Обезщетения при съкращения и оставане без работа – чл.222 от КТ

09.05.2017 36 мин

Лектор: Николай Иванов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Кои лица имат право на обезщетение по чл. 222 Компетентен орган Определяне на размера Права при няколко договора За какво се изплаща Възникване на основание Oсигуровки и данъци Деклариране Зачитане на стаж Документиране...

Двойно данъчно облагане. Същност и процедури за неговото избягване.

09.05.2017 46 мин

Лектор: Александър Бояджиев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Кои лица са освободени от облагане с Корпоративен данък Какво е двойно данъчно облагане Правна сила и тълкуване на СИДДО Печалби и доходи с източник България и чужбина Процедури по прилагане Възможни данъчни...

Командировки в страната и чужбина

09.05.2017 21 мин

Лектор: Николай Иванов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Правна уредба за регламентиране на командировките Командироване в страната Кои лица могат да бъдат командировани Документиране на командировките Съгласие и несъгласие от страна на служителя Допустима продължителност Лимити и...

Дискусионен панел

09.05.2017 21 мин

Лектор: Николай Иванов, Александър Бояджиев

Конкретно разгледани казуси (по реда на тяхното коментиране): Физическо лице, живеещо в България е получател на доходи от трудови правоотношения във Франция за 2 месеца, във връзка с обучение. Размерът на доходите се счита за … Полагат ли се командировъчни на търговски...

Обезщетения по Кодекса на Труда за неспазено предизвестие, неизползван отпуск и други – чл.220, чл.221, чл.224 и др. от КТ

18.04.2017 32 мин

Лектор: Николай Иванов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Обезщетения по чл.224, 220 и 221 от Кодекса на Труда Обезщетение за неизползван отпуск Обезщетение за неспазено предизвестие Обезщетение за работника Общи основания Глоби и санкции

Дисциплинарна отговорност на служител

18.04.2017 42 мин

Лектор: адв. Цветан Терзийски

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Правилник за вътрешния трудов ред Дисциплинарна отговорност Трудова дисциплина Дисциплинарни наказания Видове Предпоставки за налагане Компетентни органи Срокове за налагане Процедура по налагане Заличаване

Освободени и облагаеми доставки по ЗДДС

18.04.2017 52 мин

Лектор: Доника Маринова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Данък върху добавената стойност Видове доставки по ЗДДС Облагаеми доставки Обща характеристика Видове Освободени доставки Характеристика Изключение Видове Акцент Право на строеж / сграда Облагаеми с 0%...

Дискусионен панел

18.04.2017 15 мин

Лектор: адв. Цветан Терзийски, Доника Маринова, Николай Иванов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Прекият ми ръководител ме извика, за да дам обяснения, защото закъснях няколко пъти за  работа. Ще ми наложи ли дисциплинарно наказание и какво ще е то? Длъжен ли е в тази ситуация да ми наложи наказание? Имаме медицински...

Документи при постъпване на служител

04.04.2017 25 мин

Лектор: Адриана Ноева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

Основни моменти в ЗДДС, доставка и липса на доставка, документиране и доказване на доставките по ЗДДС

04.04.2017 50 мин

Лектор: Димитър Пашов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Кои са обектите на облагане по закона за ДДС? Кои лица са задължени по закона за ДДС? Какво означава независима икономическа дейност? Може ли да са задължени по ЗДДС, физическите лица? Кой е задължен по ЗДДС при внос на стоки?...Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най