Признаване на приходи и ефекти върху финансовия резултат

18.10.2016 26 мин

Лектор: Методи Христов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): МСФО 15 – влизане в сила по отношение на ЕС и разлики с МСС 18; Обхват на МСС 18 – кои приходи попадат в стандарта и кои не. Какво е приход и какви са основните категории приходи. Момент на...

Дискусионен панел

18.10.2016 10 мин

Лектор: Георги Димитров, Димитър Пашов, Методи Христов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Имаме митническа декларация издадена през юли 2016 г. До днес все още не е платен ДДС и мито към митническо учреждение. В дневника за м. Юли 2016 г. тази митническа декларация не е включена. До края на август фирмата няма да може да...

Коригиране на декларирани осигуровки в НАП – коригиране на декларации 1 и 6

04.10.2016 28 мин

Лектор: Адриана Ноева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Кои лица са задължени да подават декларация 1 и 6? Какви са сроковете за коригиране и заличаване декларация 1 и коригиране на декларация 6? Какви са ограниченията при коригиране на декларации 1 и 6? Кога се коригират...

Ревизионен процес по ДОПК

04.10.2016 47 мин

Лектор: Слави Микински

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво представлява проверката? Какви са особеностите на проверката? Нужно ли е да има изрично възлагане? Какви са правата на органите, които извършват проверката? Какви видове проверки има? Преглед на видовете...

Обезценка на активи – счетоводно и данъчно третиране

04.10.2016 50 мин

Лектор: Величка Павлова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Основни понятия Защо е необходимо да правим обезценка на активи? Цел и обхват на МСС 36 Обезценка на активи Индикатори, които налагат обезценка на активите – кога е налице задължение за извършване на обезценка? Външни...

Дискусионен панел

04.10.2016 21 мин

Лектор: Адриана Ноева, Величка Павлова, Слави Микински, Соня Чобанова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Имаме вземане от клиент в размер на 50 000 лв. от 2014 г. През 2015 г. вземането е обезценено в размер на 50%. През 2016 г. прехвърляме вземането на друго дружество чрез цесия за 40 000 лв. Какво ще бъде счетоводното и данъчно...

Структура и организация на работната заплата – основно и допълнителни възнаграждения и системи за заплащане на труда

20.09.2016 49 мин

Лектор: Георги Димитров

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): основна работна заплата минимална работна заплата системи за заплащане на труда допълнителни трудови възнаграждения брутното възнаграждение изплащане на трудовото възнаграждение допустими удръжки от възнаграждението...

Извънреден труд – допустимост, заплащане и отчитане

20.09.2016 23 мин

Лектор: Георги Димитров

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Допустим максимален размер на извънредния труд за година. Отчитане на извънредния труд пред Инспекцията по Труда. Водене на дневник за отчитане на извънредния труд. Лица, за които се прилагат ограничения за...

Сделки между свързани лица – отчитане и данъчни ефекти

20.09.2016

Лектор: Соня Чобанова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Определение за свързани лица по различните закони – ДОПК, ТЗ, ЗМСП, КТ, Закона за Кредитните Институции, Счетоводните Стандарти и други. Оповестяване на свързани лица – случаите в които това се налага, не само от гледна...

Дискусионен панел

20.09.2016 16 мин

Лектор:

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): При освобождаване от длъжност, считано от 01,09,2016 г., базов месец за обезщетение по чл.224, ал.1 е м.08.2016 г. БТВ за м.08.2016 е в размер на 1033,20 лв. в това число ползвани 2 дни платен отпуск, как да се изчисли обезщетението...Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най