Годишно Приключване на ЮЛ – новости и важни моменти (за изминалата год.) - Част I

19.12.2017 40 мин

Лектор: Методи Христов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Промени във връзка с декларирането по ЗКПО; Независима икономическа дейност; Разходи в натура и лично ползване; Разходи за експлоатация на автомобили за управленска дейност - промени; Режим на лично ползване – ЗДДС vs....

Годишно Приключване на ЮЛ – новости и важни моменти (за изминалата год.) - Част II

19.12.2017 68 мин

Лектор: Методи Христов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какви са промените в ЗДДС, настъпили през 2017 г.? Стимулиране на дарителството на хранителни стоки; Пропорционално приспадане на данъчен кредит; Понятието Дълготраен актив, според ЗДДС; Как се определя частичният данъчен...

Годишно Приключване на ЮЛ – съставяне на Годишна данъчна декларация - Част I

19.12.2017 42 мин

Лектор: Димитър Пашов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Кой има задължение за подаване на Годишна данъчна декларация (ГДД)? Как се попълва ГДД? Какви образци се подават заедно с ГДД? Как се подава ГДД? Как се определя годишният данъчен резултат? Преобразуване на счетоводния финансов...

Годишно Приключване на ЮЛ – съставяне на Годишна данъчна декларация - Част II

19.12.2017 27 мин

Лектор: Димитър Пашов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Преобразувания, които трябва да бъдат извършени, но те не присъстват в данъчната декларация; Разлика между провизия и accruel; Финансиране на дълготрайни активи и данъчно признаване; Резерв от последващи оценки; Какво е важно да...

Годишно преизчисляване на данъка за доходи от трудови правоотношения

05.12.2017 20 мин

Лектор: Виктория Йотова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Данъчни облекчения, които могат да се ползват чрез работодател; Какво се случва, когато данъкът е по-голям от удържания авансов данък? Какво се случва, когато данъкът е по-малък от удържания авансов данък? Възстановяване на данък;...

Отчитане на имоти, машини и съоръжения - МСС 16

05.12.2017 50 мин

Лектор: Димитър Пашов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво представляват активите? Дефиниция за дълготраен материален актив (ДМА); Обхват на Международен счетоводен стандарт 16 (МСС 16); Какво включва цената на придобиване? Кои разходи не трябва да се включват в цената на...

Регламент за обработване и обмен на лични данни - правна рамка

05.12.2017 45 мин

Лектор: адв. Нина Стоева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво означава GDPR? От кога влиза в сила новият Регламент за защита на личните данни? Основни понятия – лични данни, администратор и обработващ; Кои ще са засегнатите от новия Регламент? Каква е глобата според новия...

Дискусионен панел

05.12.2017 11 мин

Лектор: адв. Нина Стоева, Виктория Йотова, Димитър Пашов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Ако не събирам данни за физически лица, а само ги обработвам, длъжен ли съм да спазвам новия регламент за защита на личните данни? Нашата фирма търгува с друга фирма, свързано лице. Цената ни за конкретен артикул е 50 лв. за брой....

Право на придобиване и ползване на платен годишен отпуск

21.11.2017 25 мин

Лектор: Димона Стоянова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво представлява правото на платен годишен отпуск? Къде се регламентира платеният годишен отпуск? Имат ли право на отпуск работещите, които са назначени по договор за управление и контрол? Предпоставки за придобиване на платен...

Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации – преобразувания, придобивания, сливания, разделяния и други

21.11.2017 67 мин

Лектор: Доника Маринова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво означава бизнес комбинация? Какво е разликата между стопанската дейност и продажба на актив? Разлики между националния (НСС 22) и международния счетоводен стандарт (МСФО 3); Извършване на бизнес комбинация чрез холдинг или...Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->