Отчитане на земеделско производство

04.12.2018 42 мин

Лектор: Иван Георгиев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Обхват на МСС 41 Земеделие; Какви са изключенията, които не попадат в МСС 41? Основни термини; Кои са основните принципи в МСС 41? Как се признават и оценяват биологичните активи? Какви са изискванията за признаване и...

Обезщетение на гражданите за вреди причинени от държавата и общините

04.12.2018 44 мин

Лектор: адв. Цветан Терзийски

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Същност на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди; Кои са приложимите нормативни актове? Какво означава непосредствено действие? В кои случаи може да се търси обезщетение от държавата? Условия за ангажиране;...

Дискусионен панел

04.12.2018 14 мин

Лектор: адв. Цветан Терзийски, Иван Георгиев, Кристина Кондратюк

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Имам дете с увреждания. В момента съм в отпуск по майчинство за дете до две години. Имам ли право на данъчно облекчение по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ? Как се осъществява отчитането на последствията от природни бедствия в селското...

Размер и право за ползване на платен годишен отпуск

20.11.2018 24 мин

Лектор: Димона Стоянова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Право на платен годишен отпуск; Право за ползване на платен годишен отпуск; Размер на платен годишен отпуск; Видове платен годишен отпуск; Упражняване на правото за ползване на ПГО; Прекъсване на ползването на ПГО; Отлагане на...

Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации – преобразувания, придобивания, сливания, разделяния и други

20.11.2018 71 мин

Лектор: Доника Маринова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво е Бизнес Комбинация? Основни понятия Обхват и изключения Обекти на БК и оценката им Репутация – оценка, тестове за обезценка Счетоводно отчитане и данъчни ефекти Одиторска проверка при БК По-важни оповестявания

Корпоративно облагане и плащане на данъците по ЗКПО

20.11.2018 24 мин

Лектор: Салих Асанов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Кои са обектите на облагане Кои са данъчно задължените лица Видове данъци Как се определя данъчната основа Какви са сроковете за деклариране и внасяне на данъците по ЗКПО Санкции

Дискусионен панел

20.11.2018 14 мин

Лектор: Салих Асанов, Доника Маринова, Димона Стоянова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Детето ми прави 2 години на 20 април. Може ли да си взема платения отпуск за тези 2 години веднага, без да се връщам на работа, т.е. от 21 април? Ако започне да посещава детска градина от 1 април, аз няма да получавам майчинство, но...

Запор върху трудово възнаграждение

06.11.2018 44 мин

Лектор: адв. Анелия Батлева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво представлява изпълнителният процес? Какви вземания се събират по ДОПК и ГПК? Как може да се образува изпълнителен процес? Начини за удовлетворяване на парично вземане? Принцип за секвестируемост на имуществото на длъжника;...

Отчитане на материалните запаси

06.11.2018 52 мин

Лектор: Мануела Чонкова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какъв е обхватът ма МСС 2 Материални запаси (МЗ)? Какво представляват материалните запаси? Какво представлява нетната реализируема стойност? Какво представлява справедливата стойност? Как се изчислява себестойността на МЗ? Какви...

Отчитане на провизии, условни задължения и условни активи

06.11.2018 60 мин

Лектор: Александър Бояджиев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Пример за признаване на провизия преди приемането на международния счетоводен стандарт 37 Провизии, условни пасиви и условни активи; Какво е провизия? Какви са критериите, за да признаем провизия? Какво е правно задължение? Какво...Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->