Завеждане На Фирма В Счетоводен Софтуер BulMar OfficeСметкоплана по който се ще се завежда фирмата е стандартният сметкоплан на счетоводна къща Крестън Булмар. Папки, счетоводни опреации и видoве документи необходими за работа, са стандартните номенклатури по които работи счетоводна къща Крестън Булмар. Администрирането на програмата (дефиниране на групи и потребители, задаване пароли) се осъществява от Директорите на отдели.

Стартиране на програмата.

Двукратно кликване с левия бутон на мишката върху иконата на програмата се появява екран за първоначално стартиране на програмата:

В поле Файл за връзка – се визауализира списък със имената на сървърите на които е инсталирана програмата

В поле Име – въвеждате името на потребителя

В поле Парола – въвеждате неговата парола

Избор бутон  „ОК

След като влезете с вашия акаунт се зарежда основният екран на програмата:

 

Предназначение на бутоните от основния екран:

"Избор" зарежда базата с данни на посочената (избрана, маркирана) фирма

"Редактиране" отваря прозореца с данните за фирмата, които следва да бъдат редактирани

"Нова фирма" създава нова фирма

Първоначално въвеждане на данни за фирмата

Програмата работи най-много с една фирма. Тази функция добавя информация за нови фирми. Създава директории и всички необходими БД.

 

Създаване на нова фирма

Създаването на Нова фирма се осъществява като от основният екран изберете бутон  "Нова фирма".

Появява се следният екран:

в поле Кратко име на фирма – въвеждате името на фирмата (изписано на латиница или български, т.к. то има само обозначителен характер);

в поле Име на файла – програмата автоматично транслира въведеното кратко име и го генерира като име на файла с БД (В името на файл не може да се използват следните знаци: \ / ? : * " > < | )

в поле Изберете папка – се избира устройството и папката в която ще се съхраняват данните на фирмата

в поле Папка – автоматично се генерира пътят до папката в която да се съхранят данните на фирмата.

Потвърждане с бутон ОК

Отваря се диалоговия  прозорец Данни за фирмата: в който трябва да въведете данните за фирмата и съответните номенклатури.

Забележка: При създаване на нова фирма избирате и използвате готовите номенклатури на Счетоводна къща БулМар – Примерен списък. С цел унифициране и възможност за автоматично генериране на финансовите доклади, справки и отчетност – номенклатури в Примерен списък  не могат да се добавят от потребител тип Счетоводител или Главен счетоводител. Не създавайте една и съща фирма с едни и същи данни два пъти – униклно е Краткото име на фирмата и Булстата. 

 

попълване поле Кратко име на фирмата

попълване поле Пълно наименование  на фирмата

попълване поле Булстат

! Програмата проверява валидността на въведения Булстат. Преди да го въведете проверете в Търговския регистър

попълване поле ИН по ЗДДС

попълване поле Номер на клон на фирмата

попълване поле Адрес на фирмата

попълване поле телефон

попълване поле Длъжност на управляващия фирмата

попълване поле Име на подписващия ДДС декларация

попълване поле Име на подаващия магнитен носител

попълване поле Име на подаващия VIES декларация

попълване поле ЕГН/ЛНЧ на подаващия VIES декларация

попълване поле Адрес за кореспонденция

попълване поле Адрес

попълване поле Населено място

попълване поле Пощенски код

попълване поле Име на счетоводно предприятие

попълване поле Гл. Счетоводител на счет. предприятие

попълване поле Дата на регистриране

попълване поле Дата на пререгистриране

попълване поле Дата на начални обороти

поле                      Папка с данни

поле                      Име на файла с данни

попълване поле  Папка на програмата на МФ за ДДС

попълване поле  Папка за автоматичен архив

Потвърждаване с бутон ОК.

Програмата автоматично се връща в основния диалогов прозорец Избор на фирма, който съдържа списък с всички създадени от Вас фирми.

...

Следваща › ‹ Предишна

Най

Последно Добавени

-->