Промени в данъчното законодателство за 2018 г. - част I

18.12.2018 42 мин

Лектор: Методи Христов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Прецизиране на разпоредбите за данъчен кредит; Промени засягащи регистрация и дерегистрация по ЗДДС; Промени свързани с декларирането по ЗДДС; Промени в принудително административната мярка “Запечатване на обект”;...

Промени в данъчното законодателство за 2018 г. - част II

18.12.2018 19 мин

Лектор: Методи Христов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ; Данъчни облекчения и подаване на ГДД за 2018 г.; Промени свързани с декларирането по ЗКПО.

Удостоверяване и документиране на изплатен доход и удържан данък по трудово правоотношение

04.12.2018 25 мин

Лектор: Кристина Кондратюк

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Кои правоотношения са приравнени на трудови? Доходи от други работодатели; За кои доходи не се прави годишно преизчисляване? Социални разходи – облагаеми и необлагаеми; Как се определя годишната данъчна основа? Кои...

Отчитане на земеделско производство

04.12.2018 42 мин

Лектор: Иван Георгиев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Обхват на МСС 41 Земеделие; Какви са изключенията, които не попадат в МСС 41? Основни термини; Кои са основните принципи в МСС 41? Как се признават и оценяват биологичните активи? Какви са изискванията за признаване и...

Обезщетение на гражданите за вреди причинени от държавата и общините

04.12.2018 44 мин

Лектор: адв. Цветан Терзийски

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Същност на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди; Кои са приложимите нормативни актове? Какво означава непосредствено действие? В кои случаи може да се търси обезщетение от държавата? Условия за ангажиране;...

Дискусионен панел

04.12.2018 14 мин

Лектор: адв. Цветан Терзийски, Иван Георгиев, Кристина Кондратюк

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Имам дете с увреждания. В момента съм в отпуск по майчинство за дете до две години. Имам ли право на данъчно облекчение по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ? Как се осъществява отчитането на последствията от природни бедствия в селското...

Размер и право за ползване на платен годишен отпуск

20.11.2018 24 мин

Лектор: Димона Стоянова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Право на платен годишен отпуск; Право за ползване на платен годишен отпуск; Размер на платен годишен отпуск; Видове платен годишен отпуск; Упражняване на правото за ползване на ПГО; Прекъсване на ползването на ПГО; Отлагане на...

Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации – преобразувания, придобивания, сливания, разделяния и други

20.11.2018 71 мин

Лектор: Доника Маринова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво е Бизнес Комбинация? Основни понятия Обхват и изключения Обекти на БК и оценката им Репутация – оценка, тестове за обезценка Счетоводно отчитане и данъчни ефекти Одиторска проверка при БК По-важни оповестявания

Корпоративно облагане и плащане на данъците по ЗКПО

20.11.2018 24 мин

Лектор: Салих Асанов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Кои са обектите на облагане Кои са данъчно задължените лица Видове данъци Как се определя данъчната основа Какви са сроковете за деклариране и внасяне на данъците по ЗКПО Санкции

Дискусионен панел

20.11.2018 14 мин

Лектор: Салих Асанов, Доника Маринова, Димона Стоянова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Детето ми прави 2 години на 20 април. Може ли да си взема платения отпуск за тези 2 години веднага, без да се връщам на работа, т.е. от 21 април? Ако започне да посещава детска градина от 1 април, аз няма да получавам майчинство, но...Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->