Mерки срещу пране на пари, финансиране на тероризъм и ограничаване на плащания в брой

08.09.2016 43 мин

Лектор: Нина Стоева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво е пране на пари? Какво е финансиране на тероризъм? Каква е нормативната уредба? Какви са мерките и задълженията на лицата? Какви са санкциите и от кого се налагат? Какви си ограниченията при плащанията в брой –...

Облагаеми и освободени доставки по ЗДДС. Специален ред на облагане с ДДС

08.09.2016 54 мин

Лектор: Доника Маринова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Облагаеми доставки. Освободени доставки. Облагаеми доставки с нулева ставка на ДДС. Специален ред на облагане при обща туристическа услуга Облагане на маржа на цената – стоки втора употреба, произведения на изкуството,...

Дискусионен панел

08.09.2016 13 мин

Лектор: Величка Павлова, Методи Христов, Нина Стоева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Фирмата ни има автомобил на оперативен лизинг - джип. За всички фактури, които получаваме във връзка с експлоатацията му ползваме данъчен кредит. Колата се ползва от Управителя на Дружеството. Трябва ли върху всички разходи да...

Съставяне и представяне на консoлидирани финансови отчети

16.08.2016 63 мин

Лектор: Александър Бояджиев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво представлява консолидацията на ФО? Кой трябва да съставя КФО? Кой може да не съставя КФО? Основни правила и изисквания Консолидационни процедури и корекции

МСС 17 - Отчитане на лизинги

16.08.2016 39 мин

Лектор: Игор Жеков

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво е лизинг? Ключови определения в МСС-17 Класификация на лизингови договори Лизинг на земя и сгради Отчитане на финансов лизинг при лизингодателя и лизингополучателя Отчитане на оперативен лизинг при лизингодателя и...

МСС 41 - Земеделие

16.08.2016 41 мин

Лектор: Димитър Пашов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво са и как разграничаваме земеделска продукция от биологичен актив; Признаване и оценка на земеделска продукция и биологичен актив; Отчитане на безвъзмездни средства – субсидии; Данъчни и други аспекти.

Дискусионен панел

16.08.2016 13 мин

Лектор: Александър Бояджиев, Димитър Пашов, Игор Жеков

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Българско дружество „Х” има участие в следните предприятия: В дружество А – 80% от капитала В дружество Б – 25% от капитала В дружество В – 40% от капитала Дружество Х е определило пет от  общо...

Проверки от Инспекцията по труда и подготовка за тях

02.08.2016 28 мин

Лектор: Адриана Ноева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Правомощия на Инспекцията по Труда; Кои са най-честите причини за проверка от ИТ; Документи, които трябва да има на обекта или в офиса при проверка от ИТ; Документи и съоръжения, които инспекторите от ИТ задължително ...

Обжалване на ревизионни актове по ДОПК и на други административни актове

02.08.2016 54 мин

Лектор: Слави Микински

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Оспорване на данъчни доклади и обжалване на ревизионни актове по реда на ДОПК; Обжалване на други актове по реда на ДОПК; Съдържание на жалбата по ДОПК; Обжалване по административен ред – срокове за обжалване, спиране на...

Начисляване, деклариране, плащане, приспадане и възстановяване на ДДС

02.08.2016 57 мин

Лектор: Доника Маринова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво е ДДС? Кои са платците на данъка? Кога е изискуем данъка? Кога не се издава фактура? Какво представлява самофактурирането? Какво представлява протоколът по ЗДДС? Как се декларира ДДС?...Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най