Данъчно облагане на използването на активите за лични нужди

20.12.2016 33 мин

Лектор: Методи Христов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Същност на режима, който облага личното ползване; нормативна уредба; преглед на доставките, които попадат в обхвата на ЗДДС цел на режима; хипотези, които могат да възникнат при прилагането на режима; стоки за които е...

Промени в законодателството, касаещи годишното приключване на юридическите лица за 2016-та

20.12.2016 35 мин

Лектор: Методи Христов

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): По-важните промени в данъчното законодателството през 2016 г., касаещи годишното приключване на юридическите лица.   Промени в ЗДДС от 2016 г. Промени в ЗКПО за 2016 г.; Промени в ЗДДФЛ за 2016 г.; Промени в ДОПК за 2016 г.;

Годишно преизчисляване на данъка за доходи от трудови правоотношения, по реда на ЗДДФЛ

06.12.2016 32 мин

Лектор: Георги Димитров

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Доходи които се преизчисляват от работодателя по основен договор Документи, които работодателите издават в края на годината Годишна данъчна основа Дължим годишен данък Възстановяване на данък Довнасяне на данък...

Отчитане на имоти, машини и съоръжения – МСС 16

06.12.2016 41 мин

Лектор: Вера Русинова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Определение за ДМА; Признаване и оценка на ДМА; Начини на придобиване на ДМА; Отчитане на последващи разходи; Амортизация и методи на амортизация; Счетоводна и данъчна амортизация; Преоценка и преоценъчен резерв; Обезценка на...

Прекратяване на трудовото правоотношение по инициатива на работника или служителя

06.12.2016 43 мин

Лектор: Нина Стоева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Общи основания за прекратяване на трудовия договор. Прекратяване на трудов договор от страна на работник или служител с предизвестие – основания за прекратяване. Неспазване срока на предизвестие от страна на работника или...

Дискусионен панел

06.12.2016 19 мин

Лектор: Вера Русинова, Георги Димитров, Нина Стоева

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Напускам сегашната ми работа, като последната година и половина бях в майчинство. Имам неизползван отпуск в размер на 36 дни - 20 за 2015, и 16 за 2016. Проблемът е, че фирмата е в процедура по несъстоятелност. Има ли шанс да си взема...

Размер и ползване на платен годишен отпуск

15.11.2016 44 мин

Лектор: Георги Димитров

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Придобиване на правото на ползване на ПГО Размер на основен годишен отпуск Упражняване на правото за ползване на ПГО Прекъсване ползването на отпуск Отлагане на отпуск Погасяване на правото за ползване на отпуск по...

Отчитане и данъчни ефекти при Бизнес Комбинации – преобразувания, придобивания, сливания, разделяния и други

15.11.2016 46 мин

Лектор: Доника Маринова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Какво е бизнес комбинация? Основни понятия Дружества под общ контрол, извън обхвата на БК Активи и Пасиви, обект на БК Идентификация и оценка на А и П при БК Репутация – оценка, тестове за обезценка Счетоводно отчитане на...

Закон за местните данъци и такси, деклариране на придобити имоти, МПС и ТБО

15.11.2016 55 мин

Лектор: Васил Пантев

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Общински бюджети Данък и такса Местни данъци Размер на данъка Начини на плащане Права на общинската администрация Събиране на местните данъци Недеклариране и Невнасяне? Удостоверение за задължения и отсрочвания Национална база...

Дискусионен панел

15.11.2016 18 мин

Лектор: Александър Бояджиев, Васил Пантев, Георги Димитров, Доника Маринова

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране): Има ли някакво ограничение ООД да разпределя печалбата си от 2015 г., ако има натрупани загуби от предходни години? Получените подаръци от младоженци, по повод сватбеното им тържество, все по-често са в пари. Как се тълкуват тези...Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най