Ред за подаване на документи за обезщетения от ДОО - Болнични, Майчинство и др.

04.07.2017 20 мин

Лектор: Лилия Веселинова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво представлява обезщетение от ДОО? Кои лица имат право на парично обезщетение? Кои са видовете парични обезщетения? Ред за подаване на документи Актуални промени от 2017г. Санкции

Отчитане на лизинг

04.07.2017 48 мин

Лектор: Вера Русинова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Обхват на МСС 17/ НСС 17 Определение за лизинг и класификация Видове лизинг Счетоводна, данъчна и правна концепция за лизинг Критерии за класификация на лизинга/ МСС 17 Счетоводно отчитане на лизинговите договори при...

Дискусионен панел

04.07.2017 12 мин

Лектор: Вера Русинова, Лилия Веселинова, Соня Чобанова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Търговско дружество се представлява и управлява заедно и поотделно от двама управители. Единият е местно лице, което има ДУК и реално извършва управленската дейност. Другият е чужд гражданин, има ДУК, но не извършва трудова дейност и...

Нематериални активи

20.06.2017 38 мин

Лектор: Димитър Пашов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво е нематериален актив Критерии за признаване на нематериален актив Начини за придобиване Отчитане в зависимост от начина на придобиване Отчитане на последващи разходи Отчитане след първоначално признаване Амортизация...

Прекратяване на ТПО по инициатива на работодателя

20.06.2017 78 мин

Лектор: адв. Нина Стоева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Общи основания за прекратяване на трудовия договор Прекратяване на трудов договор със срок за изпитване Прекратяване на трудов договор от страна на работодателя с предизвестие Прекратяване на трудов договор от страна на...

Отчитане на инвестиционни имоти

20.06.2017 20 мин

Лектор: Недялка Куфарова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво е ивестиционен имот? Разграничаване на МЗ, ДМА, Инвестиционни имоти и активи държани за продажба Определяне на стойността на придобиване на ивестиционен имот Първоначално оценяване и отчитане на инвестиционните имоти...

Дискусионен панел

20.06.2017 20 мин

Лектор: адв. Нина Стоева, Димитър Пашов, Недялка Куфарова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Дружеството ни иска да предостави карти за фитнес на своите служители. Не всеки обаче иска да получи такава карта и част от хората предпочитат да получат пари кеш. Ще се признаят ли картите на служителите, които все пак искат, за...

Трудова книжка и трудов стаж

06.06.2017 30 мин

Лектор: Николай Иванов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Трудов стаж при пълно и непълно работно време Трудов стаж при няколко работодателя Зачитане на трудов стаж за ДТВПТСПО Удостоверяване на трудов стаж с трудова книжка Удостоверяване на трудов стаж при загуба на трудова книжка...

Основни моменти при работа по график и СИРВ

06.06.2017 68 мин

Лектор: Георги Димитров

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Въвеждане на Сумирано изчисление на работното време (СИРВ) Период на СИРВ Продължителност на работно време при СИРВ Отчитане на работно време при СИРВ Заплащане на труда при СИРВ Санкции при неправилно отчитане на СИРВ

Вътреобщностна търговия. Внос и износ на стоки, доставка на услуги извън ЕС.

06.06.2017 54 мин

Лектор: Александър Бояджиев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): ВОД и ВОП на стоки; Тристранни операции; Дистанционни продажби; Внос и износ на стоки; Доставки на услуги в и извън ЕС.Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най