Структура и организация на работната заплата – основно и допълнително възнаграждение и системи за заплащане

19.09.2017 23 мин

Лектор: Лилия Веселинова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Каква е продължителността на работното време? Заплащане на база премия и заработено възнаграждение; Правила за организиране на работната заплата; Какво включва брутната работна заплата? Кои са задължителните реквизити на трудовия...

Сделки между свързани лица – счетоводно отчитане и данъчни ефекти

19.09.2017 42 мин

Лектор: Соня Чобанова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво означава терминът „Свързани лица”, съгласно ДОПК? Счетоводно третиране на свързаните лица (МСС 24); Кои лица не са свързани, според МСС 24 Оповестяване на Свързани Лица? Съпоставка между данъчно и счетоводно...

Съставяне и представяне на консoлидирани финансови отчети

19.09.2017 40 мин

Лектор: Величка Павлова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво означава консолидирани финансови отчети? Каква е целта на създаване на група от предприятия? Нормативна база, на база която изготвяме консолидирани отчети; Основни дефиниции; Видове финансови отчети? Кой предприятия трябва...

Дискусионен панел

19.09.2017 17 мин

Лектор: Соня Чобанова, Лилия Веселинова, Величка Павлова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Подлежи ли на независим финансов одит ГФО на българско дружество, дъщерно на дружество от ЕС? Българското дружество няма дъщерни дружества. Предприятието майка изготвя консолидиран отчет и подлежи на одит по законодателството на...

Изплащане на хонорари и осигуряване на лица по граждански договори

05.09.2017 54 мин

Лектор: Николай Иванов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво представляват гражданските договори? Видове граждански договори; Каква е разликата между трудов и граждански договор? Нормативна уредба; Каква е осигурителната тежест на лицата работещи по граждански договор, сравнено с тази...

Ревизионен процес по ДОПК, права и задължения на данъкоплатците и НАП

05.09.2017 32 мин

Лектор: адв. Нина Стоева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво представлява проверката? Каква е разликата между проверка и ревизия? Какви видове проверки може да има? Какво трябва да съдържа протокола за проверка? Как се образува ревизионно производство? Какво трябва да съдържа...

Регистрация и дерегистрация по ЗДДС – доброволна, задължителна и принудителна.

05.09.2017 63 мин

Лектор: Методи Христов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Регистрация по ЗДДС; Кои лица са данъчно задължени? Видове задължителни регистрации по ЗДДС; Регистрация по чл. 96 от ЗДДС; Какво се включва в оборота за регистрация по ЗДДС? Какво не се включва в оборота за регистрация по ЗДДС?...

Дискусионен панел

05.09.2017 19 мин

Лектор: Николай Иванов, Методи Христов, адв. Нина Стоева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): При сключване на допълнителен трудов договор при същия работодател, трудовото възнаграждение обвързва ли се с минималната работна заплата или не? ДЗЗД е изпълнило работата за която е учредено. Регистрирано е по ЗДДС. Кога се...

Извънреден труд – допустимост, заплащане и отчитане

22.08.2017 36 мин

Лектор: Станислав Колев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Определение за извънреден труд Основания за полагане на извънреден труд Допустимост за полагане на извънреден труд Допустима продължителност на извънредния труд Ограничения за продължителността на извънредния труд Забрана за...

МСС 41 – Земеделие

22.08.2017 42 мин

Лектор: Димитър Пашов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Изключения от обхвата на ММС 41 Земеделие; Терминология на стандарта; Какво означава това, един пазар да е активен? По кой стандарт се отчита обработката на земеделска продукция? Какви са трудностите при категоризиране на...Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->