Непълно работно време, ненормирано работно време, подневно отчитане на работното време

21.08.2018 27 мин

Лектор: Митко Димов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Нормативна уредба; Какво означава понятието „работно време”? Задължителен реквизит на трудовия договор е, работното време? Какви са видовете работно време? Как се отчита работното време? Какви почивки могат да...

Отчитане на имоти, машини и съоръжения

21.08.2018 36 мин

Лектор: Момчил Николов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Особени случаи при признаване на дълготрайни материални активи (ДМА); Първоначална цена на придобиване; Компоненти на цената на придобиване; Какво се включва в преките разходи? Кои разходи не са елемент на цената на придобиване?...

Осигурителни вноски и осигурителен доход по трудови договори

07.08.2018 20 мин

Лектор: Виктория Йотова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Срещу кои рискове се осигуряват осигурените лица? Трябва ли да се полага трудова дейност, за да сме осигурени? Кои лица са осигурени? Как се определя осигурителният доход? Максимален осигурителен доход; Как се осигуряват лицата в...

Обжалване на ревизионни актове по ДОПК и на други административни актове

07.08.2018 32 мин

Лектор: адв. Нина Стоева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Кой правила се прилагат при обжалване? Какво представляват ревизионните актове? Може ли да се обжалва ревизионен доклад? Ожалване на ревизионен акт по административен ред; Как започва процедурата по обжалване на ревизионния акт?...

Начисляване, деклариране, плащане, приспадане и възстановяване на ДДС

07.08.2018 41 мин

Лектор: Иван Георгиев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Същност на Данък добавената стойност (ДДС); Кой е платец на ДДС? Облагаеми доставки; Доставки на далекосъобщителни услуги; Безвъзмездни и облагаеми доставки; От кого се дължи ДДС при дерегистрация по Закона за данък добавена...

Дискусионен панел

07.08.2018 10 мин

Лектор: адв. Нина Стоева, Виктория Йотова, Иван Георгиев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Може ли работодател да реши да плати повече БРЗ като обезщетение по чл. 222, ал. 3 - по-точно, ако служител е работил 5 години, работодателят да му изплати не 2 брутни заплата, а 6? Фирма, регистрирана по ЗДДС в България, купува...

Осигурителен стаж - установяване, зачитане и документиране

17.07.2018 44 мин

Лектор:

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

Командировки в страната и в чужбина

17.07.2018 30 мин

Лектор: Петя Лазарова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Кой може да бъде командирован и от кого? Можем ли да командироваме лице работещо в друго предприятие? Кои лица не се считат за командировани? В какъв срок се издава заповед за командировка? Кога трябва да се получи писмено...

Право на данъчен кредит по ЗДДС – пълен, частичен, връщане и корекция – Част 1

17.07.2018 54 мин

Лектор: Методи Христов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво означава понятието „данъчен кредит”? Кога имаме право на данъчен кредит? Доставки с право на приспадане на данъчен кредит; Какво трябва да се направи при погрешно издаден документ? В кои случаи не може да се...

Право на данъчен кредит по ЗДДС – пълен, частичен, връщане и корекция – Част 2

17.07.2018 33 мин

Лектор: Методи Христов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Корекция на данъчен кредит при липси и брак на стоки или при промяна на вида на доставката на стоки или услуги; Групи дълготрайни активи; С какъв документ се прави корекция  на ползван данъчен кредит? В кои случаи не се...Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->