ТРЗ калк.

Трудов Договор

Калкулатора служи за изчисляване на възнаграждения, осигурителни вноски и данъци на лица, работещи по трудови правоотношения. Дава възможност за изчисляване от бруто към нето, от нето към бруто и от *бюджет към бруто. * бюджет -...

Калкулатора служи за изчисляване на възнаграждения на лица, работещи по извънтрудови правоотношения ( Граждански договори ). Освен възнаграждение се изчисляват и всички осигурителни вноски и данъци, както за сметка на Изпълнителя така...

Калкулатора служи за изчисляване на осигурителните вноски за Самоосигуряващи се лица. Възможностите за изчисления са за самоосигуряващи се лица, които: 1. са избрали да се осигуряват във фонд Общо заболяване и майчинство 2. са...

Калкулатора служи за изчисляване на възнаграждения на лица, работещи по Договори за управление и контрол. Освен възнаграждение се изчисляват и всички осигурителни вноски и данъци, както за сметка на управителя така и за сметка на...

Лихвен калк.

Законна лихва

Калкулаторът служи за изчисляване на дължимата законна лихва за даден период. Според Закона за лихвите върху данъци такси и други подобни държавни вземания: Неплатените в сроковете за доброволно плащане, неудържаните или удържани, но...

Калкулаторът служи за пресмятане на лихви по вземания на Националния осигурителен институт и допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Според Кодекса за социално осигуряване: Вземанията за невнесени осигурителни вноски за...

Лихвен калк.

Проста лихва

Калкулаторът служи за пресмятане на проста лихва за даден период при следните условия Изчисленията се извършват на базата на финансовия календар (броят на дните в годината се приема за 360) Когато добавката е инфлация, сумата...

Лихвен калк.

Сложна лихва

Калкулаторът служи за пресмятане на сложна лихва при следните условия: Лихвата се капитализира всеки месец на последния ден от месеца Когато добавката е инфлация, сумата за олихвяване се коригира всеки месец с индекса на...

Лихвен калк.

Инфлация

Калкулаторът служи за пресмятане на инфлацията за даден период на базата на общия индекс на потребителските цени (ИПЦ). Стойностите на ИПЦ за всеки месец са пресметнати на база на предходния месец. Индексът на потребителските цени...

Калкулаторът пресмята проста лихва равна на основния лихвен процент на БНБ. Изчисленията се извършват на базата на финансовия календар (броят на дните в годината е 360)

Калкулаторът служи за пресмятане на настояща стойност на бъдещи парични потоци. Ако в сегашния период въведете инвестицията със знак (-), а в бъдещите периоди - очакваните парични потоци, то резултатът ще е нетната настояща стойност.Избрано от Редактора

Последно Добавени

Най

-->