вписва в удостоверението за осигурителен доход (обр. УП-2) за посочените периоди?
в: Практически Заплати 12.03.2014 Д6 - попълване
в: Практически Заплати 20.05.2013 Попълване на УП 2
Служителят е работил от 01,10,2002 до 30,09,2006 във фирмата на осем часа, но през цялата 2003 година е бил на четири часа. Как трябва да попълня УП-2 за този период - като цяло, или по месеци?
в: Практически Заплати 26.09.2012 Попълване на УП 2
Моля да ми помогнете с обеснение за начина на попълване на УП 2. Досега не съм го правил. Служителят, който напуска е магистрат.
в: Данъчни Закони 24.04.2014 Декларация 1 попълване
в: Практически Заплати 05.06.2013 Попълване на сл. бележка по чл.45
в: Данъчни Закони 19.04.2012 Попълване на ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ
Собственик на ЕООД работи на основен трудов договор в банка. През 2011 г. внася осигуровки като самоосигуряващо се лице в качеството си на собственик на ЕООД върху 420 лв. Не са начислени и не са изплатени суми за положен личен труд на лицето в ЕООД-то.
в: Практически Заплати 29.10.2013 Попълване на осигурителен доход
в: Данъчни Закони 02.08.2013 Попълване на Декларация по чл.55 ал,1 от ЗДДФЛ
Моля обяснете ми като на обикновен гражданин, какви реквизити се попълват в Декларация по чл.55 ал,1 от ЗДДФЛ?
в: Практически Заплати 04.04.2012 Попълване Декларации обр. 6 и 1
На 04.04.2012 г. са изплатени осигуровки, авансови данъци и възнаграждения както следва: 1. Осигуровки и авансов данък за хонорар по граждански договор като услугите са оказани през м. 02/2012 г., а хонорарът е платен на 05.03. 2. Осигуровки и авансов данък по работни заплати (трудови договори) и самите заплати за м. 03/2012 г.;
в: Практическо Счетоводство 27.02.2012 Попълване на Данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО
При попълване на ГДД по чл.92 за 2010 г. с размера на печалбата съм покрила загуба от минали години и нямам данък за внасяне по декларацията. Имам записан по дек.надвнесен данък за приспадане. На 31.12. 2010 г. преди попълване на дан. дек. не съм пуснала счетоводна операция 123/452 за намаляване размера на надвнесения данък и размера на печалбата.
в: Данъчни Закони 22.02.2011 Упътване за Попълване СИС за Специализанти
Упътване за попълване на „Сметка за изплатени суми” при изплащане на месечно възнаграждение на специализанти по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето, когато през месеца лицето е било и във временна неработоспособност:
в: Данъчни Закони 16.06.2014 Попълване на приложение 9 - опис на документите
в: Данъчни Закони 26.03.2014 Попълване на Приложение 4 към ГДД
в: Практически Заплати 08.12.2014 Попълване на декларация образец 1 при болничен
Как трябва да се попълни декларация образец 1 за служителка, която от юли 2014 год. до сега е в болнични? В юли има отработен само 1 рабатен ден, а през ноември представя болничен за 45 дни преди раждане.
в: Практически Заплати 05.12.2013 Попълване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице
в: Данъчни Закони 21.03.2014 Попълване на справка за определяне на окончателен осигурителен доход
РАЗЯСНЕНИЕ НА НАП ОТНОСНО: ПОПЪЛВАНЕ НА СПРАВКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ РАЗМЕР НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОХОД КЪМ ГОДИШНАТА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 50 ОТ ЗДДФЛ
в: Данъчни Закони 28.07.2011 Попълване на наименование и код на Длъжност в Уведомление за Прекратяване на ТД
ВЪПРОС: Трябва ли да се декларират до 30.06.2011 г. прекратени трудови договори след 01.01.2011 г., но с неподадени уведомления по чл. 62 с новите кодове по професии? ОТГОВОР: Съгласно Указанията за попълване на Уведомлението по чл. 62 КТ, при прекратяване на трудов договор, т. 13 Длъжностно наименование и т. 14 Код по НКПД не се попълват.
в: Практическо Счетоводство 19.02.2013 Попълване на справка за окончателния размер на осигурителния доход
При определяне на окончателния размер на осигурителния доход на земеделски производител, попълващ Приложение 3 от ГДД за 2012 година, влизат ли получените субсидии от ДФЗ за обработваемата земя?
Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най