Структура и организация на работната заплата

17.09.2019 32 мин

Лектор: Даниъл Славчев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Правила за организацията на работната заплата Системи за заплащане на труда Основно трудово възнаграждение Допълнителни трудови възнаграждения Брутно трудово възнаграждение Изплащане на трудово възнаграждение Удръжки без...

Сделки със свързани лица- счетоводно отчитане и данъчни ефекти

17.09.2019 31 мин

Лектор: Елизабет Петкова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Кои лица са свързани и кои НЕ са свързани? Трансферно ценообразуване ДДС ефекти при сделки между свързани лица Отчитане на заеми между свързани лица Деклариране на сделки между свързани лица в ГДД Оповестяване на свързани лица...

Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации – преобразувания, придобивания, сливания, разделяния и други

03.09.2019 77 мин

Лектор: Доника Маринова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво е Бизнес Комбинация? Основни понятия Обхвах и изключения Обекти на БК и оценката им Репутация – оценка, тестове за обезценка Счетоводно отчитане и данъчни ефекти Одиторска проверка при БК По-важни оповестявания

Прекратяване на ТПО по инициатива на работодателя

03.09.2019 54 мин

Лектор: адв. Цветан Терзийски

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Прекратяване в срока за изпитване Общи основания за прекратяване Прекратяване от страна на работодателя с предизвестие Прекратяване от страна на работодателя без предизвестие Дисциплинарно уволнение Прекратяване срещу уговорено...

Регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Режим касова отчетност

03.09.2019 70 мин

Лектор: Методи Христов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Общи положения свързани с регистрацията по ЗДДС Данъчно задължени лица Видове регистрация - предимства и недостатъци Процедура по регистрация – документи и срокове Право на данъчен кредит за придобити активи и извършени...

Дискусионен панел

03.09.2019 10 мин

Лектор: адв. Цветан Терзийски, Доника Маринова, Методи Христов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Физическо лице, което упражнява професията частен съдебен изпълнител и което е регистрирано по ДДС извършва услуга по посредничество на трето лице, във връзка с което получава възнаграждение. Лицето не е обложило извършената от него...

Осигурителни вноски и осигурителен доход по трудови договори – определяне на размерите и ред за внасяне на осигурителните вноски, елементи на осигурителния доход

20.08.2019 33 мин

Лектор: Николай Иванов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Размер и разпределение на осигурителните вноски. Срокове за внасяне и деклариране на осигурителните вноски. Определяне на осигурителния доход. Елементи на осигурителния доход. Определяне на минималния...

Отчитане на имоти, машини и съоръжения – МСС 16

20.08.2019 50 мин

Лектор: Димона Стоянова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Определение за ДМА; Признаване и оценка на ДМА; Начини за придобиване на ДМА; Отчитане на последващи разходи; Амортизация и методи на амортизиция; Преоценка и преоценъчен резерв; Обезценка на...

Вътреобщностна търговия и вътреобщностни услуги съгласно ЗДДС

20.08.2019 21 мин

Лектор: Тодор Тодоров

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво представляват ВОД и ВОП на стоки? Място на изпълнение и данъчно събитие при вътреобщностните сделки Изискуемост на ДДС при вътреобщностните сделки Документиране на вътреобщностните сделки Контрол на вътреобщностните сделки...

Дискусионен панел

20.08.2019 20 мин

Лектор: Димона Стоянова, Николай Иванов, Тодор Тодоров

Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->