Анализ на ФирматаРоли

Класа 

131021431

осчетоводявана фирма

Иван Иванов

 

съдружник в Класа

Интеракт

130540268

съдружник в Класа

Астра

201096030

дъщерна фирма на Класа

Мастър

121914780

доставчик на кожа

Мазар

131388609

доставчик на подметки

Амкор

121390750

доставчик на стелки, връзки, лепило и кутии

Имко

130907556

клиент на едро на обувки

Глобал

121914822

клиент на едро на обувки

Еврофакт

121914726

доставчик на канцеларски материали

Бален

130876370

 доставчик на машини за обувки

Тръст

200456002

 наемодател на цех и магазин

Смарт

175407833

продавач на урегулиран поземлен имот (УПИ)

Ави

121914758

 продавач на нерегулиран поземлен имот

Икар

200024341

 клиент по преотдаден под наем част от магазин

ЧЕЗ

BG175133827

доставчик на ел. енергия

Софийска Вода

BG130175000

доставчик на вода

БТК

BG831642181

доставчик на телефония

Озгюр

999999999999999

доставчик на обувки от Турция (торк)

Илиеско

RO14429100

доставчик на обувки от Румъния (борг)

Глигоров

999999999999999

клиент за обувки в Македония

Караянис

EL094100809

клиент за обувки в Гърция

ХипоЛизинг

BG175096193

доставчик на МПС

Сити

253666585

доставчик по подготовка за коледно парти

Начални данни

Фирма Класа ООД е вписана в Търговския Регистър на 05 март 2009 год. с уставен капитал 800 000 лева и следния предмет на дейност: Производство и търговия на обувки, поправка на обувки, придобиване и управление на дялове в други предприятия. Съдружници във фирмата са Иван Иванов, притежаващ 50% от капитала, и фирма Интеракт, също притежаваща 50% от капитала.

Управители на Класа са съдружникът Иван Иванов, който се и самоосигурява от фирмата, и Петър Петров, който е представител на другият съдружник Интеракт и е на договор за управление.

Намерението на Класа е да търгува на дребно и едро с обувки, собствено производство и внос, чрез собствен магазин и доставка до други търговски обекти, както и да извършва ремонт на обувки.

Още на 10 март 2009 год. Класа придобива 75% от капитала на фирма Астра на стойност 350 000 лева, а на 20 април 2009 год. получава дивидент от печалбата на Астра в размер на 150 000 лева.

До края на 2009 год. Класа извършва подготовка за стартиране на дейността, като извършва маркетингови проучвания, изготвяне на бизнес план, предварителен избор на търговски обект за продажба на обувки, предварителен подбор на персонал и други подготвителни мероприятия.

2009 год. Класа приключва на счетоводна печалба в размер на 88 000 лева и данъчна загуба в размер на 62 000 лева. Това е така, защото прихода от дивидент е необлагаем по ЗКПО, а разходите за стартиране на дейността са данъчно признати по ЗКПО.

На 01 юни 2010 год. Класа наема цех за производство и магазин за продажби, срещу месечен наем от 2 000 лева на месец, без включен ДДС, за цеха и 1 000 лева на месец, без включен ДДС, за магазина.

На 15 юни 2010 год. пристигат и основните машини за производство на обувки, а именно: машина за разкрояване на кожа – на стойност 50 000 лева, без включен ДДС; поточна линия за монтажа на обувки (свързване на коженото тяло с подметката, чрез лепене или шиене) – на стойност 250 000 лева, без включен ДДС.

Тъй като наетият от Класа магазин е твърде голям за нейните нужди, тя преотдава половината от него на фирма Икар на стойност 500 лева, без включен ДДС, считано от 01 юли 2010 год.

На 01 юли 2010 год. са наети работници, както следва: 1 крояч; 2-ма оператори за поточната линия; 2-ма души за опаковка на готовата продукция; 1 продавач за магазина и 1 счетоводител на граждански договор. През месец юли всички наети работници са обучени за своите позиции и от 01 август 2010 год. Класа стартира реално своята производствена и търговска дейност.

За месец август 2010 год. фирмата реализира приходи от продажба на продукция и стоки в размер на 22 000 лева, а за месец септември 2010 год. реализира нови 34 000 лева приходи от продажба на своя продукция и стоки. Продажбите на дребно в магазина на Класа се осъществяват чрез касов апарат. Продажбите са извършени както на дребно, в магазина, така и чрез продажба на едро на други магазини за продажба на обувки – фирмите Имко и Глобал.

На 15 октомври 2010 год. Класа получава дивидент от печалбата на Астра в размер на 25 000 лева.

Класа има три банкови сметки в ОББ АД, в трите валути в които работи – български лева, евро и щатски долари.

Класа произвежда два модела обувки – кларк и спарк и купува други два модела обувки – торк и борг.

