Годишно данъчно приключване на 2017 г. - Промените в ЗКПО

20.02.2018 29 мин

Лектор: Анета Георгиева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Промени в Закона за корпоративното и подоходно облагане (ЗКПО) обнародвани с Държавен вестник; Извършване на корекция на допуснати грешки; Новости при декларирането на данъчно задължените лица без дейност; В коя част от ЗКПО има...

Годишно данъчно приключване на 2017 г. - Данъчни постоянни разлики

20.02.2018 45 мин

Лектор: Анета Георгиева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Данъчни постоянни разлики – най-често срещани и прилагани; Кои разходи могат да бъдат признати като командировъчни? Разходи, несвързани с дейността; Разходи, които не са документално обосновани; Разходи, представляващи...

Годишно данъчно приключване на 2017 г. - Данъчни временни разлики

20.02.2018 39 мин

Лектор:

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Данъчни временни разлики; Представляват ли парична позиция, криптовалутите? Коя давност е съкратена и коя универсална? Какво се случва, когато настъпи давността? Данъчно третиране на обезценки и отписване на вземания; Кои разходи...

Годишно данъчно приключване на 2017 г. - Пренасяне на данъчна загуба

20.02.2018 66 мин

Лектор: Анета Георгиева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Как се пренася данъчна загуба? Лично ползване на автомобил; Извършване на корекции на данъчния финансов резултат и какви са корекциите, които са допустими по закона? Извършване на корекции при авансовите вноски; Третиране на лично...

Преобразувания на счетоводния финансов резултат за определяне на корпоративния данък – Част I

06.02.2018 38 мин

Лектор: Васил Пантев

Кои лица са задължени да заплащат корпоративен данък Срокове за деклариране и за плащане Промени в сила от 01.01.2018г. Определяне на Данъчен Финансов Резултат Данъчни постоянни разлики Разходи несвързани с дейността Разходи, които не са документално...

Преобразувания на счетоводния финансов резултат за определяне на корпоративния данък – Част II

06.02.2018 37 мин

Лектор: Васил Пантев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Данъчни временни разлики Последващи оценки (преоценки и обезценки) Обезценка на стоки Обезценка на ДМА Обезценка на Вземания Приходи и разходи от първоначално признаване и последваща оценка на биологични активи...

Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

06.02.2018 44 мин

Лектор:

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Същност, цел и видове финансовите отчети; Общи принципи и изисквания към ФО; Категории предприятия Приложима счетоводна база Какво включват финансовите отчети Отговорности и срокове за изготвянето им Извършване на независим...

Правна рамка на Регламент (ЕС) 2016/679 за обработването и обмена на лични данни на физически лица (GDPR)

06.02.2018 20 мин

Лектор: адв. Нина Стоева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво е GDPR? Кой е администратор на лични данни и кой обработващ Отпадане на регистрацията в КЗЛД Териториален обхват; Увеличаване правата на потребителите; Задължение за поддържане на регистри; Определяне на...

Промени в данъчното законодателство за 2018 год. - част I

23.01.2018 33 мин

Лектор: Методи Христов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Как се прави корекция на данъчен кредит? Годишна корекция на придобит актив, който се използва, както за лични нужди, така и за стопанската ни дейност; Доброволна регистрация по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС), още преди...

Промени в данъчното законодателство за 2018 год. - част II

23.01.2018 26 мин

Лектор: Методи Христов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Промени в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ; Трябва ли да се представя пред данъчните удостоверение от чуждестранна администрация при удържан данък извън България? Деклариране на необлагаеми доходи; Промени в ЗКПО;...Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->