Структура и организация на работната заплата – основно и допълнителни възнаграждения и системи за заплащане на труда

20.09.2016 49 мин

Лектор: Георги Димитров

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): основна работна заплата минимална работна заплата системи за заплащане на труда допълнителни трудови възнаграждения брутното възнаграждение изплащане на трудовото възнаграждение допустими удръжки от възнаграждението...

Извънреден труд – допустимост, заплащане и отчитане

20.09.2016 23 мин

Лектор: Георги Димитров

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Допустим максимален размер на извънредния труд за година. Отчитане на извънредния труд пред Инспекцията по Труда. Водене на дневник за отчитане на извънредния труд. Лица, за които се прилагат ограничения за...

Сделки между свързани лица – отчитане и данъчни ефекти

20.09.2016

Лектор: Соня Чобанова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Определение за свързани лица по различните закони – ДОПК, ТЗ, ЗМСП, КТ, Закона за Кредитните Институции, Счетоводните Стандарти и други. Оповестяване на свързани лица – случаите в които това се налага, не само от гледна...

Дискусионен панел

20.09.2016 16 мин

Лектор:

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): При освобождаване от длъжност, считано от 01,09,2016 г., базов месец за обезщетение по чл.224, ал.1 е м.08.2016 г. БТВ за м.08.2016 е в размер на 1033,20 лв. в това число ползвани 2 дни платен отпуск, как да се изчисли обезщетението...

Място на изпълнение, данъчно събитие, данъчна основа и изискуемост на ДДС

08.09.2016 39 мин

Лектор: Методи Христов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Място на изпълнение на доставка на стока; Място на изпълнение на доставка на услуга; Критерии за възникване на данъчно събитие; Определяне на данъчната основа; Данъчна ставка и размер на данъка; Изискуемост на ДДС при различните...

Mерки срещу пране на пари, финансиране на тероризъм и ограничаване на плащания в брой

08.09.2016 43 мин

Лектор: Нина Стоева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво е пране на пари? Какво е финансиране на тероризъм? Каква е нормативната уредба? Какви са мерките и задълженията на лицата? Какви са санкциите и от кого се налагат? Какви си ограниченията при плащанията в брой –...

Облагаеми и освободени доставки по ЗДДС. Специален ред на облагане с ДДС

08.09.2016 54 мин

Лектор: Доника Маринова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Облагаеми доставки. Освободени доставки. Облагаеми доставки с нулева ставка на ДДС. Специален ред на облагане при обща туристическа услуга Облагане на маржа на цената – стоки втора употреба, произведения на изкуството,...

Дискусионен панел

08.09.2016 13 мин

Лектор: Величка Павлова, Методи Христов, Нина Стоева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Фирмата ни има автомобил на оперативен лизинг - джип. За всички фактури, които получаваме във връзка с експлоатацията му ползваме данъчен кредит. Колата се ползва от Управителя на Дружеството. Трябва ли върху всички разходи да...

Съставяне и представяне на консoлидирани финансови отчети

16.08.2016 63 мин

Лектор: Александър Бояджиев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво представлява консолидацията на ФО? Кой трябва да съставя КФО? Кой може да не съставя КФО? Основни правила и изисквания Консолидационни процедури и корекции

МСС 17 - Отчитане на лизинги

16.08.2016 39 мин

Лектор: Игор Жеков

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво е лизинг? Ключови определения в МСС-17 Класификация на лизингови договори Лизинг на земя и сгради Отчитане на финансов лизинг при лизингодателя и лизингополучателя Отчитане на оперативен лизинг при лизингодателя и...Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най