Отчитане на имоти, машини и съоръжения - МСС 16

05.12.2017 50 мин

Лектор: Димитър Пашов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво представляват активите? Дефиниция за дълготраен материален актив (ДМА); Обхват на Международен счетоводен стандарт 16 (МСС 16); Какво включва цената на придобиване? Кои разходи не трябва да се включват в цената на...

Регламент за обработване и обмен на лични данни - правна рамка

05.12.2017 45 мин

Лектор: адв. Нина Стоева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво означава GDPR? От кога влиза в сила новият Регламент за защита на личните данни? Основни понятия – лични данни, администратор и обработващ; Кои ще са засегнатите от новия Регламент? Каква е глобата според новия...

Дискусионен панел

05.12.2017 11 мин

Лектор: адв. Нина Стоева, Виктория Йотова, Димитър Пашов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Ако не събирам данни за физически лица, а само ги обработвам, длъжен ли съм да спазвам новия регламент за защита на личните данни? Нашата фирма търгува с друга фирма, свързано лице. Цената ни за конкретен артикул е 50 лв. за брой....

Право на придобиване и ползване на платен годишен отпуск

21.11.2017 25 мин

Лектор: Димона Стоянова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво представлява правото на платен годишен отпуск? Къде се регламентира платеният годишен отпуск? Имат ли право на отпуск работещите, които са назначени по договор за управление и контрол? Предпоставки за придобиване на платен...

Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации – преобразувания, придобивания, сливания, разделяния и други

21.11.2017 67 мин

Лектор: Доника Маринова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво означава бизнес комбинация? Какво е разликата между стопанската дейност и продажба на актив? Разлики между националния (НСС 22) и международния счетоводен стандарт (МСФО 3); Извършване на бизнес комбинация чрез холдинг или...

Закон за местните данъци и такси, деклариране на придобити имоти, МПС и ТБО

21.11.2017 66 мин

Лектор: Васил Пантев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Същност на Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ); Видове данъците по ЗМДТ? Кой определя размерите на данъците? Размер на лихвите и как да процедираме, за да имаме минимални такива? Права на общинската администрация; Регистър на...

Дискусионен панел

21.11.2017 23 мин

Лектор: Васил Пантев, Димона Стоянова, Доника Маринова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): През 02.2010 г. сменихме седалището и адреса на управление на дружеството от Оряхово в София. Моторните превозни средства на дружеството, останаха с врачанска регистрация и до момента заплащаме данък върху МПС съгласно Закона за...

Прекратяване на трудово правоотношение по инициатива на служителя

07.11.2017 42 мин

Лектор: адв. Слави Микински

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какви са общите основания за прекратяване на трудов договор? Прекратяване по взаимно съгласие; Уволнение на работник при възстановяване на предишна работа, поради неявяване за заемане на длъжността; Прекратяване на срочни трудово...

Отчитане на материалните запаси

07.11.2017 55 мин

Лектор: Станислав Колев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Цел на МСС 2 Материални запаси; Изключения от обхвата; Какво означава понятието материален запас? Първоначална оценка на материалните запаси; Определение за нетна реализируема стойност; Как се формира нетната реализируема...

Корпоративно облагане, плащане на данъците по ЗКПО, документална обоснованост и корекция на счетоводни грешки, съгласно ЗКПО

07.11.2017 53 мин

Лектор: Митко Димов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Кои лица са данъчно задължени? Печалби и доходи от източници в Република България; Какви са данъците по ЗКПО? Корпоративен данък; Данъчни постоянни разлики; Данъчни временни разлики; Данъчно амортизируеми активи; Как се...Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->