Отчитане на лизинг - МСФО 16 и МСС17

03.07.2018 45 мин

Лектор: Вера Русинова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Обхват Основна промяна в МСФО 16 Основни термини Срок на лизинговия договор Изключение от признаването на лиз. Договор Определение за лизинг Критерии за класификация на лизинга/ МСС 17, НСС 17 Счетоводно отчитане на лизинговите...

Дискусионен панел

03.07.2018 17 мин

Лектор: Васил Пантев, Вера Русинова, Николай Иванов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Назначена съм по договор за управление и контрол в ООД. Имам ли право на неплатен отпуск? Какви права имам и каква защита ми се полага по чл. 333 от КТ, тъй като съм с ТЕЛК решение от Януари 2016 г. 72%? Имам непрекъснат трудов стаж...

Ревизионен процес по ДОПК

19.06.2018 35 мин

Лектор: адв. Слави Микински

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Понятие за проверка – видове и ред за тяхното извършване; Понятие за ревизия – органи, срок и място за извършване; Права и задължения на страните; Мерки за обезпечаване на доказателства; Предварителни мерки за...

Отчитане на инвестиционни имоти

19.06.2018 23 мин

Лектор: Недялка Куфарова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво е инвестиционен имот ? Разграничаване на МЗ, ДМА, Инвестиционни имоти и активи държани за продажба Определяне на стойността на придобиване на инвестиционен имот Последващо оценяване и отчитане на инвестиционните имоти...

Закон за местните данъци и такси, деклариране на придобити имоти, МПС и ТБО

19.06.2018 54 мин

Лектор:

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Същност на Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ); Видове данъците по ЗМДТ? Кой определя размерите на данъците? Размер на лихвите и как да процедираме, за да имаме минимални такива? Права на общинската администрация; Регистър на...

Дискусионен панел

19.06.2018 14 мин

Лектор: адв. Слави Микински, Митко Димов, Недялка Куфарова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Дружеството е придобило на 15.06.2006 г. недвижими имоти – офиси и паркоместа в бизнес сграда, която е с разрешение за ползване от 07.06.2006 г. Дружеството отдава под наем закупените активи при условията на оперативен лизинг и...

Извънреден труд – допустимост, заплащане и отчитане

05.06.2018 54 мин

Лектор: Станислав Колев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Допустим максимален размер на извънредния труд за година. Отчитане на извънредния труд пред Инспекцията по Труда. Водене на дневник за отчитане на извънредния труд. Лица, за които се прилагат ограничения за полагане на...

Проверки от Инспекцията по труда и подготовка за тях

05.06.2018 51 мин

Лектор: Георги Димитров

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какви са правомощията на ИА ГИТ (Изпълнителна агенция «Главна инспекция по труда»)? Как се осъществяват и какви са най-честите причини за проверки от ИА ГИТ? Кои документи е желателно да се съхраняват на обекта? Какви...

Място на изпълнение, данъчно събитие, данъчна основа и изискуемост на ДДС

05.06.2018 22 мин

Лектор: Тодор Тодоров

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Дистанционни продажби Доставка на услуги Доставка на услуги по транспорт на стоки Отдаване под наем на превозни средства Що е данъчно събитие? Как се определя момента на неговото настъпване?

Данъчна основа на ДДС

05.06.2018 30 мин

Лектор: Лилия Веселинова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво е данъчна основа и как се определя? Данъчна ставка и размер на данъка Изискуемост на данъка при получателя Санкции при некоректно прилагане на ЗДДСИзбрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->