Отчитане на имоти, машини и съоръжения – МСС 16

06.12.2016 41 мин

Лектор: Вера Русинова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Определение за ДМА; Признаване и оценка на ДМА; Начини на придобиване на ДМА; Отчитане на последващи разходи; Амортизация и методи на амортизация; Счетоводна и данъчна амортизация; Преоценка и преоценъчен резерв; Обезценка на...

Прекратяване на трудовото правоотношение по инициатива на работника или служителя

06.12.2016 43 мин

Лектор: адв. Нина Стоева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Общи основания за прекратяване на трудовия договор. Прекратяване на трудов договор от страна на работник или служител с предизвестие – основания за прекратяване. Неспазване срока на предизвестие от страна на работника или...

Дискусионен панел

06.12.2016 19 мин

Лектор: Вера Русинова, Георги Димитров, адв. Нина Стоева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Напускам сегашната ми работа, като последната година и половина бях в майчинство. Имам неизползван отпуск в размер на 36 дни - 20 за 2015, и 16 за 2016. Проблемът е, че фирмата е в процедура по несъстоятелност. Има ли шанс да си взема...

Размер и ползване на платен годишен отпуск

15.11.2016 44 мин

Лектор: Георги Димитров

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Придобиване на правото на ползване на ПГО Размер на основен годишен отпуск Упражняване на правото за ползване на ПГО Прекъсване ползването на отпуск Отлагане на отпуск Погасяване на правото за ползване на отпуск по...

Отчитане и данъчни ефекти при Бизнес Комбинации – преобразувания, придобивания, сливания, разделяния и други

15.11.2016 46 мин

Лектор: Доника Маринова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво е бизнес комбинация? Основни понятия Дружества под общ контрол, извън обхвата на БК Активи и Пасиви, обект на БК Идентификация и оценка на А и П при БК Репутация – оценка, тестове за обезценка Счетоводно отчитане на...

Закон за местните данъци и такси, деклариране на придобити имоти, МПС и ТБО

15.11.2016 55 мин

Лектор: Васил Пантев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Общински бюджети Данък и такса Местни данъци Размер на данъка Начини на плащане Права на общинската администрация Събиране на местните данъци Недеклариране и Невнасяне? Удостоверение за задължения и отсрочвания Национална база...

Дискусионен панел

15.11.2016 18 мин

Лектор: Александър Бояджиев, Васил Пантев, Георги Димитров, Доника Маринова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Има ли някакво ограничение ООД да разпределя печалбата си от 2015 г., ако има натрупани загуби от предходни години? Получените подаръци от младоженци, по повод сватбеното им тържество, все по-често са в пари. Как се тълкуват тези...

Индивидуални и колективни трудови спорове – причини и уреждане

01.11.2016 37 мин

Лектор: адв. Слави Микински

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Кои спорове се класифицират като трудови и кои са страните по тях? Индивидуални и колективни трудови спорове; Какви са давностните срокове за предявяване на иск? От коя дата започват да текат давностните срокове? Подведомственост...

Отчитане на материалните запаси

01.11.2016 37 мин

Лектор: Станислав Колев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Счетоводно отчитане на материални запаси; Какво представляват материалните запаси? Къде можем да търсим информация за отчитането на материалните запаси? Счетоводно третиране на активи според различната им класификация;...

Корпоративно облагане, плащане на данъците по ЗКПО, корекция на счетоводни грешки

01.11.2016 54 мин

Лектор: Димитър Пашов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Колко вида данъци се съдържат в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)? Какъв е обхватът на данъците според ЗКПО? Кои са данъчно задължените лица по ЗКПО? Обекти на облагане по ЗКПО; Как се определя данъчната основа по...Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най