Данъчно облагане на Физически лица – Годишна Данъчна Декларация за 2018 г. – Част I

08.01.2019 35 мин

Лектор: Доника Маринова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Новости влезли в сила от началото на 2018 г. в ЗДДФЛ; Деклариране на необлагаеми доходи; Отстъпка от данък за довнасяне; Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ; Подаване на справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ; Какви данъчни...

Данъчно облагане на Физически лица – Годишна Данъчна Декларация за 2018 г. – Част II

08.01.2019 38 мин

Лектор: Доника Маринова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Облагане на доходи от трудови правоотношения (ТПО); Имали разлика при облагането на местни и чуждестранни физически лица? Кой е облагаемият доход при ТПО? Как се определя авансовият данък? Трябва ли работодател да извърши...

Осигуряване на самоосигуряващи се лица - Част I

08.01.2019 39 мин

Лектор: Георги Димитров

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Регистрация на самоосигуряващи се лица при започване и прекратяване на дейност; Къде и как се подава Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице (СОЛ)? В какъв срок се подаваше Декларация за регистрация на самоосигуряващо...

Осигуряване на самоосигуряващи се лица - Част II

08.01.2019 37 мин

Лектор: Георги Димитров

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Окончателен размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица; Как се формира годишният осигурителен доход? Кога се подава Справката за окончателния осигурителен доход? Примери при попълване на Таблица 1 от Годишната данъчна...

Промени в данъчното законодателство за 2018 г. - част I

18.12.2018 42 мин

Лектор: Методи Христов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Прецизиране на разпоредбите за данъчен кредит; Промени засягащи регистрация и дерегистрация по ЗДДС; Промени свързани с декларирането по ЗДДС; Промени в принудително административната мярка “Запечатване на обект”;...

Промени в данъчното законодателство за 2018 г. - част II

18.12.2018 19 мин

Лектор: Методи Христов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ; Данъчни облекчения и подаване на ГДД за 2018 г.; Промени свързани с декларирането по ЗКПО.

Годишна Данъчна Декларация по чл. 92 от ЗКПО - Част I

18.12.2018 46 мин

Лектор: Васил Пантев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Кой има задължение за подаване на ГДД; Преглед на съдържанието на делкарацията; Приходи и разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване; Преобразуване на счетоводния финансов...

Годишна Данъчна Декларация по чл. 92 от ЗКПО - Част II

18.12.2018 34 мин

Лектор: Васил Пантев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Приходи и разходи от последващи оценки на активи и пасиви; Разходи представляващи доходи на местни физически лица; Разходи за лихви; Липси на дълготрайни и краткотрайни активи; Признати ли са данъчни цели липсите и бракът? Кога...

Удостоверяване и документиране на изплатен доход и удържан данък по трудово правоотношение

04.12.2018 25 мин

Лектор: Кристина Кондратюк

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Кои правоотношения са приравнени на трудови? Доходи от други работодатели; За кои доходи не се прави годишно преизчисляване? Социални разходи – облагаеми и необлагаеми; Как се определя годишната данъчна основа? Кои...

Отчитане на земеделско производство

04.12.2018 42 мин

Лектор: Иван Георгиев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Обхват на МСС 41 Земеделие; Какви са изключенията, които не попадат в МСС 41? Основни термини; Кои са основните принципи в МСС 41? Как се признават и оценяват биологичните активи? Какви са изискванията за признаване и...Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->