На 01 октомври 2010 год. Класа решава и сменя своя счетоводител и възлага на друг по-нататъшното счетоводно обслужване на фирмата, отново на граждански договор. В този пример разглеждаме счетоводството на Класа от гледна точка на новия счетоводител. Той трябва да заведе счетоводството на Класа наново в счетоводната програма BulMar Office към 01.10.2010 год. със съществуващите към момента натрупани салда, обороти и разчети.

След направен детайлен анализ на дейността на Класа, към 01 октомври 2010 год., натрупаните салда, обороти и разчети в Класа, са както следва:

I. Капитал и Инвестиции

описание на салда, обороти и разчети

начално салдо

извършени операции

в увеличение

в намаление

1

Капитал

     
 

Иван Иванов

400000.00

   
 

Интеракт

400000.00

   

2

Неразпределена печалба от 2009

88000.00

   

3

Дялове във фирма Астра

350000.00

   

IІ. Активи и Материални запаси

описание на салда, обороти и разчети

начално салдо

извършени операции

закупени

Изписани/Амортиз.

1

Машина за разкрояване

 

42000.00

 

2

Поточна линия

 

226000.00

 

3

Амортизация на машина за
разкрояване

   

3150.00

4

Амортизация на поточна линия

   

16950.00

5

Кожа на склад

     
 

Кожа за кларк

 

4000 m2 на ед.цена 5 лв., на обща стойност 20000.00

1000 m2 на ед.цена 5 лв., на обща стойност  5000.00

 

Кожа за спарк

 

3000 m2 на ед.цена 5 лв., на обща стойност  15000.00

1000 m2 на ед.цена 5 лв., на обща стойност  5000.00

6

Подметки на склад

     
 

Подметки за кларк

 

5000 бр. на ед.цена 1 лв., на обща стойност  5000.00

2500 бр. на ед.цена 1 лв., на обща стойност  2500.00

 

Подметки за спарк

 

5000 бр. на ед.цена 1 лв., на обща стойност  5000.00

2500 бр. на ед.цена 1 лв., на обща стойност  2500.00

7

Стелки на склад

     
 

Стелки за кларк

 

2500 бр. на ед.цена 1 лв., на обща стойност  2500.00

500 бр. на ед. цена 1 лв., на обща стойност  500.00

 

Стелки за спарк

 

2500 бр. на ед.цена 1 лв., на обща стойност  2500.00

500 бр. на ед. цена 1 лв., на обща стойност  500.00

8

Връзки на склад

     
 

Връзки за кларк

 

500 бр. на ед.цена 1 лв., на обща стойност  500.00

250 бр. на ед.цена 1 лв., на обща стойност 250.00

 

Връзки за спарк

 

500 бр. на ед.цена 1 лв., на обща стойност  500.00

250 бр. на ед.цена 1 лв., на обща стойност 250.00

9

Лепила на склад

     
 

Лепила за кларк

 

250 бр. на ед.цена 1 лв., на обща стойност 250.00

100 бр. на ед.цена 1 лв., на обща стойност 100.00

 

Лепила за спарк

 

250 бр. на ед.цена 1 лв., на обща стойност 250.00

100 бр. на ед.цена 1 лв., на обща стойност 100.00

10

Кутии на склад

     
 

Кутии за кларк

 

75 бр. на ед.цена 1 лв., на обща стойност  75.00

25 бр. на ед.цена 1 лв., на обща стойност 25.00

 

Кутии за спарк

 

75 бр. на ед.цена 1 лв., на обща стойност  75.00

25 бр. на ед.цена 1 лв., на обща стойност 25.00

11

Обувки кларк

 

400 бр. на ед.цена 20 лв., на обща стойност 8000.00

350 бр. на ед.цена 20 лв., на обща стойност 7000.00

12

Обувки спарк

 

200 бр. на ед.цена 20 лв., на обща стойност 4000.00

150 бр. на ед.цена 20 лв., на обща стойност 3000.00

13

Обувки Торк

 

500 бр. на ед.цена 40 лв., на обща стойност 20000.00

375 бр. на ед.цена 40 лв., на обща стойност 15000.00

14

Обувки Борг

 

500 бр. на ед.цена 50 лв., на обща стойност 25000.00

360 бр. на ед.цена 50 лв., на обща стойност 18000.00

IІІ. Задължения

описание на салда, обороти и разчети

начално салдо

извършени операции

платени

възникнали

1

Доставчици в лева

     
 

Мастър

 

200000.00

300000.00

 

Мазар

 

15000.00

20000.00

 

Амкор

 

9000.00

12000.00

 

ЧЕЗ

 

1800.00

1800.00

 

Софийска вода

 

500.00

500.00

 

БТК

 

500.00

500.00

 

Стефани

     
Следваща ›

Най

Последно Добавени

-->