Промени в ЗКПО за 2019 г. – част I

05.03.2019 34 мин

Лектор: Цветана Янкова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Данъчно третиране на оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС. новото правило, изискващо лизингополучатели, прилагащи МСС, да признават за данъчни цели разходи и приходи, определени съгласно на СС...

Промени в ЗКПО за 2019 г. – част II

05.03.2019 51 мин

Лектор: Цветана Янкова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Промени, свързани с въвеждането на Директива 2016/1164 от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар: Правило за...

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2019 год. – част I

19.02.2019 50 мин

Лектор: Катя Кашъмова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Новости в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. Новости в социалното осигуряване на някой категории лица, работещи по трудови правоотношения Постановление за определяне на нов размер на...

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2019 год. – част II

19.02.2019 37 мин

Лектор: Катя Кашъмова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. Промени в осигурителната вноска за фонд „ТЗПБ“ за определени икономически дейности Промените в Кодекса за социално осигуряване Промени в Наредбата за...

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 г. – част I

19.02.2019 47 мин

Лектор: Евгения Попова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Промени в ЗДДФЛ, имащи отношение към облагане и деклариране на доходите за 2018 г. намаляване на документите при ползване на данъчни облекчения по ЗДДФЛ и други промени в данъчните облекчения за деца и деца...

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 г. – част II

19.02.2019 33 мин

Лектор: Евгения Попова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Промени в ЗДДФЛ, имащи отношение към облагане и деклариране на доходите за 2018 г. намаляване на документите при ползване на данъчни облекчения по ЗДДФЛ и други промени в данъчните облекчения за деца и деца...

Коригиране на декларирани осигуровки в НАП – коригиране на декларации 1 и 6

05.02.2019 36 мин

Лектор: Николай Иванов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Лица задължени да подават декларации 1 и 6. Срок за коригиране на декларации 1 и 6. Ограничения при коригиране на декларации 1 и 6. Чести казуси от практиката и начини за решаването им. Коригиране на декларация...

Преобразувания на счетоводния финансов резултат за определяне на корпоративния данък - Част I

05.02.2019 51 мин

Лектор: Станислав Колев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Определяне на данъчния финансов резултат. Непризнати счетоводни разходи за данъчни цели. Непризнати счетоводни приходи за данъчни цели. Данъчни приходи не признати за счетоводни цели. Данъчни постоянни разлики...

Преобразувания на счетоводния финансов резултат за определяне на корпоративния данък - Част II

05.02.2019 33 мин

Лектор: Станислав Колев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Определяне на данъчния финансов резултат. Непризнати счетоводни разходи за данъчни цели. Непризнати счетоводни приходи за данъчни цели. Данъчни приходи не признати за счетоводни цели. Данъчни постоянни разлики...

Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

05.02.2019 73 мин

Лектор: Доника Маринова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Общи принципи за изготвяне на ГФО Приложима счетоводна база Какво съдържа ГФО Техники и контроли при съставяне на ФО Представяне на ФО по МСС и НСС Съставители на финансови отчети Задължителен финансов одит Годишен...Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->