Съставяне и представяне на консoлидирани финансови отчети

16.08.2016 63 мин

Лектор: Александър Бояджиев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво представлява консолидацията на ФО? Кой трябва да съставя КФО? Кой може да не съставя КФО? Основни правила и изисквания Консолидационни процедури и корекции

МСС 17 - Отчитане на лизинги

16.08.2016 39 мин

Лектор: Игор Жеков

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво е лизинг? Ключови определения в МСС-17 Класификация на лизингови договори Лизинг на земя и сгради Отчитане на финансов лизинг при лизингодателя и лизингополучателя Отчитане на оперативен лизинг при лизингодателя и...

МСС 41 - Земеделие

16.08.2016 41 мин

Лектор: Димитър Пашов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво са и как разграничаваме земеделска продукция от биологичен актив; Признаване и оценка на земеделска продукция и биологичен актив; Отчитане на безвъзмездни средства – субсидии; Данъчни и други аспекти.

Дискусионен панел

16.08.2016 13 мин

Лектор: Александър Бояджиев, Димитър Пашов, Игор Жеков

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Българско дружество „Х” има участие в следните предприятия: В дружество А – 80% от капитала В дружество Б – 25% от капитала В дружество В – 40% от капитала Дружество Х е определило пет от  общо...

Проверки от Инспекцията по труда и подготовка за тях

02.08.2016 28 мин

Лектор: Адриана Ноева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Правомощия на Инспекцията по Труда; Кои са най-честите причини за проверка от ИТ; Документи, които трябва да има на обекта или в офиса при проверка от ИТ; Документи и съоръжения, които инспекторите от ИТ задължително ...

Обжалване на ревизионни актове по ДОПК и на други административни актове

02.08.2016 54 мин

Лектор: Слави Микински

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Оспорване на данъчни доклади и обжалване на ревизионни актове по реда на ДОПК; Обжалване на други актове по реда на ДОПК; Съдържание на жалбата по ДОПК; Обжалване по административен ред – срокове за обжалване, спиране на...

Начисляване, деклариране, плащане, приспадане и възстановяване на ДДС

02.08.2016 57 мин

Лектор: Доника Маринова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво е ДДС? Кои са платците на данъка? Кога е изискуем данъка? Кога не се издава фактура? Какво представлява самофактурирането? Какво представлява протоколът по ЗДДС? Как се декларира ДДС?...

Дискусионен панел

02.08.2016 42 мин

Лектор: Нина Стоева, Доника Маринова, Адриана Ноева

Конкретно разгледани казуси (по реда на тяхното коментиране): Трудовото ми правоотношение беше прекратено поради съкращаване на щата. Беше ми изплатено обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, както и обезщетение за неспазено предизвестие. Работодателят обаче не ми изплати обезщетение...

Право на данъчен кредит по ЗДДС – пълен, частичен, връщане и корекции

19.07.2016 35 мин

Лектор: Методи Христов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво е данъчен кредит. Кога е на лице право на приспадане на данъчен кредит? Право на данъчен кредит за придобити активи и извършени разходи преди датата на регистрация и при повторна регистрация по ЗДДС. Пълен и частичен данъчен...

Непълно работно време, ненормирано раб. време, подневно отчитане на раб. време

19.07.2016 37 мин

Лектор: Николай Иванов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Видове работно време. Правилник за вътрешния трудов ред! Задължителен реквизит на трудовия договор: Удължаване на работното време Почивки и отпуски при различните видове работно време Отчитане на работното време Непълен работен...Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най