Определяне на окончателния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица при подаване на ГДД за 2016 г.

05.01.2017 48 мин

Лектор: Георги Димитров

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Кой има задължение да попълни справката към ГДД за 2016 година? Какво представлява справката и каква е нейната цел? Как се попълва справката при различни начини на самоосигуряване? Къде и как се подава справката?

Дискусионен панел

05.01.2017 24 мин

Лектор: Васил Пантев, Георги Димитров, Доника Маринова, Станислав Колев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

Данъчно облагане на използването на активите за лични нужди

20.12.2016 33 мин

Лектор: Методи Христов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Същност на режима, който облага личното ползване; нормативна уредба; преглед на доставките, които попадат в обхвата на ЗДДС цел на режима; хипотези, които могат да възникнат при прилагането на режима; стоки за които е...

Промени в законодателството, касаещи годишното приключване на юридическите лица за 2016-та

20.12.2016 35 мин

Лектор: Методи Христов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): По-важните промени в данъчното законодателството през 2016 г., касаещи годишното приключване на юридическите лица.   Промени в ЗДДС от 2016 г. Промени в ЗКПО за 2016 г.; Промени в ЗДДФЛ за 2016 г.; Промени в ДОПК за 2016 г.;

Годишна Данъчна Декларация по чл. 92 от ЗКПО – част I

20.12.2016 35 мин

Лектор: Димитър Пашов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Структура и съдържание на годишната данъчна декларация Преобразуване на счетоводния финансов резултат Годишно преизчисляване на коефициента за частичен данъчен кредит.

Годишна Данъчна Декларация по чл. 92 от ЗКПО – част II

20.12.2016 30 мин

Лектор: Димитър Пашов

Част втора на семинара по темата за изготвяне на Годишната данъчна декларация за юридическите лица за 2016-та година

Годишно преизчисляване на данъка за доходи от трудови правоотношения, по реда на ЗДДФЛ

06.12.2016 32 мин

Лектор: Георги Димитров

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Доходи които се преизчисляват от работодателя по основен договор Документи, които работодателите издават в края на годината Годишна данъчна основа Дължим годишен данък Възстановяване на данък Довнасяне на данък...

Отчитане на имоти, машини и съоръжения – МСС 16

06.12.2016 41 мин

Лектор: Вера Русинова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Определение за ДМА; Признаване и оценка на ДМА; Начини на придобиване на ДМА; Отчитане на последващи разходи; Амортизация и методи на амортизация; Счетоводна и данъчна амортизация; Преоценка и преоценъчен резерв; Обезценка на...

Прекратяване на трудовото правоотношение по инициатива на работника или служителя

06.12.2016 43 мин

Лектор: Нина Стоева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Общи основания за прекратяване на трудовия договор. Прекратяване на трудов договор от страна на работник или служител с предизвестие – основания за прекратяване. Неспазване срока на предизвестие от страна на работника или...

Дискусионен панел

06.12.2016 19 мин

Лектор: Вера Русинова, Георги Димитров, Нина Стоева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Напускам сегашната ми работа, като последната година и половина бях в майчинство. Имам неизползван отпуск в размер на 36 дни - 20 за 2015, и 16 за 2016. Проблемът е, че фирмата е в процедура по несъстоятелност. Има ли шанс да си взема...Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най